Sekoly Alahady 26-06-2016
Fizaràna mari-pakasitrahana 26-06-2016

Tonga ny andro malaza hiderana ny nahaterahan’ ilay mesia.

Mifaly sy ravo ny ankizy. Finaritra ny mpampianatra sekoly alahady ary ny Fpma Melun manontolo dia tretrika.
Misaotra anao izahay ry Tompo nohon’ny fitiavanao ka nahafoizanao ny zanaka malalanao hamonjena anay