“Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin’ny ota, fa velona ho an’Andriamanitra ao amin’I Kristy Jesosy” (Rom 6:3-11)

 

Ity texte ity angamba no valin-tenin’i Paoly tamin’ireo fanomezan-tsiny izay natao taminy matetika. Hazavaiko: ny foto-kevitra lehiben’ny epistily nosoratany ho an’ny Romanina dia azo fintinina hoe: “Andriamanitra mamonjy antsika amin’ny fahasoavana madio, amin’izay maha-izay azy antsika; ny anjarantsika dia ny mandray io famonjena io amin’ny finoana”; ity fikirizan’I Paoly hilaza momba ny maha-maimaimpoana ny famonjena ity dia mahatonga fanoherana azy izay rentsika indrindray amin’izao fotoana izao, etsy sy eroa: izao no nolazaina taminy: “Amin’ny fikirizana tafahoatra ny filazana ny maha-maimaimpoana ny famonjen’Andriamanitra, dia mampirisika hanota ianao”(izany hoe, ny zavatra rehetra dia azo atao avokoa, koa mitory ny baranahiny ianao). Miaro tena eto I Paoly amin’ny filazana hoe: Aza terena aho ny hilaza fa tsy maninona ny manota saingy eo ambany fahasoavan’Andriamanitra; satria hatramin’izao dia tsy mahakasika antsika intsony ny fahotana; hatramin’ny nanaovana batisa antsika, dia efa olom-baovao tsy azon’ny ota tazonina intsony isika. “Fa raha misy olona ao amin’I Kristy dia olom-baovao izy” (2 Kor 5:17).


Ny valin-teniny ho an’ireo mpitsikera azy dia tsy mifototra amin’ny fitsipika ara-môraly fa amin’ny zava-miafin’ny famonjena. Tsy maintsy lazaina fa I Paoly dia niaina ny batisany tamin’ny tena fahalalinany izay sarotra amintsika ny manaraka azy. Raha miteny ny olom-baovao izy, dia ny zavatra niainany no tiany hambara: rehefa nisehoan’ny Tompo teny amin’ny lalam-ben’I Damaskosy izy, dia lasa olona hafa mihitsy. Maty tanteraka ny fiainany teo aloha, fomba iray ahafahana mijery, mietsika ary indrindra mino izany.

Io teny “maty” asehon’ny texte io no manahirana antsika, satria saika miverina isaky ny an-dàlana, ary sarotra amintsika ny manome heviny hafa ankoatry ny fiteny mahazatra antsika: dia ny fahafatesan’ny vatana izay andrasan’ny olona rehetra sy mampatahotra fatratra. Noho izany dia manome heviny hafa n’ny texte amin’ny lafiny teolojika,  ary izay irery ihany, i Paoly: “ Isika rehetra izay efa natao batisa ho amin’I Jesoa Kristy, dia natao batisa ho amin’ny fahafatesany…efa nandalo ny fahafatesana niaraka tamin’I Kristy isika…Izy izay maty, dia maty amin’ny ota indray mandeha …, aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty noho ny ota”.

Ny batisa no tiana hambara amin’izany: fandalovana, fahafatesana noho ny ota. Misy texte hafan’I Paoly afaka manome antsika ny fanalahidin’ireo teny ireo: vosoratra ao amin’ny Korintiana voalohany izao: “Ny razantsika rehetra dia tambanin’ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina; ary izy rehetra dia natao batisa ho amin’I Mosesy tao amin’ny rahona sy ny ranomasina” (I Kor 10:1-2). Io no hetsika mpanorina ny vahoakan’Isiraely: nanafaka ny vahoakany tamin’ny fanandevozana Andriamanitra, ary niteraka azy ho amin’ny fiainam-baovao tamin’ny fandalovany namakivaky ny rano. Izany no antsoin’I Paoly hoe ny Batisan’Isiraely; notapahin’I Mosesy ny “engrenage” n’ ny fahababoana izay tsy mitsaha-mitombo nampitondra faisana: asa an-terivozona, famonoana ny ankizy, fivadibadihan’I Farao. Ny fandalovana teo amin’ny ranomasina no mampanankery io  fahatapahana io, dia ny fahafatesan’ny fanandevozana.

Toy izany koa no nambaran’I Paoly antsika fa nanatanteraka fanapahana fototra Jesosy: ny olona, araka ny fikomiany hanohitra an’Andriamanitra, dia gadran’ny fisalasalany, ny ahiahiny, ny fandavany hitia, amin’ny teny iray dia gadran’ny fahotany. Toa tsy mifaditrovana ny “engrenage” n’ny fankahalàna sy ny herisetra.

Jesosy dia “nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ny fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana” (Filip 2:8); ny fahatokiana an’Andriamanitra (amin’I Paoly no hevitry ny teny hoe “nanaiky”), ny fifanarahany tonga lafatra amin’izay rehetra sitrapon’ny Rainy no nanapatapahiny ny helo tsy manam-pahataperana ny fahotan’ny olona. Noho izany, ny fahafatesany dia fandresena, asam-pandresen’ny olona voalohany tena afaka. “Fa ny amin’ny nahafatesany, dia maty ny amin’ny ota indray mandeha Izy; fa ny amin’ny ahavelomany kosa, dia velona ho an’Andriamanitra Izy”.

Fahafatesana inona moa no ambarany? Hoy Paoly: “Niara-maty tamin’I Kristy isika”, nefa na izany aza, dia mahatsiaro ho velona isika, raha tsy izany dia tsy eto izaho sy ianao. Koa tsy fahafatesana ara-batana ny resaka eto. Mampiasa ny teny hoe maty izy eto mba mba hampatsahivana ny fahatapahana ifotony ny tamin’ny lasa.

Rehefa milaza I Paoly hoe: “maty noho ny ota isika” dia midika izany fa matin’ny fomba ratsin’ny fiainantsika isika. Manombok’izao, dia miaina fiainam-baovao isika: efa nandao ny soatoavina dison’izao tontolo izao mba hiaina ny endrik’I Jesosy. Ny manahaka an’I Jesosy dia mivoaka ny “engrenage” n’ny fankahalàna sy ny herisetra, ny tsiron’ny fahefana na ny vola. Mifidy Azy ho toy ny Tompo tokana sy miditra amin’ny fomba fiaina vaovao miorina amin’ny fitiavana sy ny asa fanompoana ny rahalahy. Ary ny batisantsika no nanokana ho antsika ny fiovana ifotony ny sori-dalana arahantsika, ny fiandohan’ny fiainantsika vaovao. Tombanan’I Paoly ho ny batisa no tena fanafahana.

Noho izany dia afaka miteny amin’ireo izay miraiki-po amin’I Kristy Paoly hoe: “Ianareo koa, fantaro fa maty noho ny ota ianareo, fa velona ho an’Andriamanitra ao amin’I Jesoa Kristy”. Any ho any izy dia hilaza fa ny vita batisa dia “olom-baovao”: “Raha misy olona ao amin’I Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin’Andriamanitra, Izay nampihavana antsika taminy amin’ny alalan’I Kristy” (II Kor 5:17-18).

Zavatra efa vita izany fiovana izany, fa miaraka amin’izany koa dia mbola misy ny hatao: ny fiainam-vaovaontsika dia azo avy amin’ny batisa, ka anjarantsika ankehitriny ny mampifanaraka ny fitondran-tenantsika an-davanandro amin’izany fiainam-baovao izany. Indro ary fa mamaly ny fanoherana natao taminy I Paoly amin’ny fanolorany sary hosodoko somary mavokelin’ny fiainana Kristiana: satria ny tsoa-keviny (conclusion) dia mampiseho fitakiana mahafinaritra amin’ny farany: “Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin’ny ota, fa velona ho an’Andriamanitra ao amin’I Kristy Jesosy”.

Eny, tsotra ny miditra ho amin’ny famonjena, ampy ny mino fotsiny, fa mila entitra! Satria tsy maintsy mitondra fiainana vaovao, mifanaraka amin’ny Fanahin’I Kristy.

Ny taratasy ho an’ny Efasiana dia mbola miteny indray amin’ny Kristiana: “Mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny, izay mihasimba araka ny filan’ny fitaka; fa mba hohavaozina kosa ianareo amin’ny fanahin’ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao, izay noforonina araka an’Andriamanitra amin’ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana” (Efes 4:22-24). Ny zava-miafina mba hahatonga antsika hihavao tanteraka, araka ny ambaran’ny Apostoly eto dia: mijanona mibanjina ny hazo fijalian’I Kristy, Izay manome antsika ny ohatra tonga lafatry ny fankatoavana sy ny hatsaram-panahy izay hany afaka manapaka famatoran’ny herisetra: “Tomoera amiko ary Izaho aminareo! Tahaka ny sampan tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy miray amin’ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko” (Jao 15:4). Amena!


Toriteny alahady 2 Jolay 2017
Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA


 


« Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ » (Ro 6 :3-11)

 

Ce texte de Paul est peut-être bien sa réponse à un reproche qu’on lui fait souvent. Je m’explique : le thème majeur de la lettre aux Romains pourrait se résumer ainsi : « Dieu nous sauve par pure grâce, qui que nous soyons ; il nous suffit d’accueillir ce salut dans la foi » ; cette insistance de Paul sur la gratuité du salut lui vaut une objection que nous entendons aussi parfois aujourd’hui, ici ou là : on lui dit : « A trop insister sur la gratuité du salut de Dieu, vous encouragez le péché » (sous-entendu, alors on peut faire n’importe quoi, vous prêchez le laxisme). Paul s’en défend ici en disant : Ne me faites pas dire qu’il est sans importance de pécher sous prétexte qu’il y a la grâce de Dieu ; car désormais, le péché ne nous concerne plus ; depuis notre Baptême, nous sommes des créatures nouvelles sur lesquelles le péché n’a plus de prise. « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. » (2 Co 5, 17).

Sa réponse à ses détracteurs n’est pas fondée sur des principes moraux, mais sur le mystère du salut. Il faut dire que Paul vit son Baptême avec une telle profondeur que nous avons un peu de mal à le suivre ! Quand Paul parle de création nouvelle, il parle d’expérience : sur le chemin de Damas, quand il s’est relevé, il était un autre homme ! Il était mort à tout ce qu’était sa vie antérieure, une certaine manière de voir, d’agir, de croire surtout.

C’est ce mot « mort » qui représente pour nous l’une des principales difficultés de ce texte, car il revient pratiquement à toutes les lignes, et il nous est bien difficile de lui donner un autre sens que celui de notre langage courant : la mort biologique qui attend tous les humains et qui nous fait si peur. Or Paul lui donne un tout autre sens dans ce texte qui se place à un niveau uniquement théologique : « Nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c’est dans sa mort que nous avons été baptisés... nous sommes passés par la mort avec le Christ... lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes... pensez que vous êtes morts au péché. »

Il s’agit d’un baptême, d’un passage, d’une mort au péché. Un autre texte de Paul peut nous donner la clé de ces mots ; il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens : « Nos pères étaient tous sous la nuée, tous ils passèrent à travers la mer, et tous furent baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » (1 Co 10, 1-2). Il s’agit là des événements fondateurs du peuple d’Israël : Dieu libère son peuple de l’esclavage et le fait naître à une nouvelle vie par son passage à travers les eaux. C’est cela que Paul appelle le Baptême d’Israël ; Moïse a rompu là l’engrenage d’une captivité de plus en plus impitoyable : travail forcé, meurtre des enfants, mauvaise foi de Pharaon. Le passage de la mer a consacré cette rupture, cette mort à l’esclavage.

De même, nous dit Paul, Jésus accomplit une rupture radicale : l’homme, dans sa révolte contre Dieu, est prisonnier de ses doutes, de ses soupçons, de ses refus d’aimer, en un mot prisonnier de son péché. L’engrenage de la haine et de la violence semble impitoyable.

Jésus, lui, se fait « obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une croix » (Phi 2, 8) ; sa confiance en Dieu (c’est le sens du mot « obéissance » chez Paul), son harmonie parfaite avec toute la volonté de son Père rompt le cercle infernal du péché des hommes. Ainsi, sa mort est un triomphe, l’acte victorieux du premier homme vraiment libre. « Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. »

De quelle mort parle-t-il ? Paul nous dit  « Nous sommes passés par la mort avec le Christ », mais pourtant, nous nous sentons bien vivants, sinon nous ne serions pas là, vous et moi ! C’est donc qu’il ne s’agit pas de la mort biologique. Il emploie ici ce mot « mort » pour évoquer une rupture radicale avec le passé.

Quand Paul dit « nous sommes morts au péché », il veut dire que nous sommes morts à notre mauvaise manière de vivre. Désormais, nous vivons une vie nouvelle : nous avons abandonné les fausses valeurs du monde pour vivre à l’image de Jésus. Imiter Jésus, c’est sortir de l’engrenage de la haine et de la violence, du goût du pouvoir ou de l’argent. C’est le choisir, lui, comme notre seul maître et entrer dans une nouvelle manière de vivre faite d’amour et de service des frères. Et c’est notre baptême qui a inauguré pour nous ce changement radical d’orientation, le commencement de notre nouvelle vie. Paul envisage donc le baptême comme une véritable libération.

Alors Paul peut dire à ceux qui se sont attachés au Christ : « Vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus Christ. » Ailleurs, il dira que le baptisé est un « homme nouveau » : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. » (2 Co 5, 17-18).

Cette transformation est donc déjà chose faite, mais en même temps elle reste à faire : notre vie nouvelle est inaugurée par notre Baptême, à nous maintenant, d’y conformer tous nos comportements quotidiens. Paul répond donc ainsi aux objections qui lui étaient faites, de présenter un tableau un peu trop rose de la vie du Chrétien : car sa conclusion représente une exigence formidable, finalement : « De même vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus Christ. »

Oui, entrer dans le salut est très simple, il suffit d’y croire, mais c’est très exigeant ! Car, désormais, nous nous devons de mener une vie nouvelle, conforme à l’Esprit du Christ.

La lettre aux Ephésiens le redit aux Chrétiens : « Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l’effet des convoitises trompeuses ; il vous faut être renouvelés par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l’homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. » (Ep 4, 22-24). Le secret pour nous laisser renouveler entièrement, comme dit l’apôtre ici : rester les yeux fixés sur la croix du Christ, lui qui nous donne l’exemple parfait de l’obéissance et de la douceur seules capables de casser l’enchaînement de la violence : « Demeurez en moi comme je demeure en vous ! De même que le sarment, s’il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. » (Jn 15, 4). Amen !


Prédication dimanche 2 juillet 2017
Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA