Sekoly Alahady 26-06-2016
Fizaràna mari-pakasitrahana 26-06-2016

Manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika avy,

"Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko ; ary izay rehetra ato anatiko, misaotra ny anaran'ireo masina" : Salamo faha 103.

Tonga ny andro malaza hiderana ny nahaterahan’ ilay mesia.

Mifaly sy ravo ny ankizy. Finaritra ny mpampianatra sekoly alahady ary ny Fpma Melun manontolo dia tretrika.
Misaotra anao izahay ry Tompo nohon’ny fitiavanao ka nahafoizanao ny zanaka malalanao hamonjena anay

" Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko anareo." Jaona 14.27

"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne ". Jean 14.27

Miarahaba antsika rehetra. Araka ny lahatsoratra efa nalefa teto amin’ny tranonkala dia indro zaraina antsika rehetra ho fanamafisana ny fanasan’izy ireo hanatrika ny "Noely 2014" hafakely.

Misaotra ny Tompo amin’ny fahasoavana rehetra arotsany.

Efa nanomboka ny fanomanana ny fankalazana ny nahaterahan’ilay Mesia ny sampana sekoly alahady .

Ao anatin’izany fanomanana izany ny fianarana ireo tsianjery maro, ireo hira isan-karazany ary ireo hetsika an-tsehatra izay hatolotry ny ankizy

Miarahaba antsika rehetra.

Araka ny lahatsoratra efa nalefa teto amin’ny tranonkala dia indro zaraina antsika rehetra ho fanamafisana ny fanasan’izy ireo hanatrika ny "Noely 2014" hafakely.

Ireto avy ny hira ataon’ny SA @ Noely 2015.
Mba hianaran’ny mpitendry sy ny mpihira :

Ery @ farany ambany kosa ny mp3
Ireto ambany ireto no ahitana ny video Youtube.

Thé concert ny sampana sekoly alahady tafo FPMA Melun

Fifaliana ho an’ny sampana sekoly alahady eto amin’ny tafo FPMA Melun no manasa anao hanatrika ny Thé concert izay karakaraina ny asabotsy 28 febroary 2015 manombola amin ny 3 ora tolak’andro .

Dimanche 20 décembre 2015 à 10h
Salle des fêtes
14 rue des Tanneurs 77 140 Nemours

Misy inona ao amin’ny FPMA Melun fa somebiseby ny iray fiangonana ary ny mahagaga dia zaza no betsaka

Tsy mahatalanjona izany hoy ireto mpianatra sekoly alahady fa androany 14 desambra 2014 no ankalazainay ny fahaterahan’Imanoela ary efa vonona tanteraka izahay hampiseho izay hetsika rehetra nianaranay nandritra ny herinandro maromaro.

Vita soa aman-tsara ny fankalazan’ny sampana sekoly alahady ny "Noely 2014". Nahafinaritra sy nahatalanjona tokoa ny nijery ireto menaky ny aina nihira, nandihy, nitsiky, nihoraka, natahotra, namosaka izay tao anatin’ny fony sy izay nianarany.

Variana ireto ray amandreny, havana aman-tsakaiza, tapaka sy namana tonga maro nijery ireto ankizy ary nametra-panontaniana tany ampony tsy niloaka : taiza no nahaizan’ny ireto zaza ireto izany tsianjery lava be izany ? Ny ray amandreny mitebiteby sy mibitabitaka eo antoerana miteny irery manao hoe : Ho tafavoaka ve ilay tsianjery amin’ny teny gasy ?

Misaotra ny Tompo fa tanteraka soa amantsara ny "Noely 2014" hafakely.

Nanao ny ainy tsy ho zavatra ireto mpampianatra nampita ny fahaizan’izy ireo amin’ireto ankizy. Nanambitamby, nitsiky, nitrerona, nifaly,nisento, izany no nahazo azy ireto. Tsy navelan’ny Tompo ho irery izy ireo satria dia narotsany tamin’ny mpampianatra sy tamin’ny ankizy ny fanahy masina ka nivoaka tao anatin’ny filaminana sy ny fitiavana ny fahasoavana narotsany

Misaotra eram-po erantsaina ireo rehetra izay tonga nanatrika izany hetsika izany, misaotra ny rehetra izay afaka nanampy tamin’ny fanatontosana iny hetsika iny. Singanina manokana ilay filohan’ny sampana SA taona 2011-2013 izay araraotinay eto ny fiarahabana azy nomen’Andriamanitra Dimby sy fara. Arahabaina nomen’Andriamanitra an’i Fara zoky Jenny o !

Misaotra an’i pasitera Roger RAFANOMEZANTSOA izay nitarika ny fotoana.

Misaotra manokana ireo zokinay ao amin’ny STK izahay nanafana ny fotoana ary na nantsoina tampoka aza izy ireo rehefa tojo olana teknika izahay dia tsy nandà fa nanaiky antsitrapo.

Misaotra ihany koa ireo izay tsy afaka nohon’ny antony maro samihafa. Andriamanitra manankarem-pahasoavana anie homba anareo tsirairay ary mirary fety sambatra ho anareo.

Ho hitantsika tsy ho ela ny raki-tsary momba iny fety iny.

E.R

Nohon’ny tsy fananan’ny sampana Filoha dia handroso amin’ny fifidianana izay olona hafaka handray izany andraikitra izany ireo mpampianatra Sekoly Alahady ny:
- Alahady 13 Juin 2010
- ao amin’ny ERF, 8 av Thiers 77000 Melun
- amin’ny 3 ora.

Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo, Amin’izao fanomanana ny fahatsiarovana ny famangian’ny Tompo Jesoa antsika izao dia indro ireo daty Asabotsy hanaovan’ny Sampana Srekoly Alahady fianarana ireo hira sy tsianjery ho amin’ny Krismasy.

- Asabotsy 21Oktobra 2006 de 15h à 17h ao @ ERF Melun,
- Asabotsy 28 Oktobra 2006 de 15h à 17h ao@ ERF melun,
- Asabotsy 18 Novambra 2006 de 15h à 17 h ao@ ERF Melun,
- Asabotsy 9 Décembre 2006 de 15h à 17h ao @ ERF Melun,
- Asabotsy 16 Désembre 2006 REPETITION GENERALE ao @ Eglise

Baptiste Le Mee sur Seine de 15h à 17 h. Ankoatran’ireo fotoana ireo dia misy Alahady vitsivitsy koa atokanay hanaovana "répétition" rehefa vita ny toritenin’ny Mpitandrina.

Ny Tompo anie hanafy hery mandrakariva antsika eo am-panolokoloina ireo ondrikeliny. Landy