Concert de Noël donné par la chorale Ny Antso le dimanche 17 décembre à partir de 10:30 pendant le culte.

Nous vous attendons nombreux.

A dimanche !

 

“Aoka ny fiteninareo ho amin’ ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira” Kolosiana 4:6

Tena zava-tsoa tokoa ho an’ny mpiara-belona amintsika, ny hiresahantsika sy hanambarantsika amin’izy ireo ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra, ary aoka isika tsy hisalasala mihintsy ny hanao izany ; fa tena ho tsara tokoa, raha toa ny fomba fiteny sy firesaka ataontsika amin’izany dia tena mampiseho marina ny fahasoavana izay ambarantsika.

“Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika”. 1 Korintiana 10:6


Ny tantaran’ny Zanak’Israely ao amin’ny baiboly dia ahitan’ny mpino rehetra fananàrana maro dia maro tokoa.

“Isaorana anie Andriamanitra, Rain’ i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ ny famindrampo sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra”; 2 Korintiana 2:15

Inona tokoa moa no antony hilàn’ny Kristiana ny fampiononana ? hiarahantsika mahalàla, tsy inona izany fa noho ny fijaliana rehetra atrehany eto amin’izao tontolo izao hiainany izao.

“Mifalia mandrakariva amin’ ny Tompo; hoy izaho indray: Mifalia” Filipiana 4:4

Hiarahantsika rehetra mahafantatra tsara fa isika zanak’olombelona dia tsy mitsahatra mikaroka izay fomba hahitàntsika fifaliana. Tsapantsika koa anefa fa matetika dia diso ny toerana hanaovantsika izany fikarohana fifaliana izany ka tsy tsapa akory izay tena fifaliana hita.

Mamiko Loatra

Fa mamiko loatra ny akaikinao,
Ka satriko foana ho anilanao;
Ry Tompo Jehovah, Fitiavana soa;
Nampihavana anay ho tena iray.
Fa sambatra loatra ny natsanganao,
Ho zanaka mendrika ny Anaranao;
Tsy misy ahiahy, ny manana Anao;
Taranaka mino sy olom-baovao.

Ho fankalazàna ny Noely, dia hanatanteraka toriteny an-kira ny Antoko Mpihira Ny Antso ny alahady 21/12 izao, manomboka amin’ny 4 ora hariva.

Ireo tompon’andraikitra eto ami'ny sampana mandritry ny fe-potoana 2016 - 2018

Subcategories