Matio 20 : 1-16 : Dia toy izany, ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany

 

Voalohany, ireo olona ao amin’ny tantara:
Tsy misy olona maro ato amin’ity fanoharana ity. Ao ilay tompon-trano. Tahaka ilay Mpanjaka tamin’ny fanoharana momba ilay mpanompo tsy navela, ilay tompon-trano izany dia mampiseho an’Andriamanitra: dia misy koa ireo mpiasa. Hita eo am-piandohan’ny fanoharana ny fisian’ireo lehilahy teo an-kianja tsy nanao na inona na inona. Ary taorian’ny antson’ilay tompon-trano dia lasa mpiasany izy ireo. Azontsika lazaina ho ireo tsy mpino ireo teo an-kianja ireo. Ireo mpiasa tao amin’ny tanimboaloboka kosa di any Kristiana dia ireo izay voavonjy.


Ny toetran’Andriamanitra!
Misy zavatra roa tiako holazaina momba an’Andriamanitra izay hitantsika ato amin’ity fanoharana ity, ary maneho lohahevitra lehibe.
•    Mitady antsika Andriamanitra
•    Mangoraka antsika Andriamanitra


1- Mitady antsika Andriamanitra
Tamin’ny andron’I Jesosy ny kianja eo an-tanàna dia toy ny masoivohon’ny asa (agence de travail). Nivory teny amin’ireny toerana ireny ireo tsy an’asa tao an-tanàna ary manantena hahita asa ho amin’iny andro iny. Ireo izay mitady mpiasa izany dia man,deha vao maraina amin’io toerana io mba hahita olona ho karamainy. Raha maneho ny fiainantsika hoy toy ny tsy mpino io toerana io, dia ho hitantsika fa Andriamanitra no tonga eo mba hitady antsika. Satria Andriamanitra ilay tompon-trano izay “mivoaka dieny vao maraina”. Mifanaraka amin’ny fampianaran’I Jesosy ao amin’ny Lio 19: 10 izany, izay milaza hoe: “Fa efa tong any Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very”.


Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mikaroka, mitady. Ny fahatongavan’I Jesosy teto an-tany dia mampiseho amintsika fa vonona Izy hampihatra ny faniriany dia ny hitady sy hamonjy antsika. Mampahery antsika izany, sa tsy izany ry Havana? Nilaza Andriamanitra fa: “tsar any nanirahako ny Zanako hamonjy ny olona”.


Tsy nahita izay fomba hahitana asa akory ireo tsy an’asa teo an-kianja, fa dia niandry teo izy ireo ary vonona hamaly izany miantso azy. Dia toy izany koa isika, amin’ny maha-tsy mpino antsika, na dia mety ho nitady zavatra aza isika fa Andriamanitra no nahita antsika. Andriamanitra no nisambotra sy namonjy antsika.


2 – Mangoraka antsika Andriamanitra
Mikaroka antsika Andriamanitra, fa mangoraka antsika koa Izy.
Tamin’ny andron’I Jesosy, ny ora iray dia 1/12 n’ny andro iray – dia manomboka amin’ny fiposahan’ny masoandro ka mandra-pilentiny. Amin’ny andro ririnina izany fa mba lavalava kokoa ny andro amin’ny fahavaratra.


Amin’ny fahavaratra, dia manomboka amin’ny 6 maraina ny andro. Koa ara-dalàna amin’ireo tsy an’asa ny maha-eo an-kianja azy amin’ny 6 ora maraina. Aoriana kelin’izay no tonga ireo mpampiasa mba hitady mpiasa.


Fa mahita zavatra mahaliana sy tsy ara-dalàna amin’ity fanoharana ity isika. Tonga amin’ny 6 maraina ilay tompon’ny tanim-boaloboka, ara-dalàna izany. Dia tonga indray izy amin’ny ora fahatelo, izany hoe amin’ny 9 maraina. Avy eo, tonga indray izy amin’ny ora faha-enina – 12 ora. Tonga izy amin’ny ora faha-sivy – 15ora, ary mbola tonga ihany izy na dia amin’ny ora faha-11 (17H00), izany hoe ora iray alohan’ny hahapitra ny andro iray.


Tsy nisy mpampiasa nanao toy izany tamin’ny fotoan’androny. Saingy ity fanoharana ity dia tsy natao hanomezana torolalana momba ny fitantanana orinasa. Fa mampiseho antsika ny fangoraham-pon'Andriamanitra. Mitady antsika foana Izy.


Ho an’ny olona iray, dia mety ho tonga aloha eo amin’ny fiainany ny famonjena. Na dia ny zaza iray aza dia afaka miova fo ka manaraka an’I Jesosy. Ho an’ny hafa kosa dia mety ho tara vao tonga eo aminy ny famonjena – amin’ny ora faha-11, na amin’ny fotoana farany.


 Ilay jiolahy izay nohomboana tamin’ny hazo fijaliana teo akaikin’I Jesosy dia nitodika tany Aminy ka niteny hoe: “Tsarovy aho rehefa tonga any amin’ny fanjakanao Ianao”. Mety hilaza ianao hoe: azafady fa tsy misy hevitra intsony, tara loatra”, kanefa hoy Jesosy taminy: “Lazaiko aminao marina tokoa, anio no hihaonanao  amiko any Paradisa”.


Afaka milaza tsy am-pisalasalana isika fa ho an’ilay jiolahy dia efa tara loatra…, kanefa tsy misy mihitsy ny fahatrana raha mbola velona. Mitatra hatramin’ny ora faha-11 ny faharimpon’Andriamanitra.


Ny olana!
Mametraka olana ho antsika ilay resaka fotoana farany (dernier moment). Ahoana no ahafahan’ny olona iray miasa ora iray alohan’ny hiravana mihoatra amin’ny olona efa niasa teo hatramin’ny fiantombohana nefa mandray karama mitovy ihany? Misy resaka rariny sy tsy rariny ao.


Raha vakiantsika ny and 8-12 dia azo fintinina toy izao: “Ary rehefa hariva dia tsy faly ireo mpiasa niasa nandritra ny tontolo andro. Hitan’izy ireo fa ireo izay nanomboka ny asa tara (ora iray alohan’ny hiravana) dia nahazo karama mitovy amin’ireo nanomboka ny asa hatramin’ny voalohany ihany – denaria.
Tsy rariny izany! Ary voan’ny fakama-panahy hiandany amin’ireo niasa be indrindra isika amin’izany.


Tsy rariny izany! Aiza ka ny farany indray no mahazo karama betsaka. Tsy mendrika hahazo karama mitovy amin’ireo niasa hatramin’ny voalohany, niaritra ny harerahana sy ny hafanan’ny andro izy ireo. Tsy rariny izany!
Ary eo indrindra no ahatongavantsika amin’ny lohahevitra lehiben’ity fanoharana ity. Ity fanoharana ity dia miresaka ny fahasoavan’Andriamanitra tsy manam-petra.


Ny mpiasa tsirairay avy dia tsy nahazo afa-tsy denaria iray monja – na dia ireo izay nanomboka tara aza. Ilay farany dia nahazo denaria mitovy amin’ny azon’ilay voalohany ihany. Ny denaria dia mampiseho ny famonjena. Ny Kristiana tsirairay dia mandray ny famonjena mitovy – dia fanomezan’Andriamanitra izay tsy mendrika azy akory.


“Moa tsy mahazo manao izay tiako hatao amin’izay ananako ve aho”? Noraisin’ilay tompon’ny tanim-boaloboka ireo tsy an’asa ary nomeny asa hatao. Notadiaviny izay rehetra tiana hotadiavina ary nomeny azy ireo izay noeritreretiny homena azy. Tsy nisy tamin'izy ireo mendrika hofidiana, ka tsy misy antony tokony hitarainany. Angamba azontsika lazaina fa tsy marina ilay tompon’ny tanim-boaloboka, satria tsy nomeny ny mpiasa izay mendrika ho azy. Tsy mendrika na inona na inona avy amin’ny tànan’ilay mpampiasa izy ireo, eny na dia asa aza.


Alohan’ny nahatongavantsika ho Kristiana, dia mpanota very isika. Fahavalon’Andriamanitra aza, araka ny hitantsika ao Rom 5:10 sy Kol 1:21; ary izany mandrakariva isika tao anatin’ny toe-javatra nisy antsika taloha, talohan’ny namonjena antsika. Arak any Efes 2:12 “dia tsy nanana an’I Kristy isika ary vahiny tamin’ireo teny fikasana dia tsy nanana fanatenana sady tsy nanana an’Andriamanitra teo amin’izao tontolo izao”. Tsy mendrika afa-tsy fanamelohan’Andriamanitra sy ny fahafatesana isika noho ny fahotantsika. Saingy Andriamanitra tsy nanome antsika izay mendrika antsika. Ary eo indrindra no idiran’ny ny fahasoavana.


Ny lohahevitra fototra amin'ity fanoharana ity dia azo fintinina amin'ny fehezan-teny iray: "Ny Kristiana tsirairay (na ny rehetra koa) dia voavonjy satria miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny famonjena azy, fa tsy noho ny fahamendrehany manokana."


Fa misy zavatra maningotra ity fanoharana ity!


Volana vitsivitsy izay dia nisy lehilahy maty. Lasa Kristiana izy 3 na 4 herinandro talohan’ny nahafatesany. Taorian’ny nahafatesany dia niresaka io olona maty io taminà-Kristiana iray tsy ao amin’ny Fiangonany fa mahalala tsara io olona maty io, ilay Pasteur. Izao no nambaran’io olona io tamin’ilay Pasteur: “Tsy ho tonga any an-danitra izy (mantsy ilay maty) satria tara loatra ny naha-Kristiana azy teo amin’ny fiainany…” Tena gaga ilay Pasteur! Saingy, mety ho manana eritreritra mitovy amin’izany isika rehefa mandre momba ny olona iray izay tara loatra vao lasa Kristiana.


“Tsy rariny izany! Vao 7 taona monja aho no efa tonga Kristiana, niasa mafy ho anao aho Tompo nandritra ny taona maro – reraka aho ary niaritra ny hafanana…ary izy…,tsy mna nanao na inona na inona ho anao izy Tompo… kanefa dia nekenao!!! Ahoana no hahasahianao mamonjy olona toy izany? Mampikorontana ny ao anatiko izany raha toa ka tony loatra eo imason'ny hafa aho.


Ry Havana, sahy ny mitsara ny fahasoavan’Andriamanitra izay ataony amin’ny hafa isika. Amin’ny maso ratsy no ahitantsika ny fahatsaran’Andriamanitra. Raha manaiky hanome ny fahasoavany amin’ny hafa  Andriamanitra, dia ho anisan’ireo mpiasa izay tsy faly ve isika? Moa ve isika himonomonona hanohitra ny fahasoavan’Andriamanitra mirotsaka amin’ireo heverintsika fa tsy mendrika an’izany? Aoka tsy hohadinointsika fa na isika aza dia tsy mendrika io fahasoavana io ihany koa.


Kanefa amin’ny lafiny iray – vavolombelon’io fahasoavana io isika satria efa tena voavonjy. Manana zavatra hozaraina isika. Ny Andriamanitsika dia mitady mpiasa vaovao (diakona) ary rehefa hitany izany dia handrotsaka ny fahasoavany amin’izy ireo tahaka izay efa narotsany tamintsika koa. Hampandalo azy ireo avy amin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana, tahaka ny nampandalovany antsika tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana raha namonjy antsika Izy. Ho tonga sakaizany ireo fahavalony, ho tonga zanany ireo fahavalony. Angamba tsy marina izany satria tsy mendrika n’inona n’inona ireo. Fa izay ilay hoe fahasoavana!


Toriteny alahady 24 septambra 2017
Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA

 


 

Matthieu 20:1-16 :  Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers

 

Premièrement, les caractères qui se trouvent dans l'histoire.


Il n'y a pas beaucoup de caractères dans cette parabole. Il y a le maître de maison. Comme le roi de la parabole du serviteur qui n'a pas été pardonné, le maître représente Dieu.
Il y a aussi des ouvriers. Au début de la parabole ce sont des hommes qui se trouvaient "sur la place sans rien faire". Et puis, à l'appel du maître, ils sont devenus les ouvriers du maître.
Nous pouvons dire que ceux qui sont sur la place représentent les non-croyants. Les ouvriers dans la vigne sont les chrétiens. Ceux qui ont été sauvés.


Le caractère de Dieu
Il y a deux choses que j'aimerai dire concernant Dieu que nous trouvons dans cette parabole, et qui représente le thème majeur.
•    Dieu est à notre recherche.
•    Dieu a de la compassion pour nous.


1 - Dieu est à notre recherche
A l'époque de Jésus, la place du village était comme une agence pour l'emploi. Les chômeurs d'un village s'y rassemblaient avec l'espoir de trouver un travail pour le jour. Ceux qui cherchaient des ouvriers allaient à la place le matin pour en trouver quelques-uns.


Si la place représente notre vie comme non-croyants nous pouvons voir que c'est Dieu qui vient pour nous chercher. Car, c'est Dieu le maître qui "sortit dès le matin". Cela est en accord avec l'enseignement de Jésus dans Luc 19:10. "Le fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu."


Notre Dieu est un Dieu qui est en recherche. La venue de Jésus sur terre nous montre qu'il était prêt à mettre en action son désir de nous chercher et de nous sauver. Cela nous encourage, n’est-ce pas chers amis ? Dieu a dit qu' « Il vaut la peine d'envoyer mon fils pour sauver les hommes ».


Les chômeurs sur la place n'ont rien fait pour trouver un boulot, sauf qu'ils étaient là, prêts à répondre à l'appel. N'en est-il pas de même pour nous? En tant que non-croyants nous étions même peut-être à la recherche de "quelque chose" mais c'est Dieu qui nous a trouvés. C'est Dieu qui nous a saisis et sauvés.


2- Dieu a compassion de nous
Dieu est à notre recherche, il a aussi compassion de nous.
Au temps de Jésus, une heure était un douzième d'un jour - du lever du soleil jusqu'à son coucher. C'était bien en hiver mais cela donnait une longue journée en été.

En été, la journée commençait à environ 6 heures du matin. C'était donc normal pour les chômeurs d'être sur la place à 6 heures du matin. Les employeurs arrivaient peu après pour chercher des ouvriers.


Mais nous trouvons quelque chose d'intéressant et d'anormal dans cette parabole. Le maître est venu à 6 heures le matin, c'est normal. Puis, il est venu à la troisième heure - 9h00. Puis il est venu à la sixième heure - midi. Puis il est venu à la neuvième heure - 15h00 et même il est venu à la onzième heure - une heure avant l'heure de terminer la journée.


Aucun employeur de l'époque n'aurait fait cela! Mais cette parabole n'a pas été conçue pour nous donner une instruction sur comment diriger une entreprise. Elle nous montre la compassion de Dieu. Il est toujours à notre recherche.
Pour une personne, le salut peut arriver tôt dans sa vie. Même un enfant peut se convertir et suivre Jésus. Pour une autre le salut peut arriver tard dans la vie - à la onzième heure, au dernier moment même.


Un des malfaiteurs sur la croix à côté de Jésus s'est tourné vers lui en disant "Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne." J'aurais dit "pas de chance, mec... trop tard" mais Jésus lui a répondu "Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis."


Nous pouvons dire sans doute que pour le malfaiteur il était presque trop tard... mais, il n'est jamais trop tard tant qu'on est en vie! La compassion de Dieu s'étend jusqu'au dernier moment, jusqu'à la onzième heure.


Le problème!
La question du dernier moment nous pose un problème. Comment est-il possible que quelqu'un qui a commencé son travail 11 heures après quelqu'un qui était là dès le début puisse recevoir le même salaire? C'est une question de justice n'est pas?
Si nous lisons du verset 8 à 12, on peut les résumer comme suit : « A la fin de la journée les ouvriers qui ont travaillé pendant la plus grande partie de la journée n'étaient pas très contents. Ils voyaient que ceux qui avaient commencé plus tard (11e heure) avaient reçu le même salaire qu'eux - un denier ».


"Ce n'est pas juste!!" Et nous avons la tentation de prendre parti pour les ouvriers qui ont travaillé le plus.


"Ce n'est pas juste!!" Les derniers ont reçu de trop! Ils ne méritent pas le même salaire que les premiers qui ont supporté la fatigue du jour et la chaleur. "Ce n'est pas juste!!"

Et là, nous arrivons au thème majeur de cette parabole. Cette parabole nous parle de la grâce infinie de Dieu.


Chacun des ouvriers n'a reçu qu'un denier - même celui qui a commencé le plus tard. Le dernier a reçu le même denier que le premier. Le denier représente le salut. Chaque chrétien reçoit le même salut - un don de Dieu qu'il ne mérite pas.
"Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux?" Le maître a pris ces chômeurs et il leur a donné un travail à faire. Il a cherché ceux qu'il a voulu chercher et il leur a donné ce qu'il a décidé de donner. Personne d'entre eux n'a même mérité d'être choisi, donc, personne d'entre eux n'a une raison de se plaindre. Nous pouvons peut-être dire que le maître était injuste - parce qu'il n'a pas donné aux ouvriers ce qu'ils méritaient. Ils ne méritaient rien du tout de la main du maître, même pas un travail.


Avant que nous devenions chrétiens, nous étions des pécheurs perdus. Nous étions même ennemis de Dieu - une idée qui se trouve en Romains 5:10 et en Colossiens 1:21; toujours dans le contexte de ce que nous étions autrefois avant que nous soyons sauvés. Selon Ephésiens 2 :12 nous étions "sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans ce monde." Nous ne méritions rien de Dieu sauf sa condamnation et la mort pour notre péché. Mais Dieu ne nous a pas donné ce que nous méritons. C'est là que se trouve la grâce.


Le thème majeur de cette parabole peut donc être résumé dans une phrase: "Chaque Chrétien est (tout aussi) sauvé parce que son salut dépend de la grâce de Dieu et non pas de son propre mérite."
Mais il y a des implications à cette parabole.


Il y a quelques mois un homme est mort. Il était devenu chrétien 3 ou 4 semaines avant sa mort. Après sa mort le pasteur a parlé avec quelqu'un, un chrétien qui n'est pas dans son église, qui connaissait cet homme. Il l'a déclaré "Il ne sera pas au ciel puisqu'il est devenu chrétien si tard dans sa vie...." Le pasteur était tellement surpris! Mais, peut-être pensons-nous tous la même chose quand nous entendons parler de quelqu'un qui est devenu chrétien aussi tard...
"Ce n'est pas juste!! Je suis devenu chrétien quand je n'avais que 7 ans, j'ai travaillé dur pour toi Seigneur pendant des années - je suis fatigué et j'ai bien supporté la chaleur.... et lui... il n'a rien fait pour toi Seigneur... et tu l'acceptes!!! Comment oses-tu sauver un tel homme?" Presque hystérique en moi-même tout en étant très calme au vu des autres.


Chers amis, nous osons juger la grâce de Dieu envers les autres. Nous voyons d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Quand Dieu accorde sa grâce à quelqu'un, sommes-nous là avec les ouvriers mécontents? Murmurons-nous contre la grâce de Dieu répandu sur ceux qui, à notre avis, ne la mérite pas? N'oublions pas que nous ne méritons pas cette grâce non plus.


Mais, d'un autre côté - nous sommes des témoins de cette grâce parce que nous sommes bien sauvés. Nous avons quelque chose à partager! Notre Dieu est à la recherche de nouveaux ouvriers et quand il les trouve il va répandre la même grâce sur eux que celle qu'il a répandue sur nous. Il va les faire passer de la mort à la vie, comme il nous a fait passer de la mort à la vie quand il nous a sauvés. Ses ennemis vont devenir ses amis, ses enfants. Peut-être n'est-ce pas juste parce qu'ils ne méritent rien. Mais, c'est là où se trouve la grâce.Prédication dimanche 24 septembre 2017
Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA