FANOHARANA NY AMIN’NY FAMPAKARAM-BADY (Mat 22:1-14)

 

Ny Filazantsara amin’ity Alahady ity dia mampiseho amintsika mpanjaka izay nankalaza ny fampakaram-badin’ny zanany lahy. Tsy iza io mpanjaka io fa Andriamanitra. Manasa ny olompbelona rehetra amin’ny fakampakaram-bady ny Zanaka lahiny dia Jesosy Izy. Nirahin’ny Ray nananambady ny maha-olombelona antsika tamin’ny fahatongavany ho nofo Jesosy, Ary ny olona rehetra no tian’ny Ray handray soa sy hifaly amin’izany. Izany hoe ny olombelona rehetra no tian’Andriamanitra hangonina eo akaikiny. Tsy natokana ho an’ireo sangan’olona fotsiny ny fifalian’Andriamanitra. Tsy omena izay heverina ho mendrika ihany koa. Fa natao ho an’ny olona rehetra. Mazava tsara ireo tenin’I Jesosy: “Koa mankanesa ianareo any amin’ny sampanan-dàlana, ary izay hitanareo, dia asao ho ao amin’ny fampakaram-bady”(and 9)

Ny iraka ataon’ ny Fiangonana, ny iraka ataontsika rehetra dia ny ho mpitondra hafatr’io fanasàna io. Ilaina ny handrenesan’ny mponina rehetra eran’izao tontolo izao ny fanononana ny anaran’I Jesosy. Tsy maintsy ho fantany ihany koa fa ny dikan’io anarana io dia hoe: “mamonjy ny Tompo”. Amin’ny maha-Kristiana vita batisa sy mpandray ny Fanasan’ny Tompo antsika, dia nirahina ho amin'izao tontolo izao isika mba hijoro ho vavolombelon'ity vaovao mahafaly ity sy ho vavolombelon’ ny fanantenana izay manentana antsika hanompo. Ary ho amin’ ity iraka ity no antony anirahan’I Jesosy amintsika ny Fanahiny Masina. Tsy afaka ho mpianatr’I Kristy isika raha tsy “misionera”. Rehefa mandà ny maha-misionera azy ny Fiangonana, dia amin’izay fotoana izay, lasa “démissionnaire” izy.  Ny fiainantsika manontolo dia tsy maintsy mandray anjara amin’ny fanambarana an’I Jesosy. 

Izay ny momba an’io fanasàna amin’ny fetin’ny fampakaram-bady io. Saingy ny Filazantsara dia mampiseho amintsika ny fizirizirian’ny lohan’ny mpitondra fivavahana izay miha-manalavitra ny Vaovao mahafaly. Gaga isika ary tafintohina mihitsy aza eo anatrehan’ny fihetsika tsy miraharaha/tsy mivaky loha, asehon’ireo nasaina tao amin’ity fanoharana ity. Misy ny fikasana hanolotra azy zava-mahagaga izay hanova ny fiainany; kanefa milaza ho tsy manam-potoana, tototry ny asa, reraky ny fanahiana, izy ireo. Ary ny tena ratsy dia izy ireo lasa manohitra ireo mpitondra hafatry ny vaovaoa mahafaly izay mikiry ary mampahory azy ireo amin’ny fomba feno habibiana. Izany dia mampatsiahy ireo matirora rehetra tamin’ny fotoana rehetra, ny mpaminany tao amin’ny Testamenta Taloha, ary koa ireo rehetra voarakitry ny tantaran’ny Fiangonana.

Isika koa ry Havana, isika dia mahita fialantsiny tsotra tsy hamaliana ny fanasàn’ny Tompo antsika. Tsy manam-potoana hivavahana aho na handehanana any am-piangonana satria be asa, na koa manana vahiny nasaina. Adino fa ny Fanasan’ny Tompo no loharano sy tampon’ny fiainana Kristiana rehetra sy izay rehetra fitoriana ny Filazantsara. Io no tena fifamotoana (rendez-vous) manan-danja indrindra amin’ny herinandro. Ao Kristy, tonga ao amin’ny fiombonanana Kristiana izay mivory amin’ny anarany Izy. Tonga Izy hilaza amintsika ilay fitiavan’Andriamanitra miredareda ho an’ny olona rehetra. Mampalahelo anefa fa maro no mipetraka am-pahantonina ao an-tokantranony ary misoroka izay rehetra manelingelina izany fahatoniany izany.

Mazava ho azy fa tsy manery an’iza n’iza ho any amin’ny fakamparam-badiny Jesosy. Saingy manohy tsy mety sasatra ny fanasany Izy. Tsy afaka mionona amin’ny fijerena antsika ory noho ny fanalavirana Azy Izy. Andriamanitra dia fitiavana. Tsy afaka ny tsy ho tia Izy. Noho izany, izay tia dia mampiasa mandrakariva ny fahasarotapiaro mba hanaitra ny fitiavana matory. Izany no mahatonga an’Andriamanitra hanolotra ny fitiavany ho an’ny vahoaka hafa. Tonga tao amin’ny Azy Izy fa ny Azy tsy nandray Azy, di any Jiosy izany. Noho izany dia nitodika tamin’ireo firenen-kafa tsy Jiosy Andriamanitra.  Avy amin’ny firenena samy hafa izy ireo satria tsy afaka mijanona tsy mitia Andriamanitra. Eran’izao tontolo izao no hanambaran’ireo iraka na misioneran’ny Filazantsara ireo amin’ny olona rehetra fa tia azy Andriamanitra. Omena atao laharam-pahamehana ho an’ireo izay tena mila azy ireo fanasàna ireo, ny mahantra, ny marary, ny voafonja, ny voailikilika. Manana ny toerana voalohany ao am-pon’Andriamanitra izy ireo. Tokony ho hita ho Fiangonan’ny rehetra ny Fiangonantsika. Ny iraka ataony, ny iraka ataontsika, dia fijoroana ho vavolombelon’ny fitiavana an’izao tontolo izaon’Andriamanitra izay manasa ny olon-drehetra tsy misy fanavahana.

Tanterahina manokana isaky ny Alahady ity antson’ny Tompo ity. Ny Fanasan’ny Tompo no sakafon’ny mpanambady anasàna antsika. Ao Jesosy mba handalina ny fanekem-pihavanatsika Aminy. Ny Baiboly manontolo dia mampiseho amintsika an’Andriamanitra mifandray amin’ny olona amin’ny resaka fitiavana sy fanekena. Tahaka ny afo tsy maty vonoina izany hafanam-pon’Andriamanitra te-hifandray amin’ny olona izany. Rehefa tena entanim-pitia toy izany dia tonga amin’ny fihetsika tafahoatra ny mety: tia ny tsy maha-te-ho tia, adala-pitivana. Ary ny hadalana lehibe indrindran’ ny Fitiavana, dia ny nanirahan’Andriamanitra ny Zanany lahitokana teo amin’ny olona. Tamin’ny nahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana, Jesosy dia nanolotra ho an’ny olona rehetra ny fahafahana mamaly ny fitiavany sy miditra ao amin’io fanekena omena ny olombelona rehetra io.

Ny tapany faharoan’ny Filazantsara dia mampiseho amintsika ny fanangonana ireo nasaina tao amin’ny efitrano fampakaram-bady. Manatri-maso ny fidiran’ny mpanjaka isika. Tamin’izay, nitranga ny olana. Ny iray tamin’ireo vahiny nasaina dia tsy nitondra ny akanjony fitondra amin’ny fampakaram-bady. Noho, izany, mipetraka ny fanontaniana: Ahona moa no hanomezan-tsiny ny lehilahy iray izay nangonina teny an-dàlana ka tsy nanana ny akanjony fitondra amin’ny fampakaram-bady? Raha nanampy an’ity fanitarana ity Jesosy dia satria manana hafatra manan-danja hampintaina amintsika Izy. Tonga Jesosy hampatsiahy antsika fa tokony mitafy fahamarinana isika ary mitondra ny vokatry ny fahitsiana. Ny hoe mitondra ny akanjo amin’ny fampakaram-bady dia ny miova fo, mibebaka, miova fo toy ny fiovana akanjo. Amena!

 

Toriteny alahady 15 oktobra 2017

Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA


 

La parabole du festin de noces (Matthieu 22 :1-14)

 

L’évangile de ce dimanche nous présente un roi qui célébrait noces de son fils. Ce roi, c’est Dieu. Il invite l’humanité entière à la noce de son Fils Jésus. Envoyé par le Père, Jésus a épousé notre humanité par son incarnation. Et le Père veut absolument  que tous s’en bénéficient et s’en réjouissent. C’est donc toute l’humanité que Dieu veut rassembler auprès de lui. La joie de Dieu n’est pas réservée à une élite. Elle n’est pas offerte à ceux et celles qui en seraient dignes. Elle est pour tous. Les paroles de Jésus sont très claires : « Allez donc à la croisée des chemins ; tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces. » (v.9)

La mission de l’Eglise, notre mission à tous, c’est d’être les messagers de cette invitation. Il faut absolument que tous les habitants du monde entier entendent prononcer le nom de Jésus. Ils doivent aussi savoir que ce nom signifie « le Seigneur sauve ». En tant que chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner de cette bonne nouvelle et de l’espérance qui nous anime. C’est en vue de cette mission que Jésus nous envoie son Esprit Saint. Nous ne pouvons pas être disciples du Christ sans être missionnaires. Quand l’église refuse d’être missionnaire, à ce moment-là, elle est démissionnaire. C’est toute notre vie qui doit contribuer à l’annonce de Jésus.

Voilà donc cette invitation à la fête. Mais l’évangile nous montre l’obstination des chefs religieux qui se sont éloignés de la bonne nouvelle. Nous sommes surpris et même choqués devant l’attitude désinvolte des invités de cette parabole. On leur propose quelque chose d’extraordinaire qui va transformer leur vie ; or voilà qu’ils n’ont pas le temps, ils sont débordés de travail, accablés de soucis. Pire, ils se retournent contre les messagers porteurs de cette bonne nouvelle qui insistent et ils les maltraitent sauvagement. C’est une allusion à tous les martyrs de tous les temps, les prophètes de l’Ancien Testament mais aussi tous ceux de l’histoire de l’Eglise.

Nous aussi, nous trouvons facilement des excuses pour ne pas répondre à l’invitation du Seigneur. Je n’ai pas le temps de prier ni d’aller à l’Eglise, parce que j’ai trop de travail ou encore parce que j’ai des invités. On oublie alors que la Sainte Cène est la source et le sommet de toute vie chrétienne et de toute évangélisation. C’est vraiment le rendez-vous le plus important de la semaine. Le Christ est là ; il rejoint les communautés chrétiennes réunies en son nom. Il vient nous redire l’amour passionné de Dieu pour tous les hommes. Malheureusement, beaucoup préfèrent être tranquillement installés chez eux et éviter tout ce qui dérange leur tranquillité.

Bien sûr, Jésus ne force personne à venir à ses noces. Mais il poursuit inlassablement son invitation. Il ne peut pas se résigner  à nous voir malheureux loin de lui. Dieu est amour. Il ne peut pas ne pas aimer. Or un amoureux utilise souvent la jalousie pour réveiller l’amour endormi. C’est ainsi que Dieu va proposer son amour aux autres peuples. Ces derniers viendront de tous les pays car Dieu ne peut pas rester sans aimer. A travers le monde, les missionnaires de l’Evangile vont annoncer à tous les peuples que Dieu les aime. Ces invitations doivent être adressées en priorité à ceux qui en ont le plus de besoin, les pauvres, les malades, les prisonniers, les rejetés. Ils ont la première place dans le cœur de Dieu. Notre Eglise doit être perçue comme l’Eglise de tous. Sa mission, notre mission, c’est de témoigner de l’amour universel de Dieu qui invite tous les hommes sans faire de différence.

Cet appel du Seigneur se concrétise tout spécialement chaque dimanche. La Sainte Cène est ce repas de noces auquel nous sommes tous invités. Jésus est là pour approfondir notre alliance avec lui. Toute la Bible nous montre Dieu s’adressant aux hommes en termes d’amour et d’alliance. C’est comme un feu que rien ne peut arrêter. Quand on est ainsi passionné, on en arrive à des attitudes extrêmes. Et la plus grande folie de l’Amour, c’est que Dieu a envoyé son Fils unique parmi les hommes. En mourant sur la croix, Jésus a offert à tous les hommes la possibilité de répondre à son amour et d’entrer dans cette alliance offerte à toute l’humanité.

La deuxième partie de l’évangile nous montre le rassemblement dans la salle des noces. Nous assistons à l’entrée du Roi. Et là, il y a un problème. L’un des convives n’a pas son vêtement de noces. Alors on se pose la question : Comment reprocher à un homme que l’on a ramassé sur la route de ne pas avoir son vêtement nuptial ? Si Jésus a ajouté cette exagération, c’est qu’il a un message important à nous transmettre. Jésus vient en effet nous rappeler que nous devons nous habiller de la justice, porter des fruits de droiture. Porter le vêtement de noces, c’est être converti, c’est se changer le cœur comme on change de vêtement. Il s’agit d’accueillir l’appel du Seigneur dans la foi, la reconnaissance et l’amour. Dans sa lettre aux Galates, saint Paul nous invite tous à revêtir le Christ.

Amen

 

Prédication dimanche 15 Octobre 2017

Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA