Vavaka

Fankalazana ny Tsingerintaona fahadimin’ny Sampana Iraisana SVK ao amin’ny FPMA izay natao tao amin’ny Maison de quartiers des Linandes – Place Les Linandes 95000 Cergy tamin’ny 15 oktobra 2011

Ho any amin’iza moa izahay Ray ô ?
Ianao no manana ny Tenin’ny fiainana mandrakizay.
Koa amin’izao fahadimy taonan’ny SVK nasiônaly FPMA izao
Dia midera ny Anaranao izahay. Fa Ianao no Tompo, Ianao no Ray.
Dera, laza, hery, haja, ho Anao ry Ray Tsitoha.
Andriamanitra Mpahary. Ilay Izy hatramin’ny Taloha.
Fa zinona moa izahay nefa nombanao fitahiana
Ka nahazo tombon’andro, tsy diso anjara fifaliana.
Koa misaotra Anao izahay ry Tompon’ny Andro sy Fotoana
Ravoravo ny fonay. Izahay rehetra miara-paly
Noho ny Tsingerintaona fahadimin’ny SVK nasiônaly
Ity fihaonambe ity anie tsy ho avela handalo foana
Fa hanovozana hery vao hikolokoloana ny finoana !
Ho fampandrosoana ny asanao eto amin’izao tontolo izao.
Ka ny asa rehetra vita dia ho voninahitry ny Anaranao.
Aoka hamirapiratra eto ny voninahitrao ry Ray
Ary ny Fanahy Masinao aoka hiara-dàlana aminay
Ny ho avy, ny ho ampitso dia ankinina Aminao tontolo ;
Dia Ianao izay nampijoro, nitantana, nikoloko.
Tsy ampy hery izahay, Ianao no Herinay
Harambato fiarovana. Ho any amin’iza moa izahay ?
Ianao no manana ny Tenin’ny fiainana mandrakizay.
Amin’ny Anaran’i Jesoa izay nandatsaka ny rany
Ho fanavotana anay no angatahanay izany
Dia i Jesoa avy any Nazareta izay nampianatra anay hivavaka hoe :
“RAINAY Ô IZAY ANY AN-DANITRA !”

Cergy faha 15 oktobra 2011