Sekoly Alahady 26-06-2016
Fizaràna mari-pakasitrahana 26-06-2016

" Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko anareo." Jaona 14.27

"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne ". Jean 14.27

Am-pifaliana no hiarahabana antsika ray aman-dreny rehetra amin’ny Anaran’ny Tompo noho izao taom-baovao izao.

Izany Tenin’i Jesosy izany ry havan-tiana rehetra no atolotry ny sampana
Sekoly Alahady ny tokantrano sy ny fianakaviana tsirairay amin’izao tsingerin-taona vaovao 2011 izao.Ho feno fanantenana lalandava anie isika satria
tsy irery raha miara-monina amintsika sy ny ankohonantsika ny Fiadanan’i
Kristy ;Tompo sy Mpamonjy antsika.

Mirary koa raha mirary ny soa sy ny mamy rehetra mandritra ny taona vao
vao. Aoka ho ampingan’ny fiainantsika tokoa anie izany Teny izany, ka haharitra sy hamoa bebe kokoa amin’ny Asa fanompoana isika mpitaiza sy mpa-
nolokolo, ary ny ankizy hitombo amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra,
ka hiaina izany ho vavolombelon’ny Rà soan’i Jesosy Kristy izay nanavotana antsika.

Amin’ny anaran’ny sampana SA manontolo