FITARIHANTENY

 

Izay rehetra manam-pikasana hanao mariazy ao am-piangonana ve dia azo ekena avokoa ? Ahoana ny olona mangataka ny hanaovana mariazy azy any an-tranony na any amin’ny toeram-pisakafoanana hivoriany miaraka amin’ny havana aman-tsakaizany ?

NY FOTOTRA IJOROAN’NY FINOANA KRISTIANA Romana 10:1-21 ; I Korintiana 2 : 1-11 ; Hebreo 11:1-40.

I-NY ATAO HOE FINOANA : Ny Kristiana dia atao hoe "Mpino". Ny Finoana an’I Kristy no mahakristiana. Ny finoana dia zava-miafina satria izay inoana dia zavatra tsy mbola hitan’ny maso sady tsy azon’ny saina hazavaina. Voalaza matetika ao amin’ny Testamenta Vaovao ny teny hoe FINOANA. Misy maha samy hafa azy ihany ny hevitra lazainy.

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika fa tontosa soa aman-tsara ny fiaraha-madinika ny Soratra Masina tamin’ny Zoma 22 Oktobra 2004 lasa teo. Niompana indrindra tamin’ny lohahevitra hoe :

Ny kristiana dia mino an’Andriamanitra Izay niteny tamin’ny alalan’I Jesoa Kristy, sy nanambara ny tenany tamin’ny alalan’ny Soratra Masina voarakitra ao amin’ny Baiboly.

Perikopa : Isaia 2:1-5 ; Romana 13:8-14 ; Matio 24:23-51

" Miambèna...miomàna ianareo , fa amin’izay ora tsy ampoizinareo no hihavian’ny Zanak’olona... "(Matio 24:44).

Fisaorana sy fiderana ary fankalazana an’Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina no entintsika manomboka ny taom-piangonana vaovao, izay misokatra amin’izao Alahady voalohany amin’ny Advento izao.

NY ATAO HOE BAIBOLY :

Avy amin ?ny teny grika ?Biblia ? ny hoe Baiboly. Boky maro no dikany amin ?ny teny Malagasy. Boky enina amby enimpolo samy hafa no mitambatra ho Baiboly.

ALAHADY FAHATELO AMIN’NY KAREMY

Eksodosy 17 :1-7 ; Rom 5 :1-8 ; Jaona 4 :5-42

« Raha fantatrao ny fanomezan’Andriamanitra sy Izay miteny aminao hoe :Omeo Aho hosotroiko, dia ianao no ho nangataka taminy ka nomeny rano velona »( Jaona 4 :10).

« Izao no lazain’Ilay manana ny Fanahy fiton’Andriamanitra sy ny kintana fito :Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany »(Apokalipsy 3 :1)

FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY AN-DAFY

TAFO MELUN

ALAHADY 09 OKTOBRA 2005

Isaia 25:6-9 ; Filipiana 4:12-20 ; Matio 22:1-14

"Sambatra izay nantsoina ho amin’ny fanasana fampakaram-badin’ny Zanak’Ondry "( Apok 19:9)

Ry Havana malala ! Ampitomboina ho aminareo mandrakariva anie ny fiadanana amam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika !

Rehefa mampianatra sy mitory teny Jesoa, dia fombany ny mampiasa fanoharana mba ahatakaran’ny olona mihaino Azy ny tiany holazaina. Eto amin’ny Filazantsara voalahatra ho antsika androany, dia manohatra ny Fanjakan’ny Lanitra amin’ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an’ny zanani-lahy ny Tompo.

« Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay »( Hebreo 13 :8 )

Ry Havana malala ! Misaotra sy midera ary mankalaza an’Andriamanitra Ray lalandava isika, fa noho ny fitahiany soa sy ny famindram-pony, dia mbola velon’aina. Koa amin’ny Anaran’I Jesoa Tompo sy Mpamonjy antsika, Ilay Zanaka Lahitokan’Andriamanitra dia Arahaba fa tratry ny taom-baovao ! Taona anankiray indray tokoa no lasa nivalona. Nifamahofaho tao ny soa sy ny ratsy, tao ny sento sy ny hafaliana, tao ny fahoriana sy ny haravoana.

DE LA PAROISSE DE GENÈVE DE L’ÉGLISE LUTHERIENNE SUISSE, LORS DE LA CONVENTION NATIONALE DE LA FPMA

La Roche sur Yon, le 12 novembre 2005

« Cherchez à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés, et suivez la voie de l’amour à l’exemple du Christ qui vous a aimé et s’est livré pour nous, s’offrant à Dieu en sacrifice d’agréable odeur » (Ephésiens 5, 1-2) (Traduction : Bible de Jérusalem)

Isaia 8 :1-6 ; Efesiana 3 :2-6 ; Matio 2 : 1-12

« Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema an’i Jodia tamin’ny andron’i Heroda mpanjaka, indreo, nisy Magy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe : Aiza Ilay teraka ho Mpanjakan’ny Jiosy ? » ( Matio 2 : 1-2 ).

Voalazako tao amin’ny firarian-tsoa ho an’ny mpianakavin’ny finoana noho ny taom-baovao, ry havana, fa taona anankiray no lasa nivalona ; nifamahofaho tao ny soa sy ny ratsy, ny fifaliana sy ny fahoriana, ny sento sy ny tsiky, ny ranomaso sy ny hehy, ny toky sy ny tebiteby, ny herim-po sy ny tahotra, sns.

Isaia 8 :1-6 ; Efesiana 3 :2-6 ; Matio 2 : 1-12
 
« Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema an’i Jodia tamin’ny andron’i Heroda mpanjaka, indreo, nisy Magy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe : Aiza Ilay teraka ho Mpanjakan’ny Jiosy ? » ( Matio 2 : 1-2 ).