NY VAVAKA FARANY NATAON’I JESOA HO AN’NY MPIANANY (Jao 17 :11-19)

 

1 – NY FIKASAN’ANDRIAMANITRA HO AN’NY OLOMBELONA

Ny maha- hafa ny Filazantsaran’i Jaona, mihoatra amin’ny an’i Matio sy Lioka dia izy tsy mba nanoratra ny Rainay izany any an-danitra, fa ny zavatra vakiantsika eto dia tena mitovitovy amin’izany ihany : « Ray masina ô, tehirizo ireo amin’ny anaranao izay nomenao Ahy » dia famerenana ny « Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao…. ». Ary ery amin’ny faramparan’ny texte : « Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin’izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin’ny ratsy » dia famerenana ny hoe : «  Aza mitondra anay amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy ». Momba ny fehezanteny hoe : « Hatao anie ny sitraponao » dia tsy voalaza eto kanefa tsy nisy afa-tsy io no tao an-tsain’i Jesosy. 

Amin’ny fotoana handaozan’i Jesosy ny mpianany, dia nanana fanahiana, na ny marina kokoa faniriana iray Izy, dia ny fahatanterahan’ny fikasan’Andriamanitra. Ny fikasan’Andriamanitra dia ny hahatonga ny tontolo voaforona manontolo ho toeran’ny fitiavana sy ny fahamarinana : fiovana miadana izany, azo lazaina hoe fitsimohana, izay anasana ny mpino rehetra mba hiara-miasa. Izany no tsy handaozan’ny mpino izao tontolo izao, fa eto amin’izao tontolo izao izy ary miasa ao anatin’izao tontolo izao ; fa raha te-hanova azy izy dia midika izany fa mahafantatra maharitra fa manana fahalalahana izy, kanefa mitazona ny tenany hanalavitra ny fitondran-tenan’izao tontolo izao izay tsy mitovy velively amin’ny fomba fiaina ao amin’ny fanjakana izay tiany haorina.

Hoy Mgr Coffy : « Tsy manana fiainana hafa ankoatry ny fiainany an-davanandro ny mpino, kanefa miaina amin’ny fomba hafa ny fiainana an-davanandro izy ». Tsy manaratsy na manao tsinontsinona izao tontolo izao, ny fiainana andavan’andro , ny olona mifanerasera  amintsika, na manao toy ny tsymisy ny filana ara materialy, ny vola sy ireo zava-misy iananan’ny olombelona rehetra, fa kosa mitoetra eo anivony izao tontolo izao mba hanova azy avy ao anatiny.

Hoy Père Teillard de Chardin «  ny olona tiana no hovaina ». Tamin’ny fotona nanaovan’ i Jesosy ity vavaka lehibe farany ity, dia eo am-pihoarana dingana lehibe io fikasan’Andriamanitra io : Jesosy dia nafantatra fa tsy afa-miala amin’ny anjarany (dia ny fahafatesana) izy, nefa ny manaitra dia tsy nivavaka  ho azy Izy fa hoan’ireo olona izay handimby Azy. « Tahaka ny nanirahanao Ahy ho amin’izao tontolo izao no mba hanirahako azy kosa ho amin’izao tontolo izao». Ny zava-dehibe tokana, dia ny mba haha- voavonjy izao tontolo izao.

Miverina matetika amin’ity lohahevitry ny Filazantsarany ity Jaona : « Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao » (Jao 3 :17) ; T@ fotoana nanasitrana an’ilay teraka jamba dia nasongadin’i Jaona manokana ny anaran’ilay dobo antsoina hoe Siloama, izay midika hoe « nirahina », fomba hilazana fa Jesosy dia nirahana hanokatra ny mason’ny  olona. 

Zavatra tsy miova eo amin’ny tantaran’ny Baiboly manontolo izany : hatramin’i Abrahama, nandalo tamin’i Mosesy sy ireo mpaminany rehetra, raha vao misy olona na antokon’olona (na ny vahoaka Isiraely ihany koa) nofidian’Andriamanitra, tsy ho an’ny tombontsoany manokana akory izany, fa ny fanirahana azy hamita iraka dia fanompoana ny hafa. Mandray ny anjarany amin’izany ny Fiangonana, izay nanomboka tamim-pahalemena ny fisiany ny harivan’ny Alakamisy Masina nanodidina an’i Jesosy, ary toy ny fisiany ankehitriny ihany, ny Fiangonana dia tsy manana antom-pisiana hafa ankoatry ny iraka ampanaovina amin’izao tontolo izao. Amin’ity vavaka lehibe nataon’i Jesosy ho an’ny mpianany ity, dia misy teny telo miverimberina, izay toko-telo maha-masa-nahandro ny iraka ataontsika hatramin’izao dia  ireto : fahatokiana (fidelité), firaisana (unité), fahamarinana (vérité).

Voalohany, ny fahatokiana : «  Ray masina ô, tehirizo amin’ny anaranao izay nomenao Ahy… Raha mbola teo aminy Aho dia nitahiry azy tamin’ny anaranao izay nomenao Ahy ». Ho an’i Jesosy, io fahatokiana io (nitahiry azy), dia mifototra amin’ny taratry ny fahatokiana ny Ray eo amin’ny olona ; amin’izao fotoana izao, noho ny tsy maha-eo intsony an’i Jesosy, dia ireo mpino no antsoina ho  taratry ny Ray amin’ny fahatokiana.

NY IRAKA AMPANAOVINA ANTSIKA : NY MBA HO TARATRY NY RAY

Faharoa, ny « firaisana » : « tehirizo ireo….mba ho iray ihany, tahaka ny maha-iray antsika » ; ary ao an-dohantsika, mazava ho azy, ny fehezanteny aorian’izao texte androany izao : « Mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary izaho koa ao Aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinoan’izao tontolo izao fa Ianao no naniraka Ahy » (Jao 17 :21). Midika izany fa tsy tanjona ho an’ny tenany manokana ny firaisana. Tsy mitady azy ho an’ny tena. Tsy ny firaisana aloha no tanjona, fa ny hinoan’izao tontolo izao. Ny fizarazarantsika, ny adiadintsika dia mikiky ny herintsika ary manohitra ny  fijoroana vavolombelona. Ahoana ny hahatongantsika ho vavolombelon’ny fitiavan’ny Ray Zanaka Fanahy Masina  raha isika samy isika aza dia tsy mifankatia ? Nefa kosa, raha ny tanjona iombonan’ny mpino rehetra dia ny hampino an’izao tontolo izao, izany tanjona iombonana izany no làlana tsaran’ ny firaisantsika. Ry havana, tsy misy toy ny manana soritr’asa iraisana mba hifankahafantarana. 

Fahatelo, ny «  fahamarinana » : «manamasina azy @faharaminana, fa ny teninao no fahamarinana ». T@ fiandohan’ny tantara ao @ baiboly, ny teny hoe « fanamasinana » dia midika hoe « fanokanana/atokana », esorina eo amin’izao tontolo izao. Fa amin’izao kosa, niaraka tamin’ny fahatongavan’i Jesosy ho nofo, dia niova ny hevitry ny teny hoe « manamasina ». Lasa miidika izy hoe « mandray anjara @fahamasinan’Andriamanitra », ary izany dia nomena ny mpino, tsy ny hialany amin’izao tontolo izao fa ny hiainany araka ny fomban’Andriamanitra. Izany fandraisana anjara amin’ny fahamasinan’Andriamanitra  izany dia voa ao anatintsika avy amin’ny Tenin’ny Fahamarinana : mety tsy  mino tanteraka  ny fiasan’ny tenin’Andriamanitra isika,  ary matetika dia solointsika @ tenintsika manokana izany.  Fahadisoana anefa izany : ny tenin’Andriamanitra dia fahamaraninana, ny antsika dia manakaikaiky ihany, miambakavaka, raha mihoatra ilay Tena Hafa izay tsy voatenin’ny tenintsika mahantra.

 Farany,  eo anivon’io an-dalan-teny miezinezina sy manan-danja io, dia miresaka  fifaliana Jesosy ! T@ fotoana izay anampoizany fifandonana tsy azo nialàna (henjehina toy ny mpampianatra ny mpianatra)  dia izao no teniny : « Efa nomeko azy ny Teninao, ary halan’izao tontolo izao izy », t@ fotoana iatrehany ny ora mahatsiravina dia mbola niresaka momba ny fifaliana ihany Izy ! Sahy nilaza Izy :  «  Fa ankehitriny makany Aminao Aho ; ary izany teny izany no nolazaiko eto @izao tontolo izao , mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy ». 

 

Toriteny - 13 Mey 2018

Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA

 


 

LA DERNIERE PRIERE DE JESUS POUR SES DISCIPLES (Jn 17 : 11-19)

 

1 - LE PROJET DE DIEU POUR L’HUMANITE

A la différence de Matthieu et de Luc, l’évangile de Jean ne rapporte pas le Notre Père, mais ce que nous lisons ici est tout-à-fait dans la même ambiance : « Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m’as donné en partage » fait écho à « Notre Père qui es aux cieux, que ton NOM soit sanctifié... » Et à la fin de ce texte, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais que tu les gardes du Mauvais » fait écho à « Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du Mal ». Quant à la phrase « Que ta volonté soit faite », elle n’est pas dite ici, mais Jésus n’a que cela en tête.

Au moment de quitter ses disciples, Jésus n’a qu’un souci, ou plutôt un souhait, l’accomplissement du projet de Dieu. Le projet de Dieu, c’est que le monde créé tout entier devienne lieu d’amour et de vérité : lente transformation, on pourrait dire germination, à laquelle tous les croyants sont invités à coopérer. Ainsi, les croyants ne quittent pas le monde, ils sont dans le monde, ils y travaillent de l’intérieur ; mais s’ils veulent le transformer, cela veut dire qu’ils savent en permanence rester libres, se maintenir à distance des conduites du monde qui ne sont pas conformes au mode de vie du royaume qu’ils veulent instaurer.

Mgr Coffy disait « les croyants ne vivent pas une autre vie que la vie ordinaire, mais ils vivent autrement la vie ordinaire. » Il ne s’agit donc pas de mépriser le monde, notre vie quotidienne, les gens que nous rencontrons, les soucis matériels, l’argent et toutes les réalités humaines ; il s’agit au contraire d’habiter ce monde pour le transformer de l’intérieur. Le Père Teilhard de Chardin disait « on ne convertit que ce qu’on aime. »

A l’heure où Jésus fait cette dernière grande prière, ce projet de Dieu est en train de franchir une étape décisive : lui, Jésus, sait bien que son destin est scellé ; curieusement, il ne prie pas pour lui-même, il prie pour ceux à qui il passe le relais. « De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Une seule chose compte, que le monde soit sauvé.

 Jean revient souvent sur ce thème dans son évangile : « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » (Jn 3, 17) ; au moment de la guérison de l’aveugle-né, Jean fait remarquer que le nom de la piscine, Siloé, signifie « envoyé », manière de dire que Jésus est « envoyé » pour ouvrir les yeux des hommes.

C’est une constante dans toute l’histoire biblique : depuis Abraham, en passant par Moïse et par tous les prophètes, chaque fois qu’un homme ou un groupe (ou aussi bien le peuple d’Israël) est choisi par Dieu, ce n’est jamais pour son propre bénéfice solitaire, c’est toujours pour être envoyé en mission au service des autres. Et l’Eglise, à son tour, celle qui commence fragilement son existence le soir du Jeudi-Saint autour de Jésus, et tout autant celle d’aujourd’hui, n’a pas d’autre raison d’exister que sa mission dans le monde.

Dans cette grande prière de Jésus pour ses disciples, trois mots reviennent sans cesse, qui sont les trois maîtres-mots de notre mission désormais : fidélité, unité, vérité. 

Premièrement, la fidélité : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom tu m’as donné... Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné ». Cette fidélité, pour Jésus, consistait à être parmi les hommes le reflet fidèle du Père ; désormais, en l’absence de Jésus, ce sont les croyants qui sont appelés à être les fidèles reflets du Père.

NOTRE MISSION : REFLETS DU PERE

Deuxième maître-mot, « unité » : « garde-les... pour qu’ils soient UN comme nous-mêmes » ; et nous avons tous en tête, bien sûr, la phrase qui suit tout juste le texte d’aujourd’hui : « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jn 17, 21). Ce qui veut dire que l’unité n’est pas un but en soi ! Nous n’avons pas à la rechercher pour elle-même ; l’objectif, ce n’est pas l’unité d’abord, c’est que le monde croie. Nos divisions, nos querelles mangent nos énergies et sont un contre-témoignage scandaleux. Comment être témoins dans le monde de la Trinité d’amour si tous ceux qui invoquent la Trinité ne s’aiment pas entre eux ? En revanche, si l’objectif commun de tous les croyants était que le monde croie, cet objectif commun serait le meilleur chemin de notre unité. Rien de tel pour se découvrir frères que d’avoir un projet commun au service des autres.

Troisième maître-mot de la mission que nous confie Jésus, la « vérité ». « Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité ». Au début de l’histoire biblique, le mot « sanctifier » signifiait « mettre à part », retirer du monde ; désormais, avec l’incarnation du Christ, le mot « sanctifier » a changé de sens. Il signifie « participer à la sainteté de Dieu », et cela est accordé aux croyants, non pas pour qu’ils désertent le monde, mais pour qu’ils l’habitent à la manière de Dieu. Cette participation à la sainteté de Dieu est le fruit en nous de la Parole de vérité : nous ne croyons sûrement pas assez à l’efficacité de la Parole de Dieu, et, bien souvent, nous lui substituons nos propres paroles. Erreur : la parole de Dieu est Vérité, la nôtre n’est qu’approximation, balbutiement, (quand elle n’est pas défiguration) du Tout-Autre que nos pauvres mots ne peuvent pas dire.

Enfin, au centre de ce passage très solennel et si dense, Jésus parle de joie ! Au moment même où il prévoit les affrontements inévitables (les disciples seront persécutés comme le Maître), « Je leur ai fait don de ta Parole et le monde les a pris en haine », au moment d’affronter pour lui-même les heures terribles, il parle quand même de joie ! Il ose dire : « Maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, en ce monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. »

 

Prédication - 13 Mai 2018

Pasteur Roger RAFANOMEZANTSOA