Mpampianatra ô, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin’ny lalàna ? (Mat 22:34)

 

Tsy nety sasatra nanenjika Azy ireo mpanohitra an’I Jesosy. Nitsikilo Azy mba hahafahany manome tsiny Azy izy rehetra, mitady izay hirika rehetra ahafahana manadiso an’I Jesosy: antoko politika, antokom-pivavahana, ny mpanora-dalàna sy ny fariseo! Tokony handoa hetra ho an’I Kaisara ve isika? Tokony hino ve isika famisy ny fitsanganana amin’ny maty? Inona no lehiba indrindra amin’ny didy?
Tsy avy amin’olona tso-po mikatsaka ny fahamarinana ny fanontaniana, fa avy aminà-olona te-hamandrika an’I Jesosy. “Ary ny anankiray tamin’ireo, nanontany naka fanahy Azy”, hoy ny texte: “Mpampianatra ô, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin’ny lalàna?”

Fantatsika tsara ity filazantsara ity, mihoatra aza angamba ny fahafatarantsika azy, izany mitarika antsika hametraka haingana ao anaty hoe: “eny, efa nandre izany matetika izahay”. Kanefa misy lafiny maro mahaliana ho an’ny finoantsika Kristiana ao amin’ity valintenin’I Jesosy ity. Manana ny fanomezam-pahasoavana hitarika antsika amin’ny tena fototra ny Tompo


Voalohany, na dia momba “ny” didy iray izay lehibe aza ny fanontanian’ilay mpampiana-dalàna, dia tsy nanolotra didy iray Jesosy fa didy roa ary nampiraisiny ireo.


Ny voalohany amin’ireo didy roa ireo dia tsy nahagaga an’ireo fariseo : “Tiava an’I Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra”. Hainy tsara hatramin’ny litera tsirairay ao anatiny satria ao anatin’ilay vavaka lehibe fanaon’ny jiosy in-telo isan’andro ka mitodika mankany Jerosalema rehefa manao azy. Avy eo Jesosy dia nanampy didy faharoa tokony ho tandremana izay notsoahina avy tao amin’ny bokin’ny Levitikosy: “Tiava ny namanao tahaka ny tenanao”. Fantatr’ireo fariseo tsara ihany koa io fitsipika io.


Fa ny zava-baovao lehibe, izay nahatonga fanafintohinana ho an’ireto olom-pinoana (home religieux) ireto, dia ny fametrahana mitovy an’Andriamanitra sy ny namana, ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Izany no lesona lehiben’ny fanoharana momba ny fitsarana farany, izay nandraisan’I Jesosy endrika mazava sy tsotra ny toeran’ireo ao anaty fasahiranana ka mila fanampiana. Taitra ny mpianany tamin’ny tsy fahafantarana fa hay ny Tompo ihany no notompoin’izy ireo tamin’ny alalan’ireo olona nitady fanampiana: “Tompoko, oviana no hitanay noana Ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay, na nivahiny Ika nampiantranoinay, na tsy nanan-kitafy ka notafianay, na narary, na tao an-tranomaizina, ka novangianay?... Lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko.” (Mat 25:31-46)


Amin’I Jesosy dia tsy misy fitiavana anankiroa, tsy misy afa-tsy iray, ary ny fihetsika manoloana ny namana dia manamarina ny hatsaran’ny fihetsintsika manoloana an’Andriamanitra. Noho izany dia tsy resaka fifidianana hoe Andriamanitra fotsiny na olombelona fotsiny, tahaka ny tamin’ny andron’I Jesosy sy tahaka izay mbola atao mandrakariva ankehitriny. Tsy azo ampifanoherina amin’Andriamanitra ny olona, na ny olona amin’Andriamanitra. Tsy misy fifaninana eo amin’ireo fitiavana roa ireo: “Izay tsy nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko.” (Mat 25:45) Ary Jaona dia nilaza fa “Izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitia an’Andriamanitra izay tsy hitany?” (I Jao 4:20)
Mazava àry fa tsy azon’ny didy iray foanana ny didy iray, toy ireo sasany izay halaim-panahy hanao izany. Amin’izy ireo mantsy dia tsotra kokoa ny miala amin’ny iray amin’ireo didy roa ireo, amin’ny filazana hoe: ampy ny mitia an’Andriamanitra, na ny ho tia ny namana. Fa amin’I Jesosy kosa, dia tsy iray fotsiny ny didy fa roa.


Vao haingana, toy izao no tatitry ny mpanao gazety iray vao tonga avy any Afrika. Tao amin’ny hopitaly iray no nifanenany taminà-tovovavy masera iray izay teo am-pikarakarana ny ratra mahazo ny olona iray boka. Nilaza taminy ilay mpanao gazety fa “tsy hanao an’io asa ion a dia karamaina 1 million de dollars aza”. Ary izao no navalin’ilay masera tanora azy: “ Izaho koa  tsy hanao. Fa nataoko izao noho ny fitiavako an’ity olo-mahantra ity izay an-dalam-pahafatesana”. Niezaka ny ho tia an’Andriamanitra ilay masera tanora amin’ny fitiavana ilay marary mahantra izay mety ho faty tao amin’io hopitaly mahatsiravina io.


Fa mbola misy lafiny manan-danja iray hafa ao amin’ny valin-tenin’I Jesosy: manome antsika famaritana vaovao ny atao hoe namana Izy. Ao amin’ny filazantsaran’I Lioka izay mitantara tantara momba ny namana, nahatsikaritra ity mpampiana-dalàna iray fa tsy tokony ho tia an’Andriamanitra fotsiny fa tia ny namana ihany koa, dia nanontany an’I Jesosy izy hoe “Iza ary no namako?”… Namaly azy Jesosy tamin’ny fampiasana ny fanoharana momba ilay Samaritana tsara fanahy. Natsimbadik’I Jesosy ny hevitry ny namana: “Iza no ataonao ho naman’ilay naratra sy navela ho faty teo”? Ny namana dia tsy ilay naratra, izay akaiky antsika ary mila fanampiana, fa izay manatona ity olona ao anaty fahoriana ity. Na manampy olona maratra, na marary, na antitra, na ny zaza nilaozana, na ny olona mipetraka irery, ny namana dia ianao, izaho isaky ny manatona, mamonjy olona ao anaty olana, ao anaty fahoriana. Ary izany rehetra izany, hoy Jesosy, dia tsy miankina amin’ny nationalité, na ny finoany na ny antoko politika misy azy. Ao amin’ny fanoharana momba ilay Samaritana tsara fanahy dia tsy nanamarika izay volonkoditra, na nationalité-ny na izay havany akakin’ilay maratra ny Tompo. Fa ny zava-dehibe dia ny filàna ny ho voavonjy – mila famonjena izy.


Eto am-pamintinana ary dia afaka miteny isika fa Jesosy – ary izany rahateo no fototry ny valinteniny – dia mametraka mazava ho laharam-pahamehana tanteraka ny didy anankiroa dia ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny namana. Nataony ho fitsipika fototra mampiray ny filazantsarany ireo didy roa ireo. Mitondra antsika amin’ny zava-dehiben’ny fivavahana Izy amin’izany.


Ny zava-dehetra maha-Kristiana dia tokony hirona mankany amin’io fitiavana an’Andriamanitra sy ny namana io daholo: ny vavaka, ny fihainoana ny tenin’Andriamanitra, ny sakramenta, ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo;  ireo rehetra ireo dia natao hampitombo ao amintsika  io fitiavana an’Andriamanitra sy ny namana io.


Matetika isika ankehitriny no mitaraina fa miova daholo ny zava-drehetra ao amin’ny fivavahana sy ao amin’ny sivilizasiona manodidina antsika. Mbola milaza indray Jesosy amin’ity maraina ity: Izay tsy miova dia ireo didim-pitiavana roa ireo, di any “tiava an’I Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra, sy ny tiava ny namanao tahaka ny tenanao”. Amena!


Toriteny alahady 29 oktobra 2017
Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA
Maître, quel est le plus grand commandement? (Mt 22 :36)

 

Jésus est poursuivi inlassablement par ses adversaires. Tous l’épient pour le prendre en défaut : les partis politiques, les groupes religieux, les scribes et les pharisiens! Faut-il payer l’impôt à César ? Faut-il croire que la résurrection est possible ? Quel est le plus grand commandement ?


La question ne vient pas d’une personne sincère qui cherche la vérité, mais de quelqu’un qui veut prendre Jésus au piège. «L’un d’eux lui demanda pour le mettre à l’épreuve», dit le texte : «Maître, dans la Loi, quel est le plus grand Commandement?»


Nous connaissons bien cet évangile, peut-être trop bien, ce qui nous porte à le mettre rapidement de côté en disant : «Oui, oui, nous l’avons souvent entendu». Il y a cependant plusieurs aspects intéressants pour notre foi chrétienne dans cette réponse de Jésus. Le Seigneur a le don de nous ramener à l’essentiel.


Premièrement, bien que la question du docteur de la loi ne porte que sur « le » plus grand commandement, Jésus en propose non pas un mais deux et il les unit l’un à l’autre.


Le premier de ces deux commandements ne surprend pas les pharisiens : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et tout ton esprit.» C’est en toute lettre dans la grande prière juive, celle que l’on récite trois fois par jour, tourné vers Jérusalem. Ensuite, Jésus ajoute un second commandement tiré du Livre de Lévitique : «Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» Ce précepte, les pharisiens le connaissent bien lui aussi.


Mais la grande nouveauté, qui a fait scandale auprès de ces hommes très religieux, c’est de mettre sur le même plan Dieu et le prochain, l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Ce sera la grande leçon de la parabole du jugement dernier, où Jésus s’identifie purement et simplement à ceux et celles qui étaient dans le besoin. Ses disciples ont agi sans savoir que c’était le Seigneur lui-même qu’ils servaient à travers ceux et celles qui avaient besoin d’aide : «Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t’accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?... En vérité je vous le dis, dans la mesure où  vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.» (Mt 25, 31-46).


Pour Jésus, il n’y a pas deux amours, il n’y en a qu’un et l’attitude envers le prochain vérifie la qualité de notre attitude envers Dieu.


Il n’est donc pas question de choisir entre Dieu et l’être humain, comme on le faisait au temps de Jésus et comme on le fait souvent encore aujourd’hui. On ne peut opposer Dieu à l’homme, ni l’homme à Dieu. Il n’y a pas de concurrence entre les deux amours : «Ce que vous refusez au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous le refusez» (Matthieu 25, 45). «Qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut pas aimer Dieu qu’il ne voit pas », dit  Jean. (1 Jean 4, 20)


Il est donc clair qu’on ne peut éliminer un commandement par l’autre, comme certains seraient tentés de le faire. Il serait tellement plus pratique de se dispenser de l’un des deux commandements, en disant : il suffit d’aimer Dieu ou bien, il suffit d’aimer le prochain. Pour Jésus, il n’y a pas un seul commandement, il y en a deux.


Dernièrement, voici le reportage d’un journaliste qui revenait d’Afrique. Dans un hôpital, il avait rencontré une jeune religieuse qui soignait les plaies d’un lépreux. Il lui dit très sincèrement: «Je ne ferais pas ce genre de travail pour un million de dollars». Et la jeune religieuse lui répondit: «Moi non plus. Mais je le fais par amour pour ce pauvre homme qui est en train de mourir.» La jeune religieuse s’efforçait d’aimer Dieu en aimant le pauvre malade qui se mourait dans cet hôpital de fortune.


Il y a un autre aspect important dans la réponse de Jésus : il nous donne une nouvelle définition du prochain. Dans le texte de  Luc qui raconte la même histoire, le docteur de la loi pris au dépourvu par l’obligation d’aimer non seulement Dieu mais aussi le prochain, demande à Jésus : «Mais qui est mon prochain?»… et Jésus lui répond par la parabole du bon Samaritain.  Jésus renverse alors la notion de prochain : «Qui a été le prochain de l’homme blessé et laissé pour mort ?»  Le prochain n’est pas celui qui est blessé, qui est proche de nous et qui a besoin d’aide, mais celui qui se rapproche de cette personne en détresse. Qu’il s’agisse d’aider un blessé, un malade, une personne âgée, en enfant abandonné, une personne seule, le prochain, c’est vous, c’est moi lorsque nous nous rapprochons de cette personne en difficulté. Et, selon Jésus, cela n’a rien à voir avec la nationalité, la religion ou le parti politique. Dans la parabole du bon Samaritain, le Seigneur évite de mentionner la race, la nationalité ou la proximité sociale de la personne blessée. Tout ce qui compte, c’est le besoin qu’elle a d’être secourue.


En conclusion, nous pouvons dire que Jésus - et cela est l’originalité de sa réponse - établit avec clarté la priorité absolue des deux commandements de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain. Il fait de ces deux commandements le principe unificateur de son évangile. Il nous ramène à l’essentiel de la religion.


Tout dans le christianisme doit être orienté vers cet amour de Dieu et du prochain : la prière, l’écoute de la parole de Dieu, les sacrements, l’eucharistie, tout cela a pour but de faire grandir en nous cet amour de Dieu et du prochain.


On se plaint souvent aujourd’hui que tout change dans la religion et dans la civilisation autour de nous. Jésus nous redit ce matin : Ce qui ne change pas ce sont ces deux commandements de l’amour : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur… et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen !

Prédication dimanche 29 Octobre 2017
Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA