« Ary raha manota aminao ny rahalahinao dia miresaha aminy mitokana » (Mat 18 :15)
“Ny fanitsiana ara-pirahalahiana”


“Raha manota aminao ny rahalahinao, na ny anabavinao dia mandehana miresaka aminy manokana”. Ny zava-dehibe eto di any teny hoe “rahalahy” (anabavy). Ny rahalahy dia izay ao anatin’ny vondrom-pikambam-pianakaviana, ny ray, ny reny, ny ankizy. Any aminy firenena tatsinanana, dia ny fitambaran’ny zanaky ny mpiray tam-po izay ao anaty foko iray. Fa ao amin’ny Filazantsara kosa dia mihoatra noho izany. Mpirahalahy avokoa na mpianadahy avokoa ny ao anatin’ny fikambanan’ny mino. Tamin’ny fotoana nanaovana batisa antsika, dia tonga zanak’Andriamanitra isika. Isika Kristiana dia mambran’ny fianakaviana iray ihany antsoina hoe Fiangonana.

Amin’ny famakiana ny Filazantsara, no ahitantsika fa tia antsika rehetra amin’ny fitiavana mihoatra noho izay heverintsika Andriamanitra. Tsy ho vitantsika velively ny handrefy ny halehiben’izany rehetra izany sy ny hisaotra azy. Kanefa raha mijery ny fiainantsika isika, dia ho hitantsika fa matetika isika dia lavitra an’izany fitiavan’. Ny fahotana izay lazain’ny Filazantsara amintsika, dia tsy izay fahadisoana ara-pitondrantena fotsiny ihany na fandikan-dalàna; fa izay mifanohitra amin’ny fitiavana; ny tsy firaharahiantsika Ilay namonjy antsika. Ny hoe manota dia ny fitodihana lamosina ny fitiavana izao ao amin’Andriamanitra. Ho an’ny mpanota, raha vao tapaka ny fifandraisany amin’Andriamanitra, mazava ho azy fa tapaka ho azy koa ny fifandraisanay amin’ny rahalahy sy anabavy ao amin’ny fikambanana na ny fiangonana.


Loza lehibe noho izany ny fahotana. Kanefa amin’Andriamanitra dia tsy misy toe-javatra mampamoifo. Mandamina mandrakariva ny hametraka ny olona mendrika amin’ny lalan’ny ratsy fanahy Izy. Ary izany no nahatonga ny mpaminany Ezekiela ho lasa mpitily ho an’ny taranak’Isiraely. Ny hoe mpitily dia olona mahavatra mihaino na mitazana ny loza mety hampijaly ny vahoaka. Ka ami’izay fotoana izay dia mampitandrina azy izy. Tahaka ny “maître-nageur” izay manara-maso ny “plage” mba hialana amin’ny fahafatesana an-drano.


 Ao amin’ny filazantsara dia tsy misy hafa an’izay saingy misy kosa ireo dingana hajaina. Mandeha aloha ilay olona tafintohina mankany ilay olona nanafintohina mba hampiseho aminy ny fahadisoany. Mety tsy ho fantan’ilay nanafintohina akory ny nataony. Voalaza eto fa aseho an’ilay nanafintohina ny fahadisoany. Manamora ny fangataham-pamelana sy ny famitranam-pihavanana ny fanaovana izany mangingina.  Raha mihaino izy dia vita ny resaka, fa raha tsy mihaino izy ento miaraka aminao olona iray na roa. Tokony hihaino tsara ny fanazavana izay zava-nitranga ireo vavolombelona ireo, mba hahitany amin’ny saina tsy miangatra na tena miezaka ny hihavana marina tokoa ny andaniny sy ny ankilany na tapa-kevitra fa tsy hifanaraka mihitsy. Raha mbola tsy mihaino ireo izy dia ambarao amin’ny Fiangonana. Raha toa ka tsy miraharaha izay fanapahan-kevitra ilay diso dia tsy maintsy esorina ampahibemaso tsy isan’ny Fiangonana intsony izy.


Fa misy loza hafa tsy maintsy ialàna ity: tsy nirahina ho any amin’ny rahalahy na anabavy nanao fahadisoana isika mba hanitsy azy na hananatra azy. Manana andraikitra tsara kokoa isika. Mba hahatakarana izany dia asaina isika hibanjina izay nataon’I Kristy. Amin’ny famakiana ny filazantsara no hahitantsika fa tonga Izy hitady sy hamonjy izay rehetra very. Ary anio, dia miantehitra amintsika Izy amin’ny iraka izay ataony amin’ny fifanampiantsika hiaina ny maha-zanak’Andriamanitra. Fantatsika fa tsy mora izany. Kanefa hirahin’ny Tompo ho any amin’ny hafa isika mba ho vavolombelon’ny fitiavana izay ao amin’Andriamanitra. Ny iraka ampanaovfina antsika dia tsy ny hitsikilo ny mpanota fa ny hanoro azy ny làlana izay hamonjena azy. Fantatsika tsara ireo ratsy tokony ho foanantsika: ny maha- mpanjaka ny vola, ny hazakazaka amin’ny fitadiavana tombontsoa, ny herisetra, ny fanararaotana izay saika ireo madinika hatrany no iharany. Izany no tokony hofoanana sy melohina. Fa tsy tokony hadinontsika fa ilay rahalahy izay nanota dia rahalahy. Mila ny ho tiavina sy sitranina izy. Aoka isika ho lavitra ny fiheverana manendrikendrika sy miampanga izay manosika ilay meloka amin’ny ratsy nataony. Amin’ny alàlantsika dia eo Jesosy handray, hanangana ary hanome fahatokiana ny mpanota. Mazava ho azy fa mba ho mahatoky amin’ity iraka ity, dia tena mila ny herin’ny Fanahy Masina isika. Izany no antony nanombohan’ireo vavolombelon’ny finoana tamin’ny fandaniana ora maro hivavahana. Aoka ho tsaroantsika mandrakariva ny tenin’I Paoly hoe: “Tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko”.


Raha manatona ny rahalahy izay nanota isika, dia tokony tsy ny hery sy ny fahalalantsika no entina any fa miaraka mandrakariva amin’I Kristy izay ao anatintsika. Ny fahefan’ny fanalahidy izay nomena ny Fiangonana dia fahefana mamonjy aloha. Izany dia ny famohana ny varavarana mba ahafahan’ny mpanota mahita ny toerany ao amin’ny fikambanana, ao amin’ny fiaraha-monina, ao amin’ny fiangonana. Manana iraka haneho fihetsika misokatra sy mandray isika rehetra. Ny Filazantsara di any Vaovao Mahafaly ambara amin’ny mahantra, amin’ny marary ary amin’ireo izay voailikilika isan-karazany. Ny Fiangonana manana fahefana hamatotra nefa koa mamaha, mamerina indray ny mpanota mibebaka. Raha misy rahalahy nihataka ny fikambanana na ny Fiangonana, dia mahatsiaro azy am-bavaka mandrakariva ilay fikambanana na ny Fiangonana. Miaraka amin’ireo izay mivory amin’ny anarany Kristy. Mampianatra azy ireo mba hampifanaraka azy amin’ny faharetan’Andriamanitra mba ho vavolombelony mandritra ny androm-piainany. Rehefa azo izany dia manova ny zavtra rehetra eo amin’ny fiainantsika.


Ary indrindra aza adino: Mba hahazona ireo rahalahiny rehetra, dia nandeha hatramin’ny farany Jesosy, hatramin’ny fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana. Noho izany, androany, aza akatona ny fontsika, fa henoy ny feon’ny Tompo mba hahatonga antsika ho olon’ny fampihavanana amin’ny fizarazarana misy eto amin’izao tontolo izao. Amena!


Toriteny alahady 10 septambra 2017
Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA"Si ton frère ou ta sœur a commis un péché, va lui parler seul à seul" (Matthieu 18 :15)
« La correction fraternelle »

 

"Si ton frère a péché, va lui parler seul à seul." Le mot important c'est "frère". Un frère, c'est celui qui fait partie de la même cellule familiale, père, mère, enfants. Dans le monde oriental, c'est l'ensemble des cousins qui font partie de la même tribu. Mais pour l'Evangile, c'est beaucoup plus. C'est toute la communauté des croyants. Au jour denotre baptême, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des frères et sœurs en Jésus Christ. Nous chrétiens, nous sommes membres de la même famille de Dieu qui s'appelle l'Eglise.


En lisant les évangiles, nous découvrons que Dieu nous aime tous d'un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous n'aurons jamais fini d'en mesurer toute la grandeur et de lui rendre grâce. Mais quand nous regardons notre vie, nous découvrons que bien souvent, nous en sommes loin. Le péché dont nous parle l'Evangile, ce n'est pas seulement une faute morale ni une infraction ; c'est le contraire de l'amour ; c'est notre indifférence envers celui qui nous a sauvé la vie. Pécher c'est tourner le dos à l'amour qui est en Dieu. En se coupant de Dieu, le pécheur se coupe également de la communauté des frères.
Le péché est donc un grand malheur. Mais pour Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. Il s'arrange toujours pour mettre les personnes qu'il faut sur la route du pécheur. C'est ainsi que le prophète Ezéchiel est devenu un guetteur pour  la maison d'Israël. Le guetteur c'est celui qui est attentif aux dangers qui pourraient faire du mal à son peuple. Et en même temps, il doit l'avertir. C'est un peu comme le maître-nageur qui surveille la plage pour éviter les noyades.


Dans l'évangile, c'est le même appel, mais en respectant des étapes. La personne offensée prend l’initiative en allant trouver l’offenseur pour lui signifier sa faute. Il se peut que le coupable ne soit même pas rendu compte qu’il a pu blesser par ses paroles ou ses actes. Comme cette démarche est privée, l’offenseur peut facilement s’excuser, et la relation se renoue. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère ; mais s’il ne t’écoute pas, la personne offensée renouvellera sa démarche en se faisant accompagner d’une ou deux personnes. Ces témoins neutres devront écouter attentivement les explications de ce qui s’est passé pour se rendre compte si les parties concernées cherchent vraiment à se réconcilier ou si elles sont décidées à faire obstacle à la paix. Et si on n'obtient pas de résultat, on en parle à la Communauté de l'Eglise. Si l’offenseur ne tient pas compte du verdict de l’assemblée, il sera publiquement exclu de la communauté.


Il y a un autre danger qu'il nous faut absolument éviter : nous ne sommes pas envoyés vers ce frère pour le corriger ni pour lui faire la morale. Nous avons bien mieux à faire. Pour le comprendre, c'est vers le Christ que nous sommes invités à regarder. En lisant les évangiles, nous découvrons qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et aujourd'hui, il compte sur nous pour partager sa mission en nous aidant mutuellement à vivre en enfants de Dieu. Nous savons bien que cela n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur nous envoie vers les autres pour témoigner de l'amour qui est en Dieu. Notre mission n'est pas d'épier le pécheur mais de lui montrer le chemin qui peut le sauver.


Le mal qu'il nous faut dénoncer, nous le connaissons bien : c'est l'argent roi, la course au profit, la violence, les abus dont sont victimes les plus faibles. Tout cela, nous devons le dénoncer et le condamner. Mais nous ne devons pas oublier que le frère qui a péché est d'abord un frère. Il a besoin d'être aimé et soigné. Nous sommes loin du regard soupçonneux et accusateur qui enfonce le coupable dans son mal. A travers nous, c'est Jésus qui est là pour accueillir, relever et redonner confiance au pécheur. Il est évident que pour être fidèles à cette mission, nous avons un grand besoin de la force de l'Esprit Saint. C'est pour cela que les grands témoins de la foi ont commencé par passer de longues heures en prière. Rappelons-nous saint Paul : "Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi."


Si nous allons vers le frère qui a péché, cela doit toujours être avec le Christ en nous, avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'amour. Nous nous adressons à ce frère seul à seul. Il est hors de question de lui faire honte devant tout le monde. Si la démarche n'aboutit pas, le Christ nous invite à agir comme le médecin qui fait appel à un ou deux confrères. A plusieurs, on arrivera peut-être à mieux persuader le pécheur. S'il refuse de les écouter, nous le dirons à la communauté de l'Eglise. Elle va tout faire pour le porter dans sa prière et le ramener vers Dieu. S'il refuse d'écouter la communauté considère-le comme le païen et le publicain. Ce n'est pas la condamnation finale. Jésus a fait preuve d'une grande sollicitude envers ces personnes. Désormais, nous entrons dans une nouvelle étape d'amour et d'évangélisation envers celui qui en a encore plus besoin.


Ce frère qui s’est mis dehors, il faut le ‘gagner’, c’est à dire le sauver. Le pouvoir des clés qui est donné à l’Eglise c’est d’abord un pouvoir de salut. Il s’agit d’ouvrir la porte pour que le pécheur puisse retrouver toute sa place dans la communauté. Nous avons tous pour mission de poser des gestes d’ouverture et d’accueil. L’évangile c’est d’abord la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres, aux malades et aux exclus de toute sorte. L’Eglise détient le pouvoir de lier mais aussi de délier, de réintégrer le pécheur repentant. Lorsqu’un frère s’écarte de la communauté, celle-ci en garde le souvenir dans la prière. Le Christ est présent parmi ceux qui sont ainsi réunis en son nom. Il leur apprend à s’ajuster à la patience de Dieu pour en témoigner par toute leur vie. Quand on a compris cela, ça change tout dans notre vie.
Et surtout n'oublions pas : Pour gagner tous ses frères, Jésus s’est donné jusqu’au bout, jusqu’à la mort sur une croix. Alors, aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur, afin que nous soyons des agents de réconciliation dans les divisions du monde. Amen

Prédication dimanche 10 septembre 2017
Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA