Filoha: RABENASOLO Samson

Mpitambola : RATSIMBAZAFY Lilia

Mpitantambola : RALAMBO Elisa

Mpitantsoratra : RAMANANTOANINA Patricia - RAZAKARISOA Hantamalala

Vaomieran'ny enti-manana :

Filoha: RAKOTONJANAHARY Rondromalala Panoel

Vaomieran'ny ara-panahy :

Filoha:

Mpitantsoratra: 

Vaomieran'ny serasera:

Filoha: RABARISOA Lalasoa - RAMANANTOANINA Hervé

Vaomieran'ny Fanarahamaso ny Asa :

Filoha:

Vaomieran'ny Sonorisation :

Vaomieran'ny Logistique :

Filoha: RAKOTONJANAHARY Andrianaivo

Miharaba antsika mpianakavin'ny finoana,

Toy izao ny hetsika atao mba hiomanantsika amin'ny fandehanana any amin'ny Zaikabe SVKI- SLKI  . Izay atao amin'ny Asabotsy 28 Jolay. Manentana antsika ho tonga maro ary hitaona ny tapaka sy namana ny adidy ho vita ary ny fahafinaretana ho azo. Hitantsika eo amin'ny flyer ny mikasika io hetsika io.

Dia samy ho tahian'ny Tompo,

SVK SLK

 

 

 

"Avia ianareo hitokana any an-tany foana..." Marka 6 : 31

LASIM-PIANGONANA

Asabotsy 10 jona sy ny alahady 11 jona 2017

Toerana : DOMAINE DE LA NOE

1, route d'Evreux  

27190  La Bonneville / Iton

 

Mikatona ny fiangonana ny alahady 11 jona 2017.

 

Fotoana manaraka :

  • Zoma 16 jona  2017 @  8 ora sy sasany hariva : “culte de l'unité»

  • Toerana : Eglise adventiste

 

  • Alahady 18 jona 2017 @ 10 ora sy sasany,

            Fanompoam-pivavahana sy fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

                 Toerana : Eglise Adventiste

 

Résultat de recherche d'images pour "pentecote"

ALAHADY 4 JONA 2017

PENTEKOSTA – FANATERAM-BOKATRA

« Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany.» Asan’ny Apostoly 1 : 8

« ... Ary aoka tsy hisy hiseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. » Eks. 34:20b .

 

Fanompoam-pivavahana sy fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

10 ora sy sasany maraina.

Eglise adventiste

69, avenue Maréchal Foch

 77190 DAMMARIE LES LYS

Le pasteur David Brown et sa femme Julie Bown, tous les deux missionnaires américains, sont passés au temple FPMA Melun ce dimanche 19 mars 2017.

Le pasteur Brown est missionné par la Fédération Protestante de France pour porter et animer le projet Mosaïc en région parisienne.

Lors de son intervention, il a transmis quelques messages de sensibilisation auprès des paroissiens, sur le rôle de la musique au seins de l'église, au seins de ses différentes sections qui sont en mission : prenons plaisirs à jouer de la musique, à chanter tout en priant au seins de nos églises, disait-il.

Accompagné par sa femme, David Brown a terminé son intervention avec un chant.

Merci d'être venus nous voir, Monsieur et Mme Brown.

 

NY TAFO FPMA MELUN DIA FALY MIARAHABA ANAO ARY MIRARY PASKA SAMBATRA
HO ANAO IZAY MAMANGY NY Vatsy FPMA Melun
*****************
HAFATRA PASKA

Ho antsika kristianina ny Paska dia fandresen’ny fiainana amin’ny fahafatesana
noho ny asam-panovotana nataon’i Jesos Kristy Zanak’Andriamanitra. Maty ka
nalevina Izy, ary nandresy ny fahafatesana tamin’ny fitsanganany tamin’ny maty.
Miorina amin’ny Soratra Masina izany finoana izany Ny Paska dia manambara ny
fahatanterahan’ny fampanantenam-pamonjena ataon’Andriamanitra ho an’ny olona
rehetra, fampanantenana efa hatramin’i Abrahama araka ny voalaza ao amin’ny
Fanekena Taloha (Gen. 18 and. 16-17).

Ilay nambara fa Mesia, dia Jesoa Kristy, no tonga nividy tamin’ny rany ny
famonjena ny zanak’olombelona. Izy dia tena Mpanavotra ny olona rehetra izay
mandà sy tsy nakantoa ny sitrapon’Andriamanitra. Izay mivavaka amin’Andriamanitra
Ray, amin’ny fanahy sy fahamarinana (Jaona 4 and. 24), izay mino an’i Jesoa Kristy,
Zanaka Lahitokan’Andriamanitra, tonga olona nonina tety an-tany, efa roa arivo
taona mahery lasa izay, no hanana ny fiainana mandrakizay (Jaona 3.16).

Maty novonoina ny Mesia, roa arivo taona mahery lasa izay. Niara-maty
taminy ka nalevina tao anaty fasana ny fampanantenan’Andriamanitra famonjena ho
an’ny olona rehetra, ny Zoma masina ka hatramin’ny nitsangan’ny Tompo ny Alahady
Paska. Nitsangana tamin’ny maty Izy ary tanteraka ny Teny fanekena
nataon’Andriamanitra, Teny fanomeza-toky ny amin’ny fanavotana ny olombelona
rehetra, ny famelan-keloka, ny fahafahana vokatry ny fandresena ny fahafatesana,
tambin’ny ota. Tanteraka ny fanomeza-toky momba ny fandresen’ny fiainana ny
herin’ny fahafatesana, fandresena ny herin’izao tontolo izao sy ny herin’ny ratsy
rehetra ao aminy, izay mangeja ny zanak’olombelona.

Omen’Andriamanitra izany fahafahan‘ny zanak’Andriamanitra izany ny
olona rehetra izay rehetra mino sy matoky ny Zanany ka mankatoa Azy. Irahany
ny mpino Azy hanambara sy hitory izany famonjena izany amin’izao tontolo
izao, hijoro amin’ny fiainany manontolo ho vavolombelon’ny fandresen’i Kristy,
ho vavolombelon’ny fahafahana omeny, mba hinoan’ny olona rehetra Azy, ka
hahavonjy izao tontolo izao, fa izany no antony nahatongavany tety an-tany.

Ny Paska izany dia azo lazaina fa fanafahana ny olona, tsy amin’ny ziogan’ny
fahafatesana ihany, fa amin’izay rehetra mety ho fangejana ny olona amin’ny endrika
sy fomba samihafa isehoan’izany amin’ny lafim-piainana rehetra, na ny fiainan’ny
olona tsirairay na ny fiainana ao fiaraha-monina : fangejan’ny fahotana, fangejan’ny
olona na ny zavatra izay antsangana ho soa toavina ka heverina sy atao toy ny
manana fahefana, hery na lanjany avo dia avo, fara-tampony amin’ny zava-drehetra
misy eo amin’izao tontolo izao, ka apetraka ho tompoina eo amin’ny toeran’Izy
Andriamanitra Mpamorona sy Mpitondra izao rehetra izao. Ny olona afaka amin’ny
zioga toy izany, hoy ny Filazantsara (Jaona 10 and. 10), dia hanana fiaianana feno
(« vie en abondance »), amin’ny fahatsarany, amin’ny fahasoavana raisiny, ary
amin’ny faharetany satria fiainana tsy misy fetra no atolotry ny Tompo azy, fiainana
mandrakizay, izay omeny iainana izao ankehitriny izao, anio, rahampitso ary
mandrakizay.

Enga anie ka ho Paska isan’andro ny fiainanao izay mamaky izao hafatry ny
Paska izao. Enga anie ka ho tafatoetra ao aminao ny Fanahin’Ilay nitsanga tamin’ny
maty, hanampy anao hiara-mizotra amin’ny mpino Azy rehetra, izay miandrandra ny
fiverenany indray amim-boninahitra. Ho an’Andriamanitra Irery anie ny voninahitra.

Faly miarahaba antsika @ anaran'ny Tompo,
Indro ampitaina amintsika ny vaovaom-piangonana nolazaina t@ alahadin'ny Paska teo
 
SVK FAFATS
« Mazotoa fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo” Romana 12 : 11 »
Fiantsoana fivoriam-be voalohany hatao amin'ity taona ity, Sabotsy 9 aprily 2016 - 47, rue Dulong - Paris 17è
manomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Koa dia manentana antsika Svk hanotrona izany.

Faly miarahaba @ anaran'ny Tompo,

Indro ampitaina amintsika ny raharaham-piangonana t@ alahady 24 avril 2016 teo

Vaovao avy any ivelany :

A - Fetim-piangonana FAFATS : sabotsy 4 juin 2016 - 11 ora ka hatr@ 7 ora sy sasany hariva.
Toerana : PARC ET HANGAR DE LUGNY - 2, rue des étangs - 77550 MOISSY CRAMAYEL.
Alefa amintsika @ mailaka ny andinindininy. Samia mamandrika sahady izany daty izany.

Indro ampitaina @tsika ny vaovao T@1/05/16
VAOVAO NY FIANGONANA
FIFOHAZANA

"Mitsangana, mihazava, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao" Isaia 60.1

"Ary hotendreko ho mpitandrina ny anjara-raharaha ny amin'ny trano izy, dia ny fanopoana rehetra sy ny zavatra rehetra atao ao" Ezekiela 44-14

Ry Havana,

Antsoina isika mpikambana tompon'Andraikitra eto amin'ny Tafo FPMA Melun ho tonga hanatrika ny fifidianana ny ‘'Mpitandrina Matihanina''. Izany dia ho tanterahina

* ny Alahady 26 Juin 2016

* Eglise Adventiste, 69 Avenue Marechal Foch à Dammarie Les Lys

Faly miarahaba antsika mpianakavin'ny finoana afaka nanantontosa ny fanompom-pivavahana izay notarihin'ny Pasitera Marc RAKOTOARIMANGA kandida ho pasitera matianina ,
Toy izao ny vaovao izay nampitaina t@nareo ny 16/05/16

Faly miarahaba,

SA Fanomanana ny thé concert

Rappel pour les répétitions de préparation du thé-concert 15eme anniversaire du 16 avril :


- chez Tatie Nirina Rakotobe les 26mars et 9 avril de 15 h à 18 h - 77190 Dammarie-les-ly

- chez Tatie Lys Ranarisoa les 19 mars et 2 avril - 77310 Boissise-le-Roi.