« Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany lahitokana » (Jao 3 :16)

 Misy teo amin’ny tantara ireo fotoana izay tena manana ny lanjany ara-pivavahana sy ara-maha-olona. Anisan’ny iray amin’ireny fotoana ireny ny fihaonan’i Jesosy sy Nikodemosy. Nasehon’i Kristy tamin’ity fariseo izay mitady fahamarinana ity fa « Tian’Andriamanitra loatra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahitokana, mba tsy ho faty izay mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay ».

Tian’Andriamanitra ny tontolontsika, tia antsika Izy na dia eo aza ny herisetrantsika, ny tsy fahamarinantsika, ny fahalementsika, ny fahotantsika. « Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao »

 

« Ity no Zanako malalako, Izy no henoy”! (Mar 9 : 7)

 

Eto amin’ity teksa fiovan-tarehy ity no itantran’I Marka amintsika fa nitondra an’I Petera, Jakoba ary Jaona manokana Jesosy hihataka ho any an-tendrombohitra avo. Ary dia niova tarehy teo imason’izy ireo Izy.

Andro vitsivitsy talohan’izao dia efa nambarany tamin’ny mpianany fa handeha hiakatra any Jerosalema Izy ka holavin’ny loholona sy ny lohan’ny mpisorona mbamin’ny mpanora-dalàna, ka hijaly mafy ary hovonoina. Androany anefa, amin’ny alalan’ny fifandraisany amin’ny Rainy, izany lalan’ny fahoriana sy ny fahamaizinana izany dia mihamazava, miha-mamirapiratra. Izany hoe: tsy maintsy mandalo amin’ny fahoriana vao tonga amin’ny famirapiratana. Tsy ny fahafatesana no tompon’ny teny farany fa ny fandresena mamirapiratra amin’ny alalan’ny fitsanganana amin’ny maty. Mahery noho ny fahafatesana ny fitiavana.  Koa amin’I Jesoa ny fahoriana sy ny fahafatesany dia lalan’ny fahafahana izay mitarika ho amin’ny fitsanganana amin’ny maty.

« NY ANDRIAMANITRY NY FANEKENA » (Gen 9 :9 – Mar 1 :12-15)

Ry rahalahy sy anabavy malala, ao anatin’ny fotoanan’ny karemy isika ankehitriny.

Ny anarana hoe Karemy dia fanafohizana ny teny latina hoe : quadragesima, izay midika hoe « faha-efapolo ». Antoisna koe hoe Karemin’ny Masina Quarantaine. Ny faharetana  40 andro dia sady fahatsiarovana ny 40 andro sy 40 alina nifadian’i Mosesy hanina talohan’ny nandraisany vato fisaky ny lalàna sy ny 40 andro nakana fanahy an’i Kritsy tany an’efitra tao anelanelan’ny batisany sy ny nanombohany ny asany, izay nakan’ny Satana fanahy Azy, araka ny volazan’ny Filazantsara 3 voalohany.

Hatramin’ny Alarobia teo, dia tafiditra tanteraka tao amin’ny fotoanan’ny karemy isika. Maro no tsy mahafantatra tsara izany vanim-potoana izany. Rehefa miresaka momba izany isika dia maro no mieritreritra izany ho fihafiana, fifadian-kanina, fahafoizan-tena, fampijalian-tena. Ny sasany dia mampitaha azy amin’ny Ramadan n’ny Musulmans. Kanefa tsy Ramadan mihitsy ny karemy. Mba hahatakarana sy hiainana azy, dia tsy maintsy miverina amin’ny Tenin’Andriamanitra isika. Ireo teny voalahatra amin’ity alahady ity dia tena miteny momba izany.

 

Raha mety Ianao, Tompo dia mahay manasitrana ahy (Marka 1 :40)

Ry rahalahy sy anabavy malala,

Tamin’ireo Alahady farany dia nanolotra antsika fisaintsainana karazanà fanasitranana mahagaga isan-karazany ny Filazantsaran’i Marka. Androany kosa izy dia manolotra antsika teny manokana momba ilay boka iray izay sitrana (Mar 1 :40-45) izay nanatona an’i Jesosy, nandohalika ary nangataka taminy hoe : « Raha mety Ianao dia mahay manasitrana ahy ! ». Nampihetsi-po an’i Jesosy izany, ka naninjitra ny tànany Izy, nanendry (nikasika) azy ary niteny hoe : « Mety aho, madiova ianao » ! Nohamarinina teo no ho eo ny fahasitranan’ity lehilahy ity, izay nahatonga an’i Jesosy hiteny azy mba tsy hilaza ny zava-niseho na amin’iza na amin’iza, sy haniraka azy hiseho any amin’ny mpisorona mba hanatitra fanatitra araka ny voasoratra ao amin’ny lalàn’i Mosesy. Kanefa tetsy an-kilan’izay dia tsy nijanona ho nangina ity boka sitrana ity fa ny mifanohitra amin’izany dia nambarany tamin’ny olona rehetra ny zavatra niseho taminy, ary izany indrindra – araka izany nolazain’i Marka – marobe ireo marary no nidodododo nankany amin’i Jesosy avy any rehetra any, nanery Azy hijanona any ivelan’ny tanàna mba tsy ifanotofana na ho voaterin’ny olona ao.

Ny tontolo andron’i Jesosy

Textes ara-baiboly : Job 7 :1-7 ; I Kor 9 :16-23 ; Mar 1 :29-39

 

Ity Filazantsara androany ity dia manolotra antsika ny hanarahana ny tontolo andron’i Jesosy mandrapaha-maraina ny ampitso maraina. Tao amin’ny Filazantsara tamin’ny Alahady teo, dia notsipihan’i Marc tsara ireo zavatra roa lehibe nataon’i Jesosy dia ny fampianarany sy ny fanasitranany. Andro Sabata tamin’izay, izany hoe andro fahafito amin’ny herinandro, andro masina, satria voatokana manokana ho an’Andriamanitra. Niaraka tamin’ireo mpino tao amin’ny Synagoga Jesosy. Tonga tao Izy mba hivavaka sy hampianatra. Androany dia mbola milaza indray ireo singa roa ireo Izy ary nampiany iray fahatelo dia ny vavaka. Lehilahy natao ho an’ny hafa Jesosy, fa  olon’ny vavaka ihany koa Izy.

Ary ny ampitso, alohan’ny fiposahan’ny masoandro, dia nihataka nankany an-tany foana Izy mba hivavaka. Misy lesona azo tsoahina avy amin’io safidin’i Jesosy io. Te-hampianatra antsika Izy ny hanombohan’ny tontolo androntsika, ny asa ataontsika amin’ny fotoam- bavaka. Tena ilaina tanteraka izany raha tiantsika ny hampifanitsy azy amin’ny fitiavan’ny Ray.

Fampianarana vaovao, feno fahefana… (Mar 1 :21-28)

Ny tantara izay vao avy novakiantsika tao amin'ny Filazantsaran'i Marka dia apetraka ho ny fanombohan'ny asa fanompoana nataon'i Jesosy. Noho izany dia nanomboka nanambara ny tenin'Andriamanitra tany Galilia i Jesoa ary tany no nifidianany, tamin'ireo mpanarato, ireo mpianany efatra voalohany.

Niara-dia tamin’I Jesosy ireo, nankany amin’ny tanànan’I Kafarnaoum, izay nadika hoe Kapernaomy amin’ny teny Grika ary kaphar-Nachum, amin’ny teny Hebreo, izay midika ara-bakiteny hoe: “tanànan’ny fampiononana na fangorahana”.

Fa ataoko ho mpanarato olona ianareo ( Mar 1 :17)

Niantso an’I Simona sy Andrea sy Jaona ary Jakoba  ho amin’ny fiainana vaovao I Jesoa. Ny androny sisa dia hatokany ho an’ny hafa: “fa ataoko mpanarato olona ianareo”.

Iray amin’ny zava-dehibe eo amin’ny fiainana Kristiana ny fitondràna voa, ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny taona nomena iainantsika. Ny fiainantsika mantsy dia fivahiniana (paroikia) ary mpandalo isika no eto amin’ity tany ity. Miaina amin’ny fotoanan’ny fivahiniana isika. Ny teny hoe “paroisse” moa na paroissiens dia avy amin’io teny grika paroikia io na fivahiniana.

Tetezamita ny fianantsika eto amin’ity tany ity ary vonjimaika ihany fa tsy maharitra. Izany hoe ny maha-tetezamita azy dia tsy mijanona maharitra amin’ny phase iray ny fiainantsika fa antsoina hiroso hatrany. Jereo fa vao hatramin’ny norontoronina ka mandrampahafaty dia miova ary miroso mandrakariva ny fiainantsika: taorian’ny ny 9 volana tao an-kibo dia miroso amin’ny fahaterahana, arahin’ny fahazazana, ny fahatanorana, tonga eo amin’ny taonan’ny maha-lehibe, ny fisotroan-dronono na retraite, miditra amin’ny fahanterana… Ary tokony hanara-davahana sy maharaka ny fiovaovana ny zava-misy vaovao hatrany isika. Ao amin’ny filazantsara, ny Tompo dia niantso ny mpianany 4 ka nametraka azy eo amin’ireo olona manodidina azy ary tonga mpanarato olona izy!

Jaona 1 :35-42 - Ny niantsoana ireo mpianatra voalohany

Ny Filazantsara androany dia manasa antsika handinika ny niantsoan’I Jesosy ireo mpianany voalohany. Tao aorian’I Andrea sy Simona Petera, tamin’ny fotoana nanaovana batisa antsika, isika rehetra izao dia samy nantsoina hanaraka an’I Jesoa, ho tonga mpianany avokoa. Moa ve, ry Havana, tena tsapantsika fa olona nantsoina isika? (Fiangonana: fiombonan’izay nantsoina ka nosokafan’ny Fanahy Masina ny fony mba hahay mino an’I JK). Ahoana no hamaliantsika izany antso izany eo amin’ny fiainantsika isan’andro? Raha hitarina kokoa dia hoe: ahoana no tena hahatonga antsika ho tena mpianatr’I Jesoa marina tokoa? Mba hahazoana mamaly izany fanontaniana izany dia manasa anao aho hanaraka tsara ny fizotry ny fiantsoan’I Jesoa ireo mpianany voalohany, araka ny rentsika teo amin’ny vakiteny.

Mialoha an’izany aloha, dia tsarovy fa nisy ny vavolombelona nanatrika ny zava-niseho dia I Jaona mpanao Batisa. Io vavolombelona io dia niaraka tamin’ny mpianany anankiroa, ary tsy hoe mpianany fotsiny fa tena namany nitokisany tokoa. Rehefa nasehon’I Jaona Mpanao Batisa an’ireto mpianany no sady namany roa lahy ary ny maha-Mesia an’I Jesoa (Indro ny zanak’ondrin’Andriamanitra), dia nino avy hatrany izy roalahy ireto, satria nino izay nambaran’I Jaona Mpanao batisa izy ireo. Izany hoe tamin’ny alalàn’ny teny tsotranà- vavolombelona no nanapahany hevitra hanaraka an’I Jesoa, ka nandehanany avy hatrany, mba hahalala bebe kokoa.

« Nahita ny kintany teny atsinanana izahay ka tonga hiankohoka eo anatrehany” (Mat 2:2)

 

Amin’ity taona litorjika ity, alahady mifanarakaraka, no handrenesantsika ny textes avy ao amin’ny Filazantsaran’I Matio. Tsy ny Vaovao Mahafalin’I Jesoa Kristy ihany no ambarany,  fa manome fampianaram-pinoana ho an’ireo izay maka fotoana hisaintsainana ny asa sorany koa izy. Anio, ny famangian’ny magy avy any Atsinanana dia ahitana singa maromaro ho an’ny fisaintsainatsika Kristiana.

Ny fanolorana ny Tompo tao amin’ny Tempoly (Lio 2:22-40)

 

Raha ny fahitana azy, araka ny voalaza eto dia toy ny mahita fivoriam-pianakaviana, miaraka amin’ny zazakely, ny ray aman-dreniny ary ny raibe sy renibe anankiroa isika. Miampitampita sandry mitrotro ilay zaza ary mitolagaga sy talanjona manolona azy izay rehetra mitrotro azy.

Fa raha jerena akaiky kokoa izy ireo, dia hita fa ireo zokiolona anankiroa dia tsy raibe sy reniben’ilay zaza, ary tsy misy ifandraisana amin’ny fianakaviana mihitsy izy ireo. Saingy ilay zazakely no rohy mampifandray ireo olona rehetra ireo, ny marina kokoa dia Izy sy Andriamanitra no manao ny rohy. Tsy tao an-tokan-trano tsotra fa tao amin’ny fitoerana masina no niseho ny tantara – tao amin’ny Tempolin’I Jerosalema, izay nahatongavan’ny ray aman-drenin’ny zaza hanao fombafombam-pivavahana. Izany dia mahatonga antsika hieritreritra izay miseho eo amin’ny batisa, rehefa miaraka amin’ny olona hafa ivelan’ny fianakaviana, ao amin’ny vavaka sy amin’ny fampanantenan’Andriamanitra ny fianakaviana iray.

“Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika” (Jao 1:14a)

 

Manana ny fomba mahatsikaiky hitantarany amintsika ny Noely na ny Krismasy ny Filazantsaran’I Jaona. Tsy mba misy tranon’omby (crèche), tsy mba misy kintana, tsy misy anjely, tsy misy mpiandry ondry, tsy misy zazakely, tsy misy reny. Fa fahitana goavana momba ny famoronana izao tontolo izao sy ny lahatrantsika ny olombelona. Fitantarana misy aina ahafahana mandrefy ny lozan’izao tontolo izao sy ny fitiavan’Andriamanitra. Ny lozan’izao tontolo izao  dia aseho amin’ny aizina, izay midika ho tsy fisian’ny fiainana, ny fahakiviana, ny fahotana. Ny fitiavan’Andriamanitra kosa dia aseho amin’ny alalan’ny hazavana, izay midika ho fahafenoan’ny fiainana.

« Ny Fanahy Masina ho tonga ao aminao, ary hisy herin’ny Avo Indrindra hanaloka anao » (Lio.1:35b)

 

Tao amin’ny vakiteny voalohany androany no nandrenesantsika fa nikasa te-hanao tempoly hitoeran’I Jehovah Davida: “Akory izato izaho mitoetra amin’ny trano sedera, nefa ny fiaran’Andriamanitra kosa mitoetra ao anaty lay” (2 Sam 7:2). Kanefa somary eo ambanimbany amin’ny teksa eo, dia hitantsika fa nolavin’Andriamanitra izany fikasany izany: “Ianao  va no hanao trano hitoerako?”… Tsy tian’Andriamanitra ny hohidiana ao amin’ny Tempoly vato. Te-hanome fitoerana raikitra an’Andriamanitra I Davida, toerana masina, kanefa ny tian’ny Tompo dia mifindrafindra toerana miaraka amin’ny olony, tiany ny hiaraka aminy any amin’izay rehetra misy azy na aiza na aiza.

"Amboary ny làlan'ny Tompo" (Mar 1 :1-8)

Ny teny anankitelo novakiana amin’izao alahady faharoan’ny advento izao dia manasa antsika mba hanamboatra ny fahatongavan’ny Tompo. Tsindrian’Isaia tsara “ny handravonana (aplanir) ny lalana, hanatotofana izay lavadavaka, ny hanitsiana izay miolakolaka( tortueux)”, Petera sy Jaona mpanao batisa kosa dia nanampy fa zava-dehibe ny “fiovam-pontsika” (il est important de convertir notre coeur). Tsy maintsy hatsaraina ny tranontsika mba handraisana ny Tompo.

Tsy nandeha tany an’efitra mba hipetraka amin’ny mangingina I Jaona. Niaina ny fiovam-po lalina izy tany ka nanasa ny hafa hanao toy izany koa. Fantany fa ny fifandraisana amin’Andriamanitra dia afaka manova ny fiainantsika ary manome antsika indray fifaliana sy fanantenana.