“Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako, di any fanompoana izay noraisiko tamin’I Jesosy Tompo hanambara ny filazantsaran’ny fahasoavan’Andriamanitra” (Asa 20:24)

Miarahaba ny Filoha sy ny Birao, ny Komity ary ny V3M

FPMA MELUN!

Ry havana malala ao amin'ny Tompo

Maneho fankasitrahana feno anareo izahay tamin'ny fanehoanareo fitiavana sy vavaka ho anay tamin'ny alahady faha-6 martsa lasa teo.

Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay » (Hebreo 13 :8 )

Ry Havana malala ! Misaotra sy midera ary mankalaza an’Andriamanitra Ray lalandava isika, fa noho ny fitahiany soa sy ny famindram-pony, dia mbola velon’aina. Koa amin’ny Anaran’I Jesoa Tompo sy Mpamonjy antsika, Ilay Zanaka Lahitokan’Andriamanitra dia Arahaba fa tratry ny taom-baovao ! Taona anankiray indray tokoa no lasa nivalona.

"Aoka ho hazonintsika mafy ilay fanantenana tsy hihozongozonany"... Heb 10.23

Rojom-bavaka isa-maraina amin’ny 7 ora sy ny hariva amin’ny 7 ora ihany koa, miombom-bavaka isika rehetra mandritra ny 5 minitra mandritr’izao herinandro hikarakarana ny vokatra izao.

THT daholo. Nirina

" Sambatra izay mahatsiaro ny malahelo ; Jehovah hamonjy azy amin’ny andro fahoriana"( Salamo 41:1)