Toriteny an-kira krismasy 2016
Fitsangatsangànana famaranana ny taona 14/07/2017
Fandraisana anjara tamin'ny Protestants en fête Bercy 29 sep 2013
Toriteny an-kira krismasy 2016
Toriteny an-kira Paska 2017
Antoko Mpihira miaraka amin'ny sampana zavamaneno
Choeuruni 2018 - Toulouse

An'i Jehovah ny tany si izay rehetra eo aminy
Izao rehetra izao, sy ny mponina eo aminy
Fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina

Tambonin'ny rano no nampitoerany azy
Iza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehovah
Azy iza no hitoetra ao amin'ny fitoeran'ny masina ?

Izay madio tanana sy mahitsy fo
Izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga
Na mianiana hamitaka

Handray fitahiana avy amin'i Jehovah izy
Ary fahamarinana avy amin'Andriamanitryny famonjena azy.