Fanoharana ny amin'ny fanantenana (Marc 4, 26-34)

Ny fanoharana dia fampiasa matetika ao amin’ny Baiboly, samy ahitana izany avokoa na ao Testamenta Taloha na ao amin’ny Testamenta Vaovao. Ampiasain’ny mpanoratra mandrakariva izy rehefa te-hanao fampitaha amin’ny tontolo hita maso ( mpiandry ondry, mpamafy, mpanompo, ets…) sy ny tontolo tsy hita mason’Andriamanitra izy ireo. Amin’izany dia mikaroka ihany koa ny handrisihina ny amin’izay ho fanapahan-kevitry ny finoana izy ireo.

Arak’izany, rehefa te hiresaka momba ny « fanjakan’Andriamanitra » Jesoa, dia tsy nanazava ny momba azy izy, fa nanoro hevitra kosa. Tsy nanome « fampianarana magistral » Izy, fa nisarika ny olona hiroso amin’ny finoana, miainga amin’ny voa, ny lokon’ny fotoana ny fanasàm-be (banquet), ny mpanjaka handeha lavitra, ny mpanompony sy ny zanany, sns…

Ny perikopantsika androany ary dia manome antsika fanoharana fohy anankiroa dia ny famafazana sy ny fijinjana miainga amin’ny voakely dia kely.Tsy tantara kely natao hampiala-voly ny ankizy. Fa antso ho amin’ny finoana, amin’ny fahatokiana sy amin’ny fanetren-tena.

Ny mpamafy voa izay mino ny herin’Andriamanitra, rehefa avy namafy ny voa tao amin’ny tany dia mandao azy ka miaina amin’ny fahatokiana tanteraka. Nanao ny anjara asany izy, fa raha namboly I Paoly, nanondraka I Apolosy, Andriamanitra kosa no mampitombo.

“Izay mamafy am-pitomaniana, dia hijinja am-pifaliana. Mandeha mitomany mitondra ny voa hafafiny izy fa hiverina mitondra ny amboarany amin’ny fihobiana kosa” (Sal 126: 5-6). Taorian’ny famafazana voa dia afaka mandeha matory izy, “satria Jehovah no Mpiaro anao, Jehovah no fialofanao eo ankavananao” (Sal 121:5). Ary koa, “raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy; raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna dia miar-tory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny mifoha maraina sy ny alim-pandry, ka homana ny hanina azo amin’ny fahasahiranana; izany anefa dia omeny ihany ny malalany na dia matory aza izy” (Sal 127:1-3).

Mila mitondra ny fahalalahantsika, ny fanapahan-kevintsika hiarahantsika miasa amin’Andriamanitra isika. Raha mamafy amin’ny vavaka isika amin’ny fanomezana fotoana ho an’Andriamanitra, amin’ny fanaovana ny zavatra rehetra ao amin’Andriamanitra, dia ho hitantsika fa hampaniry vokatra tsy ampoizina ny Tompo. Miasa mangina Izy na tsy misahirana aza ny mpamafy. Fa aoka hitazona ny fanetren-tena isika, satria “ na mahatsiaro na matory ny mpamafy, mitsimoka foana ny voa, nefa tsy fantany ny faniriny” (Mar 4:26-27). Andriamanitra mihitsy no miahy ny fanaraha-maso. Ny mamafy ny voa no ataon’ny olombelona, fa ny mampitombo azy kosa tsy hainy, hany ka tsy tokony ho be fanahiana izy raha toa tsy malaky mamokatra araka ny faniriany ilay voa. Mbola mahomby ny fikasan’Andriamanitra masi-mandidy. Fa hoy ny mpitoriteny: “Toy  ny tsy ahafantaranao ny lalana alehan’ny rivotra, na amin’ny fitombon’ny taolana ao an-kibon’izay manana anaka, dia toy izany no tsy ahafantaranao ny asan’Andriamanitra, Mpanao ny zavatra rehetra” ( Mpit 11:5). Ny mamafy no anjaran’ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, na ny mpampianam-pinoana, fa tsy hainy ny mampitombo fa asan’Andriamanitra irery izany.

Amin’ny fanetren-tena no hiampitantsika amin’ny fanoharana faharoa dia ny voatsinapy izay kely amin’ny voa rehetra kanefa afaka mitombo sy manome rantsana vaventy sy lehibe azon’ny vorona ipetrahana.  Ny fanoharana dia manamarika ny fahasamihafana misy eo amin'ny fahatsoran'ny fiatombohana sy ny habetsaky ny vokatra, eo amin'ny fahafahantsika toy ny tsy misy izay manapa-kevitra ny amin'ny fahatokisana sy ny fahavokarana tsoahan'Andriamanitra amin'izany.

Noho izany dia fanantenana no anasan'ireo fanoharana roa ireo antsika. Miasa Andriamanitra ary maneho ny valitenintsika, Jesoa dia miaraka amintsika isanandro ( Matio 28, 20), hatramin'ny nahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty izay santatry ny hitsanganantsika ao aminy: " Amen, amen, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa : raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty , dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia hahavokatra be. Izay tia ny ainy no maha very izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay" ( Jaona 12, 24-25) 

Ny sinapy dia karazan’ananana .Ny voany dia ahazona ilay antsointsika hoe “moutarde”. Voan’ananana faran’izay madinika ary ny voatsinapy kanefa rehefa afafy ary maniry dia tonga anisan’izay maroroka fatratra ka miha lehibe. Misy vanim-potoana aza dia heverina fa tsy toy ny anana intsony fa hoatry ny hazo madinika satria misy mahatratra hatramin’ny 3 metatra ny haavony. Ny Tompo raha nampiasa azy ity amin’ny fanoharana dia nentiny nanambara ny fomba fandrosoany ny fanjakany sy ny herin’ny finoana ao anatin’ny olona ihany koa. Nanomboka teo amin’ny fahatongavany teto amin’izao tontolo izao io fanjakan’Andriamanitra io: miha mitombo izany noho ny asan’ny Fanahy Masina tamin’ireo Apostoly. Toa miantomboka amin’ny zavatra kely izany nefa niankinan’ny fahalebiazana.

Ry Havana, tsy vao amin’ny androntsika akory no iresahana ity fanjakan’Andriamanitra ity.Ny marina aza dia izao: amin’ny alalantsika Fiangonana, amin’ny alalan’ny mpino tsirairay, amin’ny alalan’ny finoana ao anatiny no mampitatra sy mampitombo ary mampivelatra izany fiorenan’ny fanjakan’Andriamanitra izany.  Atosiky ny finoana kely izay ananany mantsy ny tena kristiana hiasa sy hitory ary ho feno vavaka mba hiseho amin’izay tena endriny tokoa ny fanjakan’Andriamanitra;  Jesoa no efa nanomboka ny asa fa isika kosa no manohy izay nataony amin’ny fankatoavana ny sitrapony. Aza mihevitra ny tenanao ho kely na ny finoanao ho tsy toy inona fa ny fetezanao hiasa no mampitombo ny fanjakan’Andriamanitra.

Fa ankoatr’izay dia ambaran’ny Tompo amin’ny alalan’izao fanoharana izao fa rehefa maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra izy dia mandrantsana vaventy ka azon’ny voromanidina hialokalofana: izany hoe azon’ny voromanidina hanaovana akany honenana. Raha tsorina dia mahazo tombontsoa amin’ny fisian’ity karazana anana ity na ny olona, na ny biby ary ny tontolo iainana mihitsy. Izany indrindra no ilazana fa raha oharina amin’izy ity ny fanjakan’Andriamanitra dia miantoka ny fahasambaran’ny hafa.

Ry Havana, ny olona tokoa raha manao trano na villa mahafinaritra dia mikatsaka izay hahasambatra azy, na izy sy ny ankohonany. Fa izay kendren’ny fanjakan’Andriamanitra kosa dia ny hahasambatra izay rehetra mino sy matoky Azy, izay rehetra mandeha amin’ny fahatsarana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana.

Farany, ny fanjakan’Andriamanitra ary ry Havana dia tsy zavatra nofinofisina fa tena izy ary tena misy: indro ny fanjakn’Andriamanitra dia eo aminareo. Tian’Andriamanitra hitombo sy hivelatra izany ao amin’ny ankohonanao sy ny fianakavianao eo amin’ny tanàna sy fiaraha-monina misy anao, eny eo amin’ny firenena sy izao tontolo izao. Niantomboka amin’ny fahitany an’I Jesoa izany ary miandry fatratra ny fahatanterahany sy ny fisehoany amin’ny fahatanterahana isika.

 


UNE PARABOLE D’ESPERANCE (Marc 4, 26-34)

 

La parabole est un genre très prisé dans la Bible, il y en a de nombreux exemples dans le Premier comme dans le Nouveau Testament. Les écrivains l’utilisent quand ils veulent évoquer une comparaison entre ce qui est visible (un berger, un semeur, une ménagère, etc.) et le monde invisible  de Dieu. Par-là, ils cherchent aussi provoquer à une décision de foi.

Ainsi quand Jésus veut parler du « Règne de Dieu », il n’explique pas ce qu’il est, il suggère. Il ne donne pas un enseignement magistral, il invite à la foi en partant  de la graine, des couleurs du temps, du banquet, du voyage, du roi, ses serviteurs et ses fils…

Aujourd’hui, la liturgie nous offre deux petites paraboles : celle des semailles et celle de la moisson à partir d’une toute petite graine. Il ne s’agit pas de petites historiettes pour distraire des enfants. Il s’agit d’un appel à la foi, à la confiance et à l’humilité.

Le semeur qui croit à la puissance de Dieu, après avoir mis le grain en terre, vit dans l’abandon et la confiance. Il a fait sa part, mais si Paul a planté, si Apollos a arrosé, c’est Dieu qui a fait croître.

« Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. » (Ps 125, 5-6) Après son travail de semeur, il peut aller dormir, « car le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi » (Psaume 120, 5). Et aussi « si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ; si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. En vain tu devances le jour, tu retardes le moment de ton repos,  tu manges un pain de douleur : Dieu comble son bien-aimé quand il dort  » (Psaume 126, 1-2).

Nous avons à apporter notre liberté, notre décision de collaborer avec Dieu. Si nous semons par la prière, en donnant du temps à Dieu, en faisant toute chose en Dieu, voilà que le Seigneur fera pousser une moisson inattendue. Mais gardons bien l’humilité, car « nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment » (Marc 4, 26-27). « De même que tu ignores les routes du vent et comment se forment les os de l’enfant dans le ventre de la mère, de même tu ne comprends pas l’œuvre de Dieu qui fait toute chose » (Ec. 11, 5).. Semer, sans savoir ni où ni comment lèvera la moisson, c’est bien ce que vivent bien souvent les parents, les enseignants ou les catéchistes.

C‘est à l’humilité que nous renvoie aussi la deuxième parabole : la plus petite de toutes les semences qui donne une plante potagère aux branches si amples que les oiseaux viennent y trouver un abri. La parabole marque le contraste entre la modestie des commencements et l’abondance des résultats, entre le presque rien de notre liberté qui se décide pour la confiance et la fécondité que Dieu en tire.

C’est donc à l’espérance que nous invite ces deux paraboles. Dieu est à l’œuvre et il suscite notre réponse, Jésus est avec nous tous les jours (Matthieu 28, 20), et ce jusque dans sa mort et sa résurrection qui anticipent en lui la nôtre : « Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle » (Jean 12, 24-25).