Fitsangatsangànan'ny fiangonana
Fetim-piangonana 28 novambra 2015

Mamerina ny arahaba antsika mpiara-dia ato amin'ny Tompo,

Indro ampitaina amin-tsika etsy ambany ny fitsangatsanganana tanterahin'ny V3M. Izany no hatao dia ho entina hamatsiana ny "Projet ny Pasteur Matihanina"

" Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy; ary raha fantan-tsika fa mihaino antsika Izy, na inona na inona no angatahintsika, dia fanta-tsika fa azontsika izay angatahin-tsika Aminy"
I Jaona 5 ( 14-15).

Koa dia manentana antsika rehetra ho tonga maro amin'izany. Taomy ireo havana aman-tsakaiza hiaraka hitsangatsangana.
Ny asa vita sy izay mbola ho hatao anie dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.

Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika tsirairay avy.

Lalao

Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Tompo;

Araky ny efa fantantsika dia hikarakara hetsika ny V3M izay hatao ny alatsinainy 16 MAI 2016. Ny toerana hitsangatsanganana dia :
Rue du Stade, 77167 Bagneaux-sur-Loing

Ireto avy ny ho varotan'ny V3M eny an-toerana:

Sakafo 10 € : vary sy laoka miampy hena hatono iray miampy tsindry sakafo
Rano fisotro 1 €: canette ,cristaline.
Divay 5 €

Miangavy ny hilazana sy hanaparitahana izao filazana izao amin'ny mpiangona sy ireo tapaka sy namana.
Hilazana ihany koa samy hitondra "couverts" ny tsirairay

Misaotra amin'ny fiaraha-miasantsika komity ary manantena ny maro amintsika hanohana sy hilaza ny ao amin'ny sampana tsirairay avy.

Samy tahian'ANDRIAMANITRA

V3M