Fitsangatsangànan'ny fiangonana
Fetim-piangonana 28 novambra 2015

Fivoriambe tsy ara-potoana

Vita soamantsara ny fivoriambe tsy ara-potoana nananganana ireo zana-baomiera samihafa ao anatin’ny V3M. Isaorantsika an’Andriamanitra lehibe izany dingana vaovao nirosoantsika izany.

Fisaorana feno kosa no atolotra antsika mianakavy noho ny fahavonona asehontsika amin’ity tetikasa goavana ity.

Toy izao ny andinindininy amin’izany zana-baomiera izany :

Ireo zana-baomieran’ny Vaomiera Mitrandraka ny momba ny Mpitandrina matihanina (V3M)

 
1 - Zana-baomieran’ny vavaka

Mihevitra ny fomba hitondrana am-bavaka ny fikasana Mandrindra ny asa fitondrana am-bavaka voafaritra

Rakotobe Nirina (Vaomieran’ny ara-panahy)

Baleda Rakotomalala Herimahefa

Rabarisoa Lalasoaniaina

 
2 - Zana-baomiera misahana ny ara-panjakana sy ny lalàna

Sous-commission administrative et juridique

Chargée de définir les formes de contrat (”convention de charges”) possibles correspondant au profil de la paroisse dans le cadre règlementaire régissant l’exercice de ministre du culte. Ranarisoa Hanitry ny Lys

Ranarisoa Nivoary

Ratsito Hanitra

Ratiarison Noromalala

 
3 - Zana-baomieran’ny ara-bola

Sous-commission financière

Mijery ny fomba fiantohana ny tanjona hananana Mpitandrina matihanina. Manao ny tombana ny amin’ny izay ilaina rehetra (latsak’emboka, hetra, …) ateriky ny fakana Mpitandrina matihanina. Miandraikitra ihany koa ny fikarohana sy fitrandrahana ny loharanom-bola rehetra azo iatrehana ny tanjona. (miara-miasa amin’ny Vaomieran’ny Entimanana)

Rakotomanana Victor

Rakotovao Dolyniriana

Rakotovao Voahirana

Ranarisoa Nivoary

 
4 - Zana-baomiera misahana ny ”profil pastoral”

Sous-commission ”profil pastoral”

Chargée d’établir le profil de pasteur selon les aspirations de la paroisse Chargée d’établir le cahier des charges pastorales correspondant

Andriamahatana Bodo

Baleda Rakotomalala Herimahefa

Ramanantoanina Rivo

Rasolomandimby Andriamaminoro

Ny fanapahan-kevitra faharoa noraisina t@ izany fivoriambe tsy ara-potoana izany dia ny anombohana dieny anio ny rakitra faharoa ho an’ny “poste pastoral” mandritry ny “période transitoire” izay hangalantsika mpitandrina mpisolo toerana inefatra isam-bolana, sy hiomanantsika dieny izao hanana mpitandrina matihanina.

Hambara amintsika hatrany ny fitombon’izany rakitra faharoa izany.