Ny fanoharana ny amin’ilay tompon’ny tanimboaloboka (Mat 21:33-43)


1 – Fanazavana ny teksa

Mbola miverina ao anatin’ity fanoharana ity ny sary mikasika ny tanimboaloboka, mampiseho toejavatra nahazatra tany Galilia: maro ny mpanankarena manana tany no tsy nonina teo an-toerana ary nampanofa ny taniny amin’ny mpiasa, ka nitaky aampaham-bokatra ho hofan’ny tany. Halan’ny mpanofa tany matetika ny tompon-tany, dia tsy nanaiky hanome izany ny mpanofa no sady nokapohiny sy novonoiny ilay mpanompo (and 34-35). Mitovy amin’izany ihany  no nandraisany ny iraka manaraka (and 36). Fotoana kely taty aoriana, nanapa-kevitra ny handefa ny zanany lahy mihitsy ilay tompon-tany; noheveriny fa mba hohajain’ireo mpanofa tany ireo ity zanany ity (and 37). Kanjo, toa nahazo toky tamin’ireo fihetsika nataony teo aloha ireto mpanofa tany ireto ka namono ilay zananilahy ( and 38-39). Na iza na iza tompon-tany natao toy izany dia tsy hanaiky ka ny tenany mihitsy no ho avy hifanandrina amin’izany mpanofa tany ratsy fanahy izany. Tsy vitan’ny hoe faiziny fotsiny izany mpiasa izany fa homeny mpanofa hafa ny tanimboalobony, mpanofa izay hampiseho fa azo itokiana kokoa (and 40-41).


Ny fizirizirian’ny mpitondra jiosy, izay noharina tamin’ilay mpanofa tany voalohany, no kendren’ity fanoharana ity, toy ny fanoharana talohany sy ny aoriany. Nitokisan’Andriamanitra izy ireo hitantana ny tanimboalobony, dia ny firenen’Isiraely izany (Sal 80:8; Jer 2:21; Eze 19:10). Ary rehefa nalefan’Andriamanitra ny mpaminany hijery raha miaina araka ny sitrapony marina ny firenena, dia tena ratsy no nataon’ny mpitarika taminy. Iraka farany tamin’ny mpanompon’Andriamanitra maro izay nampijaliana ary novonoina I Jaona Mpanao Batisa. Hita mazava ny faharetan’Andriamanitra amin’ny hamaroan’ny fotoana niomanany handefa ny mpanompony tamin’izy ireo. Farany, naniraka ny Zanany lahitokana izay nampijaliana ary novonoina ihany koa Andriamanitra.


Mampiseho ny hafatra entin’ny fanoharana fa akaiky ny farany, ny fotoana ankasitrahana. Efa nampiseho ny tena tsy fanajana ny Zanakalahin’Andriamanitra ny mpitarika Jiosy, ary tsy ho ela dia hovonoiny ivelan’ny tanàna Izy, tahaka ilay zanakalahy tao amin’ny tanimboaloboka izay novonoina ivelan’ny tanimboaloboka. Misy fetrany ny faharetam-pon’Andriamanitra ary tokony hanameloka ireo izay nandà Azy sy nanao ratsy ny mpanompony sy ny Zanany Izy. Saingy tsy nahasakana ny fikasan’Andriamanitra ny tsy fankatoavan’ireo mpanofa tany ireo; homeny olon-kafa izay hanome vokatra Azy ao anatin’ny fankatoavana ny sitrapony ny tanimboaloboka (and 43). Tsy ny jentilisa naka ny toeran’ny jiosy ihany no ilay andian’olona vaovao izay hanaiky ny fanirian’ny tompon-tany, fa ao koa ny mpianatry ny Tompo izay ho tonga mpitarika an’Israely vaovao, ilay rafitra mandray ny olon rehetra na Jiosy na Jentilisa.


Noantitranterin’I Jesosy mafy ny heviny momba ny fiafaran’ny mpanofa tany ratsy fanahy tamin’ny nampahatsiavany ny mpihaino Azy ny tenin’ny Salamo 118: 22 – 23 (and 42). Ny vato fehizoro eo amin’ny trano no vato iankinan’ny trano manontolo. Raha tsy eo izany dia hirodana ny trano. Vato lehibe apetraka ambony varavarana, na ampiasaina hanorenana na hanitsiana ny zoron-trano ny vato fehizoro, vato fototra eo amin’ny rafitra vovonana. Ao amin’ny Salamo 118, sary entina milaza ny mpanjakan’Isiraely, na Isiraely amin’ny maha-firenena azy io vato fehizoro io. Na nataon’ ny fahefan’izao tontolo izao tsinontsinona aza ilay mpanjaka na ilay firenena, nampiasain’Andriamanitra kosa ilay vato fehizoro izay nolavina ho fotoatra ifaharan’ny fandaminana vaovao ny zava-drehetra eto amin’izao tontolo izao. Mamerina ny voalazan’I Jesosy i Lioka (Lio 20:18, Asa 4:11) sy Petera (I Pet 2:4-7) raha nampiasa ityy sary ity amin’ny fanoharana an’I Jesosy tamin’ny vato vatofehizoro izay nolavin’ny firenen’Isiraely, ka lasa ivon’ny fandaminana vaovaon’Andriamanitra. Nohamarinin’Andriamanitra Izy tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty. Ireo izay mandà Azy dia tahaka ny siny tanimanga montsamontsana raha nidona tamin’ny vato na torotoron’ilay vato.


Raha toy izay ny fanazavana ny texte, ahoana kosa no fampiharana azy eo amin’ny fiainantsika kristiana?


2 – Fampiharana ny teksa amin’ny fiainantsika Kristiana

Ilay olona tompon’ny tanim-boaloboka dia tsy iza fa Andriamanitra, Mpamorona ny tany sy ny lanitra, tompon’ny fahafenoana. Ny Tanimboaloboka dia tsy iza fa ny Isiraely; ny mpamboly voaloboka dia ny vahoaka jiosy, izay vahoaka no fidian’Andriamanitra, ao anatin’izany ny fariseo, mazava ho azy. Ireo mpanompo nokapohina, novonoina ary notoraham-bato dia ireo mpaminany izay nanomana ny fihavian’ny mpamonjy. Ny zanaky ny tompon’ny tanimboaloboka kosa dia mazava ho azy fa Jesosy, izay nampatsiahy ny anton’ny  tena nanirahana Azy teto ambonin’ny tany: hamonjy ny tanimboaloboka sy ny voany ary nampiseho rahateo ny maha-Andriamanitra Azy fa Izy no Zanak’Andriamanitra. Ny voa andrasana amin’ny tanimboaloboka di any fankatoavana fa Andriamaintra dia manana zo hiandry avy amin’ny vahoakany, avy amin’ny zanany, ny vokatr’izay rehetra nomeny azy. Tsy fankatoavana ara-miaramila izany fa fankatoavana am-pitiavana, fisaorana, fiombonana. Ary farany, ny famindrana ny tanimboaloboka amin’ny hafa dia tsy inona fa fanorenana tanimboaloboka vaovao di any Fiangonana Kristiana izay Jesoa rahateo no Lohany.


Rehefa milaza momba ny voaloboka Jesosy, ny zavatra andrasana di any tantaran’ny fiadanana sy ny fahombiazana. Kanefa eto amin’ny teksa androany kosa ireo mpamboly voaloboka dia tsy mihevitra afa-tsy ny hamono sy haka ho azy ny vokatra izay tsy azy akory.


Ny zava-dehibe voalohany eto amin’ity tantara ity, di any nanomezan’Andriamanitra antsika andraikitra, nanankinany ny tanimboalobony. Tiany ho mpiara-miasa Aminy isika. Koa tsar any manontany hoe: inona no ataontsika ny tanimboaloboky ny Tompo. Inona no miseho eo amin’ny tontolo izay nankinin’Andriamanitra tamintsika? Aiza ho aiza ny fandriampahalemana eo amin’ny firenen-tsamihafa? Ahoana no ataontsika eo fanenjehan’ny silamo mahery fihetsika ny kristiana? Voatsinjara ara-drariny ve ny harena misy eto amin’ity tany ity. Voaahaja ve ny tontolo iainana izay fototry ny mampiovaova ny toetr’andro? Ahoana ny fandripahana ny ala? Voaaro ve ny fahafoanan’ireo karazam-biby izay mihafoana mihafoana? Fanontaniana sahaza antsika tsirairay izay tompon’andraikitry ny tanintsika izany. Voakasik’ireo olana ireo ny kalitaon’ny fiainantsika.


Tahaka ny fanoharana androany, dia maro no mino, fa izy no tompon’izao tontolo izao, izay nankinina taminy, ka manao ny fomba rehetra azony atao mba hitazona ny vokatra misy ao ho azy samirery amin’ny fomba feno fitiavan-tena, ka tsy mihevitra ny hafa sady tsy misy fikarakarana ho an’ny taranaka ho avy.


Maro no mino fa ny fanesorana an’Andriamanitra no hananany ny tanimboaloboka. Izany no nataon’I Adama sy Eva izay nanaraka ny toro-hevitry ny menarana: “Hitovy amin’Andriamanitra ianareo… haka ny toeran’Andriamanitra ianareo…ho lasa andriamanitra ianareo”. Betsaka ny resy lahatra fa manelingelina azy eo amin’ny fiainany Andriamanitra ka tsy ilainy. Tsy manana ny toerany eo amin’ny fiainam-bahoaka (vie publique) Andriamanitra,  indrindra eo amin’ny tontolo politika sy fandraharahana. Ny filazantsara nefa etsy an-daniny dia mampatsiahy fa arakaraka ny fisian’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika no hisian’ny ny fanapahan-kevitra hamoronantsika tontolon’ny fiadanana sy ny firalahiana ary ny fitiavana.
Eto amin’ny fanoharana ny amin’ireo mpiasa ny tanimboaloboka, no hanasan’Andriamanitra antsika indray handray andraikitra amin’ny famoronana tontolo tena tsara. Io andraikitra dia dia tsy fijerena fotsiny ny fotondram-panjakana na ny tompon’andraikitra ao amin’ny Fiangonana, fa samy tompon’andraikitra isika tsirairay avy. Nankinin’Andriamanitra amintsika ny Fiangonantsika, ny fianakaviantsika, ny zanaka ama-jafintsika, ny tontolon’ny asantsika sy ny fialam-bolintsika. Tsy maintsy manao tatitry ny fitatanantsika Aminy isika. Ny vokatry ny talentantsika sy ny ezaka ataontsika, ny fotoana izay nomena antsika, ny vola sy ny fananana ananantsika, dia tokony hampiasaina hahasoa ny hafa.


Ny fahotan’ireo mpiasan’ny tanim-boaloboka voalaza eto di any fibodoana ho azy samirery ny vokatra izay tsy izy ireo no tompony. Ho amin’ny tombontsoany sa hahazoany tombony no hiasany ny tany. Eo am-pieritreretana ny tontolontsika ankehitriny, dia mahatsapa isika fa hatramin’ny andron’I Jesoa Kristy dia tsy misy fandrosoana vita teo amin’ny fanafoanana ny fitiavan-tena sy ny tsy fandraisana andraikitra. Tsy misy zava-baovao aty ambany masoandro, hoy mpitoriteny!
Takatry ny lohan’ny mpisorona sy ny Fariseo avy hatrany ny fanoharana ary azon’ireo tsara fa izy ireo no kendren’I Jesosy. Raha ny marina dia mitondra andraikitra mavesatra amin’ny fampijaliana sy ny fahafatesan’I Jesosy izy ireo. Saingy misy fehezanteny iray notenen’I Jesosy mahakasika antsika rehetra, amin’izao fotoam-pitsapana ho an’ny Fiangonany izao. Izany dia teny nindramina tao amin’ny Sal 118: “ny vato izay nolavin’ny mpanao trano no efa tonga fehizoro”.
Betsaka amin’ireo mpanorina (batisseurs) eto amin’ity tontolo misy antsika ity, no manao fanahy iniana na vokatry ny tsy fahafantarana, mampihataka ny vato fehizoro dia Jesosy Kristy. Tsy tiany ny hasaro-bidin’ny zavatra entiny, lavina ny fomba fijery izay sokafany, mikomy manohitra izay fitakiana ampatsahiviny mahakasika ny fahefan’Andriamanitra sy ny adidin’ny olombelona izy ireo.


 Na dia tsy afaka mandà ara-tsiansa ny zava-misy momba an’I Jesosy avy Nazareta, na ny soritry ny asany teto ambonin’ny tany aza ny olona iray, dia avelany toy ny vato tsy ilaina sy manahirana ny hafany. Ampiasaina avokoa ny fomba rehetra mba hampihena ny fahefany: na mandahatra an’I Jesosy hitovy amin’ireo mpanorina fivavahana rehetra, tsy mihoatra an’izay, na manao izay hanginan’ireo vavolombelony amin’ny fanapahana ny vola miditra aminy na ny fahafahany; na koa manao izay hahavery hasina ny Fiangonany amin’ny alalan’ny fampielezan-kevitra feno fanaratsiana.


Koa ny hafatry ny fanoharana androany dia ny fanankinan’Andriamanitra amintsika ny tontolo iainantsika, mba hahasoa ny rehetra. Anjarantsika ny mamaly izany fanasana antsika izay amin’ny alalan’ireo talenta izay noraisintsika avy tamin’Andriamanitra.


Avy amin’izany no hijoroantsika vavolombelona eo anivon’ny Fiangonana sy eo anivon’izao tontolo izao. Eo amin’ny tontolo izay tsy te-hijery afa-tsy faharavana sy fahapotehina, no ahitantsika ao amin’ny  fahazavan’ny tenin’Andriamanitra, amin’ny fanetren-tena sy amin’ny fanantenana, an’I Kristy vato fehizoro, izay tsara sy mafy tsy misy hoatr’izany. Ary dia miverina mitoetra ao anatintsika toy ny vato velona amin’ny fanorenana ny tranon’Andriamanitra ny hafanam-po amin’izany, ka manosika antsika hijoro ho vavolombelona. Amena


Toriteny alahady 08 oktobra 2017
Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA

 


 


LA PARABOLE DES VIGNERONS (Matthieu 21 :33-43)


1 – Explication du texte

L’image de la vigne se retrouve dans la parabole suivante, qui décrit une situation courante en Galilée où beaucoup de riches propriétaires louaient leurs fermes à des tenanciers et exigeaient en retour une partie des récoltes en guise de loyer. Ces tenanciers détestaient souvent les propriétaires absents. Dans cette parabole, lorsque le maître envoya des serviteurs pour percevoir l’équivalent du loyer dû, les locataires refusèrent de payer et frappèrent les serviteurs (v 34-35). Le maître envoya d’autres serviteurs qui reçurent le même traitement (v 36). Au bout d’un certain temps, il leur envoya son fils en se disant qu’ils auraient du respect pour lui (v 37). Mais, encouragés par leurs précédentes réactions, les locataires les tuèrent (v 38-39). Tout propriétaire traité de la sorte vient en personne pour régler le sort de mauvais locataires. Non seulement il les châtie, mais il confie sa vigne à d’autres locataires qui se montrent plus fidèles (v 40-41).


Comme celles qui la précèdent et la suivent, cette parabole visait l’intransigeance des autorités juives, représentées par les premiers locataires. Dieu leur avait confié sa vigne, la nation d’Israël (Ps 80 :9 ; Jr 2 :21 ; Ez 19 :10). Mais ils avaient maltraité les prophètes que Dieu leur avait envoyés pour s’assurer que la nation vivait conformément à sa sainte volonté. Jean-Baptiste ne fut que le dernier d’une longue d’une longue liste de serviteurs de Dieu maltraités. Dieu montre sa patience par le nombre de fois où il envoya ses serviteurs. Finalement, il envoya son Fils qui reçut le même traitement et fut mis à mort.


Le message de cette parabole est que le temps favorable touche sa fin. Les chefs juifs étaient déjà en train de montrer leur grand manque de respect pour le Fils de Dieu qu’ils allaient bientôt faire tuer en dehors de la ville, tout comme le fils de la parabole avait été tué en dehors de la ville, tout comme le fils de la parabole avait été tué en dehors de la ville. La patience de Dieu arrivera à son terme ; bientôt il jugera ceux qui l’ont rejeté, et ont maltraité ses serviteurs et son Fils. Mais la désobéissance de ces serviteurs n’annule pas le dessein de Dieu qui confiera sa vigne à d’autres gens ; ceux-ci porteront du fruit en obéissant à sa volonté (v 43). Ce nouveau groupe qui respectera les désirs du propriétaire ne désigne pas forcément les païens ; il inclut également les disciples de Jésus qui deviendront les leaders du nouvel Israël, un peuple nouveau qui comprendra les juifs et les païens.


Jésus insiste sur le sort des propriétaires indignes en rappelant à ses auditeurs les paroles du Ps 118 :22-23 (v.42). La pierre principale d’un édifice, celle de l’angle, et celle sur laquelle repose tout le bâtiment. Sans elle, tout s’écroule. Il pouvait s’agir d’une grosse pierre placée au-dessus de la porte, ou utilisée comme fondation et pierre d’alignement placée à l’angle d’un mur, ou encore de la clé de voûte d’une arche. Au Ps 118, la pierre symbolise le roi ou la nation d’Israël. Bien que le roi ou la nation fussent méprisés par les puissants de ce monde. Dieu se servit de cette pierre rejetée comme fondement du nouvel ordre de choses dans ce monde. Luc (Lc 20 :18 ; Ac 4 :11) et Pierre (I Pi 2 :4,7) font écho à Jésus en reprenant ces paroles et en les appliquant à lui pour indiquer qu’il est devenue le centre du nouvel ordre mondial. Dieu a justifié ce choix par sa résurrection. Ceux qui le rejettent sont comme des vases d’argile qui se brisent lorsqu’ils heurtent cette pierre ou lorsque la pierre les écrase.


Si c’est comme ça l’explication de ce texte, maintenant comment l’appliquer sur notre vie chrétienne ?


2 – Application du texte sur notre vie chrétienne


L’homme propriétaire du domaine : c’est bien entendu Dieu le Père, créateur du Ciel et de la terre, à qui tout appartient en plénitude. La vigne : c’est Israël. Les vignerons : c’est tout le peuple juif, ce peuple élu par Dieu. Les serviteurs battus, tués, lapidés : ce sont les prophètes envoyés par Dieu pour préparer la venue du Sauveur. Le fils du propriétaire : c’est bien entendu Jésus lui-même, qui révèle ainsi à mots couverts à la fois sa véritable mission sur la terre : sauver la vigne et ses fruits et sa divinité : il est le Fils de Dieu. Les fruits de la vigne : c’est l’obéissance que Dieu était en droit d’attendre de son peuple, de ses enfants à qui Il a tout donné. Non pas une obéissance militaire, mais une obéissance d’Amour, de reconnaissance, de communion…Enfin, le transfert de la vigne à un nouveau peuple : c’est la fondation de la Nouvelle Vigne, l’Eglise, corps du Christ dont Il est la Tête et nous les membres, dont Il est le Cep et nous les sarments.


Lorsque le Christ mentionne la vigne, on s’attend donc à une histoire de paix et de prospérité. Mais dans le texte d’aujourd’hui, les responsables de la vigne ne pensent qu’à tuer pour s’emparer d’un bien qui ne leur appartient pas.
Le premier élément important de cette histoire, c’est que Dieu nous met en charge, nous confie sa vigne. Il veut que nous soyons ses partenaires. Il est donc bon de se demander ce que nous faisons de la vigne du Seigneur. Qu’est ce qui arrive au monde que Dieu nous a confié ? Qu’en est-il de la paix entre les nations, de la distribution des biens de la terre, du réchauffement climatique, de la déforestation, des pluies acides, de la disparition de nombreuses espèces animales ? Ce sont des questions pertinentes pour chacun et chacune d’entre nous responsables de notre terre. Notre qualité de vie est affectée par tous ces problèmes.


 Comme dans la parabole d’aujourd’hui, nous pouvons croire que nous sommes les propriétaires du monde qui nous est confié et tout faire pour garder les fruits pour nous-mêmes d’une manière égoïste, sans penser aux autres et sans nous préoccuper de ce que nous laisserons aux générations suivantes.


 Plusieurs croient qu’en se débarrassant de Dieu, la vigne leur appartiendra. C’est ce que firent Adam et Ève qui suivirent le conseil du serpent : «Vous serez comme Dieu… vous prendrez la place de Dieu… vous serez des dieux.» Nombreux sont ceux qui sont convaincus que Dieu est encombrant, qu’ils n’ont pas besoin de lui. Il n’a pas sa place dans la vie publique, dans le monde de la politique et des affaires. L’évangile de son côté nous révèle que plus Dieu sera présent, plus nous serons en mesure de créer un monde de paix, de fraternité et d’amour.


 Dans la parabole des vignerons, Dieu nous invite à être responsables afin de construire un monde meilleur. Cette responsabilité ne regarde pas seulement les gouvernements et les chefs de communautés mais aussi chacun de nous. Dieu nous confie notre famille, nos enfants et nos petits-enfants, notre monde du travail et celui des loisirs. Nous devrons rendre compte de notre gestion. Les fruits de nos talents et de nos efforts, le temps qui nous est donné, l’argent et les biens que nous possédons, tout cela doit servir au bien-être de tous.


 Le péché des vignerons de la parabole, c’est de vouloir s’approprier les fruits qui ne leur appartiennent pas. Ils veulent gérer la terre à leur seul profit et bénéfice. En réfléchissant sur ce qui se passe dans notre monde d’aujourd’hui, nous nous rendons compte que depuis le temps de Jésus, aucun progrès n’a été fait sur le plan de l’égoïsme et de l’irresponsabilité ! Rien de nouveau sous le soleil !


Les chefs des prêtres et les Pharisiens ont décodé immédiatement la parabole, et ont fort bien compris que Jésus les visait. De fait ils portent une lourde responsabilité dans le supplice et la mort de Jésus. Mais une des phrases de Jésus nous concerne tous, en cette période d’épreuves pour son Église. C’est une ci­tation du psaume 118 : « La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la tête de l’angle ».


Beaucoup des bâtisseurs de notre monde écartent, délibérément ou par ignorance, la pierre qu’est Jésus­ Christ. On ne veut pas des valeurs qu’il apporte, on refuse les perspectives qu’il ouvre, on se révolte contre les exigences qu’il rappelle concernant les droits de Dieu et des devoirs de l’homme.


Même si on ne peut plus, scientifiquement, nier la réalité de Jésus de Nazareth, ni les traces de son œuvre sur toute la terre, on laisse de côté son message comme une pierre inutile et malcommode. Tous les moyens sont bons pour affaiblir son influence : ou bien on aligne Jésus, sans plus, sur tous les fondateurs de religions ; ou bien on fait taire ses témoins en les privant de ressources ou de liberté ; ou bien encore on disqualifie son Église par des campagnes de calomnie.
Le message de la parabole d’aujourd’hui, c’est que Dieu nous a confié le monde dans lequel nous vivons, pour le bien de tous. C’est à nous de répondre à cette invitation avec tous les talents que nous avons reçus. Les fruits de nos talents et de nos efforts, le temps qui nous est donné, l’argent et les biens que nous possédons, tout cela doit servir au bien-être de tous.


De cela nous sommes les témoins, au cœur de l’Église et au cœur du monde. Là où le monde ne veut voir que ruines ou chantier déjà à l’abandon, nous apercevons, dans la lumière de la parole de Dieu, toujours humblement et en espérance, le Christ, pierre d’angle, plus belle et solide que jamais. Et le courage nous revient pour entrer nous-mêmes, comme pierres vivantes, dans la construction de la maison de Dieu.Prédication dimanche 8 Octobre 2017
Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA