Ny Mpiandry tsara (Jao 10 :11-18)

Fantatsika tsara ny sarin’ny mpiandry tsara. Izy no miambina ny andian’ondry. Mety ho sarotra ny fomba fiainany sy ny asany. Rehefa eny amin’ny tanimbilona kisilasila (en pentes) sy hifindrafindran’ny ondry amin’ny fahavaratra dia tsy maintsy manara-maso tsara, tsy maintsy mitady ny ondry very, mitsabo ny maratra. Asa sarotra izany, indrindra rehefa ratsy ny toetr’andro Efa hitan’i Jesosy daholo izany rehetra izany tany amin’ny taniny any Palestine. Mankahery antsika amin’ny hevitra Izy fa tsy mora ny asan’ny mpiandry ondry.

« Izaho no Mpiandry tsara » hoy Kristy amintsika. Rehefa mamamky ny Filazantsara isika dia mahita fa ady isan’andro ny fiainany. Tsy maintsy miatrika ireo mpaminany sandoka, ireo fariseo, ireo mpanora-dalàna Izy. Manarak’izany, ao koa ireo mpi anatra izay manana fahasahiranana amin’ny tsy fahatkarana izay ampianarina, ny marary izay tsy maintsy sitraniny, ireo itoeran’ny demonia izay mandà sy mamelively azy. Tamin’ny fotoanan’ny fijaliany, tao ny fandaozan’ny Ray Azy irery tao amin’ny sahan’Oliva, ny fandavan’i Petera Azy, ny orok’i Jodasy. Nandritra ny ministère-ny dia niatrika ny tsifinoana, ny filazana lainga sy ny famelezana amin’ny lafiny maro.

 

Amin’ity Alahady ity, dia aoka tsy ho hadinontsika fa io Mpiandry tsara io, dia tsy iza fa Ilay nanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany, hamonjy ny namany. Mihazakazaka manaraka ny ondry izy mba hanangona azy ireo ho andiany iray (amin’ny fanajana tanteraka ny fahalalahan’ny tsirairay). Fantany avokoa izy rehetra. Ho azy, ny hoe mahafantatra olona iray dia tsy midika hoe,  « hitako hoe iza io » ; fantatr’i Jesosy amin’ny fo isika fa tsy amin’ny endrika ivelany fotsiny. Zava-dehibe aminy isika tsirairay.Tsy zavatra azo ampifanovana isika. Ho an’Andriamanitra dia tokana ihany isika. Antso ho antsika ny fahatokisana azy tanteraka.

Tsy misalasala ny mpiandry tsara handao ny valan’ondry mba hihaona amin’ny ondry very. Mandeha andro aman’alina mihitsy izy mba hahita azy ireo indray. Manao vy very ny ainy Jesosy mba hiarovana ny ny ondriny. Mandeha hatramin’ny farany amin’ny fanomezany ny tenany manontolo an’ireo ho avy hisambotra Azy. Manome ny ainy ho famonjena izao tontolo izao Izy. Izy rahateo no niteny hoe : « Tsy misy manaisotra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy ».

Ity Filazantsara ity dia mamerina antsika hitodika amin’ny fiainantsika. Mihira sy manambara an’i Jesosy ho « mpiandry ny olombelona rehetra » isika. Kanefa aoka tsy hijanona amin’izany teny mahafinaritra izany fotsiny. Ny zava-dehibe dia ny fandraisana marina an’i Kristy sy ny fanomezana Azy ny toerana voalohany eo amin’ny fiainantsika manontolo. Ary izany marina no ataontsika isaky ny Alahady amin’ny fanatonana ny Eokaristia na ny Fanasan’ny Tompo. Mandray ny fitiavana izay ao aminy isika mba hanova antsika. Izy rahateo no milaza amintsika any ho any fa Izy no Làlana sy Fahamarinana ary Fiainana. Amin’ny alàlany no tokony handehantsika mankany amin’ny Ray. Noho izany, amin’izao fotoana izao dia mipetraka ny fanontaniana hoe : Tena Jesosy marina tokoa ve no Làlantsika, Fahamarinantsika ary Fiainantsika ? Toerana manahoana no omentsika Azy mandritra ny tontolo androntsika.

Eo am-pamakiana ity Filazantsara ity, dia tsy maintsy manao dingana mihoatra noho ny vitantsika isika. Manankina amintsika ny ifampitsinjovantsika Jesosy Mpiandry antsika. Fanohizana ny asan’i Kristy eto an-tany ny Fiangonana. Tahaka Azy dia tarihina isika handao ny valan’ondry misy antsika mba handeha mba hihaona amin’ny hafa. Ny maha-mpianatr’i Kristy dia « aventure » lehibe tokoa ; tsy misy ny fitsaharana. Lehibe ny fakam-panahy dia ny hanakatom-baravarana hitoetra ao amin’ny mafana ao an-trano fa tsy hivoaka mihitsy. Saingy tsy afaka manidy ny tenantsika tahaka ny fiainantsika taloha isika. Tsy maintsy ambara amin’ny mahantra sy ireo voailika manerana izao tontolo izao ny vaovao mahafalin’ny Filazantsara. Zava-dehiba ny hahatanteraka izany amin’ny asa. Raha mandà olona na iza na iza isika, satria tsy mitovy eritreritra amintsika ilay olona, dia tsarovy fa Kristy no lavintsika.

Mba hahazona tsara izay andrasan’i Kristy amintsika, dia tsy maintsy miverina am-paharetana ao amin’ny Filazantsara isika. Tamin’ny andro Pentekoty dia nihidy trano tao amin’ilay efitrano ambony ny apostoly. Natosiky ny Fanahy Masina hivoaka any any ivelany anefa izy ireo mba hanambara amin’ny rehetra ny zava-mahagagan’Andriamanitra. Nifankahita nifanatrika tamin’ireo izay nanombo an’i Kristy tamin’ny hazo fijaliana izy ireo. Isika koa dia nirahina mba handray anjara amin’ny asam-pamonjen’i Kristy nitsangana tamin’ny maty. Ny iraka hataontsika vita batisa dia ny fandraisana anjara amin’ny fanorenana ny Fiangonan’i Kristy. Ary Izy rahateo no vato fehizoro. Ao aminy no tanteraka ny firaisan’ny vatany.

Hatramin’ny Pentekosta dia tonga vavolombelon’ny vaovao mahafaly ny Apostoly. Taorian’ny nitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty, dia nisy fiovana matanjaka be teo amin’i Petera. Izy ilay natahotra nandritra ny fijalian’ny Tompo no nampiseho hery mahatalanjona. Tsy niahotra izy nanambara teo anoloan’ireo mpifanandrina aminy fa ivelan’i Jesosy dia tsy misy famonjena. Amin’ny alàlany irery ihany no hahazoantsika ny fiainana vaovao izay mahatonga antsika ho zanak’Andriamanitra. Izany no tsy maintsy hijoroana ho vavolombelona mandritra ny androntsika. Tompon’andraikitra ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra isika rehetra. Nomena ny Fiangonana sy izao tontolo izao ny eveka, ny pretra, ny mpitandrina, ny diakona, ny laïka, tahaka ny nanomezan an’i Kristy mpiandritsika. Tsy tompon’ny tenantsika intsony isika fa an’i Kristy izay miantso sy maniraka antsika mba ho vavolombelon’ny Vaovao Mahafalin’ny Filazantsara. Amena !

 

Toriteny - 22 Aprily 2018

Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA

 


 

Le bon Berger (Jn 10 :11-18)

 

Cette image du bon berger, nous la connaissons bien. Il est celui qui veille sur son troupeau. Ses conditions  de vie et de travail peuvent être difficiles. Quand on est sur les pentes des alpages et des estives, il faut surveiller, il faut rechercher les brebis égarées, soigner celles qui sont blessées. C’est un métier difficile, surtout quand la météo est défavorable. Jésus avait bien observé tout cela dans son pays de Palestine. Il nous conforte dans l’idée que le métier de berger n’est pas de tout repos.

« Je suis le bon Pasteur » nous dit le Christ. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons que sa vie est un combat de tous les jours. Il doit faire face aux faux prophètes, aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Et puis, il y a les disciples qui ont du mal à comprendre, les malades qu’il faut guérir, les possédés qui le poussent dans ses retranchements. Au moment de la Passion, ce sera l’abandon du Père au Jardin des Oliviers, le reniement de Pierre, le baiser de Judas. Tout au long de son ministère, il a dû affronter l’incrédulité, la mauvaise foi et les attaques de toutes sortes.

En ce dimanche, nous ne pouvons pas oublier que ce bon berger, c’est celui qui donne sa vie pour ses amis. Il court après les brebis pour les rassembler en un seul troupeau (tout en respectant la liberté des uns et des autres). Il les connaît toutes personnellement. Pour lui, connaître quelqu’un ce n’est pas dire « je vois qui c’est » ; Jésus nous connaît avec le cœur. Chacun de nous est important pour lui. Nous ne sommes pas des pions interchangeables. Pour Dieu, nous sommes uniques. C’est pour nous un appel à une fidélité totale.

Le bon berger n’hésite pas à quitter la bergerie pour aller à la rencontre des brebis perdues. Il part de nuit comme de jour pour les retrouver. Jésus expose sa vie pour protéger ses brebis. Il va jusqu’au bout en se donnant totalement à ceux qui viennent l’arrêter. Il donne sa vie pour le salut du monde. Lui-même a dit : « Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne. »

Cet évangile nous renvoie à notre vie. Nous chantons et nous proclamons Jésus « berger de toute humanité ». Mais il ne faut pas en rester à des belles paroles. L’important c’est d’accueillir vraiment le Christ et de lui donner la première place dans toute notre vie. C’est précisément ce que nous faisons chaque dimanche en venant à l’Eucharistie. Nous accueillons l’amour qui est en lui pour qu’il nous transforme. Lui-même nous dit ailleurs qu’il est le Chemin, la Vérité et la Vie. C’est par lui que nous devons passer pour aller au Père. Alors aujourd’hui, cela vaut la peine de se poser la question : Jésus est-il vraiment notre chemin, notre Vérité et notre Vie ? Quelle place lui donnons-nous tout au long de nos journées ?

En lisant cet évangile, nous devons faire un pas de plus. Jésus notre berger nous confie les uns aux autres. L’Eglise est le prolongement du Christ sur la terre. Comme lui, nous sommes amenés à quitter nos bergeries pour aller à la rencontre des autres. Etre disciple du Christ c’est une grande aventure ; ce n’est pas de tout repos. La tentation est grande de refermer sa porte et de rester bien au chaud à l’intérieur. Mais nous ne pouvons pas nous enfermer dans la nostalgie du passé. La bonne nouvelle de l’Evangile doit être annoncée aux pauvres et aux exclus dans le monde entier. Il importe que celle-ci se réalise en actes. Si nous rejetons telle ou telle personne parce qu’elle ne pense pas comme nous, c’est le Christ que nous rejetons.

Pour mieux comprendre ce que le Christ attend de nous, il nous faut inlassablement revenir à l’Evangile.  Au jour de la Pentecôte, les apôtres étaient enfermés dans le Cénacle. L’Esprit Saint les a poussés au dehors pour proclamer à tous les  merveilles de Dieu. Ils se sont retrouvés face à ceux-là même qui avaient mis le Christ en croix. Nous aussi, nous sommes tous envoyés pour participer à l’œuvre de salut du Christ ressuscité. Notre mission de baptisés c’est d’apporter notre pierre à la construction de l’Eglise du Christ. Il est lui-même la pierre angulaire. C’est autour de lui que se réalise l’unité de son Corps.

Depuis la Pentecôte, les apôtres sont devenus des témoins de cette bonne nouvelle. Après la résurrection de Jésus, Pierre a connu une transformation très forte. Lui qui avait peur au moment de la Passion fait preuve d’une force merveilleuse. Il n’hésite pas à proclamer devant tous ses adversaires qu’en dehors de Jésus, il n’y a pas de salut. Ce n’est que grâce à lui que nous pouvons obtenir la vie nouvelle qui fait de nous des enfants de Dieu. C’est de cela que nous avons à témoigner tout au long de nos journées. Nous sommes tous engagés pour le royaume de Dieu. Les évêques, les prêtres, les pasteurs, les diacres, les laïcs sont tous donnés à l’Eglise et au monde comme le Christ notre berger. Nous ne sommes pas à notre compte mais à celui de Jésus qui nous appelle et nous envoie pour être les témoins de la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Amen !

 

Prédication - 22 avril 2018

Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA