Ny mpanompon'i Jehovah(Isa 49 :1-6)

Ny vakitenintsika anio (Is 49,1-6, Asa 13,22-26, Lk 1,57-66,80) dia mitondra antsika ho amin'ny fahaterahan'ny lehilahy iray antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra izay tsy iza fa : Isaia, Jaona mpanao batisa ary Paoly. Fa ny horaisintsika amin’ny toriteny dia Isaia, mpanompon’i Jehovah.

Tamin'ny taonjato fahenina talohan’i Jesoa Kristy, dia niaina ilay fizahan-toetra mahatsiravina ny vahoakan’Isiraely, tamin’ny fanaovan’ny tafik'i Nebokadnezara sesintany izay nandrava ny zava-drehetra izay nandalovan’izy ireo, ary ny ankamaroan'ireo nieren-doza dia nisafidy  ny hanao sesitany nandritra ny dimampolo taona.

 

Nandritra izay fe-potoana nijalina sy feno fanahiana izay, ireo mpisorona sy ny mpaminanin’Isiraely dia nampiray ny herin’izy ireo mba hanohana ny finoana sy ny fanantenan'ireo namany izay ao anatin’ny fahantrana. Izany andraikitra izany dia aseho amin'ilay lohateny "mpanompon'Andriamanitra na mpanompon'ny Tompo". Tsara ho fantatra, fa izany antsoina hoe mpanompo izany dia voninahitra lehibe ho an'ny olona iray tao amin'ny Testamenta Taloha. Ao amin'ny andalan-tsoratra iray hafa, ao amin'ny Isaia ihany, ilay nitory nandritra ny sesitany dia nilaza ity fehezanteny mahafinaritra ity : " Fa ianao kosa, ry Isiraely mpanompoko,  izay nofidiko, Taranak'i Abrahama sakaizako....Efa nofidiko ka tsy mba nariako, aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; ary aza miherikerika foana, fa izaho no Andriamanitrao"              (Is 41 :8…,10).

Ao amin’ny texte izay hovakitsika anio, Andriamanitra dia niteny tamin’ny mpanompiny toy ny nataony tamin’i Jeremia tamin’ny andro niantsoany azy. Toy izao no fitantaran’i Jérémie ny fomba niantsoana azy : « Tonga tamiko ny tenin'ny Tompo, nanao hoe:  Efa fantatro talohan'ny namoronana anao tao am-bohoka hianao, ary raha mbola tsy naloaky ny kibon-dreninao hianao, dia efa nohamariniko » (Je 1 :4-5). Eto Isaia, dia miteny amin’ny anaran’ireo olona natao sesi-tany tany Isiraely : « Fony izaho mbola tany am-bohoka dia niantso ahy ny Tompo, mbola tao an-kibon-dreniko aho no niantso ny anarako izy ». Izany dia midika fa ny asan’ny vahoaka natao sesi-tany dia asan’ny mpaminany, mpitondra ny tenin’Andriamanitra. Ary izany teny tokony ambaran’ny mpanompo izany dia tsy ho mora foana no hilazana azy satria toy ny sabatra na zana-tsipika : « Ary nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako; tao amin'ny aloky ny tànany no nanafenany ahy. Ary nataony zana-tsipìka voalambolambo tsara aho. » Fantatsika tsara fa ireo mpaminany ireo dia matetika  nanangona ny herim-pony tamin’ny fanatanterahana ny asa maha vavolombelon’ny sitrapon’Andriamanitra azy ireo ! Tao aorian’ireo mpaminany maro voalaza tao amin’ny testameta taloha, Joany Batista sy Paoly dia azo atao ho ohatra tsara ihany koa !

Ary ahoana no hahafahan'ny olona tany an-tsesitany ho tonga mpaminany? Amin’ny fomba roa angamba. Ny voalohany, dia ny fanoherana ny fakampanahin’ny fanompoan-tsampy : Tany Babilôna, izahay dia tafiditra tao anatin’ny fiaraha-monina polyteista, nefa izany vahoaka izany dia mpandresy ! Toa halaim-panahy hametra-panontaniana isika hoe : sao ary ireo sampy ireo dia mahery nohon’ny Andriamanitr’Isiraely ? Ny sasany tamin'izy ireo angamba dia nanalavitra ny fivavahan'ny Isiraely! Ilay voany kely mahatoky, izany ambiny sisa dia nantsoina mba hamerina ireo rahalahiny ho amin’ny finoana an’i Kristy : « Ary ankehitriny, hoy Jehovah, Izay namorona ahy hatrany am-bohoka ho Mpanompony, hampodiana ny Jakoba ho ao aminy indray sy hamoriana ny Isiraely ho ao aminy »

Hitantsika ao amin’izany andininy izany, fa ny teny hoe Isiraely dia mety manana heviny roa samy hafa : amin’ny ankapobeny, izany dia fitambaran’ireo natao sesi-tany izay mitondra ny anarana hoe mpanompon’Andriamanitra, raha halalinina kokoa, izany dia ilay antoko fototra mahatoky, ireo sisa izay nanana finoana tsy nivembena na dia teo aza ireo taona maro naha sesi-tany sy naha babo, izay natao hamerenana ireo sasany ao amin'ny fiombonan'ny mpino.

Misy ihany koa fomba faharoa maha-mpaminany, amin’ny fomba-fiaina, raha izay no azo ilazana azy. Satria, ny fanambarana nataon’Isaia tao amin’izany andininy izany, dia tsy hisalasalana fa niverina tany amin’ny fireneny ireo natao sesi-tany. Andriamanitra mahatoky dia tsy mamela ny vahoakany, noho izany Izy dia hamonjy azy ireo na ho ela na ho aingana. Ary amin’izany andro izany, ireo firenena hafa dia hijoro ho vavolombelona ity asa famonjen'Andriamanitra ity ary dia ho fantatr'izy ireo fa Andriamanitra dia mpamonjy, izy ireo dia hametraka ny fahatokiany aminy ary dia ho voavonjy ihany koa.

Ny hevitry ny teny hoe « mpanompoko hianao, ry Isiraely ô. Izay entiko mampiseho ny voninahitro. » dia afaka adika hoe : « Ao aminao, ry mpanompoko, no hisehoako,no hahafantarana ahy, no hambarana ahy » . Izay midika hoe, ny fisiako dia hiseho amin’ny alalanao. Amin’izay heviny izay no hitenenana fa Isiraely no mpaminanin’ny famindrampon’Andriamanitra.

Ry havana, aoka isika hahatsiaro fa ny Isiraely ao amin'ny Testamenta Taloha dia ilay fiangonana ankehitriny ao amin'ny Testamenta Vaovao, noho izany, raha Isiraely no mpanompon’Andriamanitra ao amin’ny Testamenta Taloha, ny fiangonana izany dia tsy iza fa isika kristianina, ireo mpino, ireo mpikambana, sns…dia mpanompony ankehitriny. Isika fiangonana no mpaminanin’ny famindrampon’Andriamanitra.

Izany fiahiana ny famonjena ho an’ny firenena rehetra izany dia voateny mafy ao amin’ity andininy ity, toy ny fifandrifina ( lazaina ho fampidirana ) any am-piandohana sy any amin’ny fiafarana. Ho fanombohana, ny mpaminany dia niantefa tamin’izy ireo tamin’ny voaloha-teniny : « Henoy aho, ry nosy! Mihainoa tsara, ry firenena any lavitra! » ary any amin’ny faran’izany andalana izany, izy dia mikiry ny hanazava amin’ny vahoaka ny fiantsoana azy « Tsy zavatra kely ny nahatongavanao ho mpanompoko hanangana ireo narovana teo amin’i Israely. Nomeko ho fahazavan’ny hafa firenena koa ianao, mba hitaran’ny famonjeko hatrany amin’ny faran’ny tany »

Satria fantatsika, fa ny tetikasan’Andriamanitra dia tetikasam-pamonjena, ny fahasambarana, ary mikasika ny maha-olona iray manontolo « hatrany amin’ny faran’ny tany »

Fanamarihana farany : Mba ho tonga fahazavan’ireo firenena ireo, dia tokony ho tonga fitaovan’Andriamanitra « Mba ho tonga hatrany amin’ny farany tany ny famonjeny », Izany mihintsy no niantsoana an’i Mesia, toy ny efa nieritreretantsika azy hatrizay ; fa saingy eto, Mesia dia tsy natolotra ho toy ny mpanjaka ; fa toy ny mpanompo, izay zavatra tsy mitovy mihintsy ! Midika izany fa niaraka tamin’Isaia tamin’ny andron’ny sesitany tany Babilona, raha tsy nanana mpanjaka intsony isika, ny fiandrasana ny Mesia dia lasa maka endrika hafa.

 


Le serviteur de l'Eternel(Isaïe 49 :1-6)

Les lectures d’aujourd’hui (Is 49,1-6; Ac 13,22-26; Lc 1,57-66,80) nous conduisent à la naissance d’un homme appelé serviteur de l’Eternel qui n’est autre que : Isaïe, Jean Baptiste et Paul. Mais nous allons prendre comme prédication Isaïe, le serviteur de l’Eternel !

Au sixième siècle avant J.C., le peuple d’Israël a connu la terrible épreuve de la déportation : les armées de Nabuchodonosor ont tout détruit sur leur passage et la majorité des survivants a pris le chemin d’un exil qi devait durer cinquante ans.

Pendant toute cette période de souffrance et d’angoisse, les prêtres et les prophètes d’Israël ont uni leurs forces pour soutenir la foi et l’espérance de leurs compagnons d’infortune. Une bonne manière de le faire consister à convaincre ce peuple qu’il avait encore un rôle à tenir ; ce rôle est exprimé ici par le titre de «  serviteur de Dieu ou serviteur de l’Eternel ». Il faut savoir que ce titre de serviteur est le plus beau responsable que l’on puisse décerner à quelqu’un dans l’Ancien Testament. Dans un autre passage, le même Isaïe, celui qui prêchait pendant l’Exil dit cette très belle phrase : « Toi, Israël, mon serviteur, toi que j’ai choisi, descendance d’Abraham, mon ami…je t’ai choisi et non pas rejeté, ne crains pas car je suis avec toi, n’aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu » (Is 41 :8…,10).

Dans notre texte d’aujourd’hui, Dieu parle à son serviteur comme il avait parlé à Jérémie le jour où il l’avait appelé. Voici comment Jérémie raconte sa vocation : « La parole du Seigneur s’adressa à moi : Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu ne sortes de son ventre, je t’ai consacré » (Je 1 :4-5). Ici, Isaïe dit au nom du groupe des déportés d’Israël : « J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom ». Cela revient à dire que la mission du peuple en exil est une mission de prophète, de porte-parole de Dieu. Et cette parole que le serviteur doit annoncer ne sera peut-être pas toujours facile à dire puisqu’elle ressemble à une épée ou à une flèche : « Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi sa flèche préférée, il m’a serré dans son carquois. » On sait bien que les prophètes ont parfois dû faire preuve de courage pour remplir leur rôle de témoins de la volonté de Dieu ! Après de nombreux prophètes de l’Ancien Testament, Jean Baptiste et Paul en sont respectivement à leurs tours un bon exemple !

Et comment le peuple en exil aura-t-il l’occasion d’être prophète ? De deux manières peut-être. Tout simplement d’abord en résistant à la tentation d’idolâtrie : à Babylone, on était plongé dans une société polythéiste ; or ce peuple était le grand vainqueur ! On était tenté de se demander si ses divinités n’étaient pas plus puissantes que le Dieu d’Israël ? Certains s’éloignaient donc peut-être de la religion d’Israël ! Le petit noyau fidèle, ce qu’on appelait le Reste est donc appelé à ramener spirituellement ses frères vers le Seigneur : « Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m’a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël ».

On voit donc que dans ce texte, le mot Israël peut être employé dans deux sens un peu différents : au sens large c’est l’ensemble des déportés qui porte le titre de serviteur de Dieu ; dans un sens plus restreint, c’est le noyau fidèle, le Reste, dont la foi n’a pas chancelé, malgré les années d’exil et de captivité, qui est chargé de ramener les autres dans la communauté des croyants.

Il y aura ensuite une  deuxième manière d’être prophètes, une manière passive, si j’ose dire. Car, et c’est la deuxième annonce d’Isaïe dans ce texte, le retour des déportés au pays ne fait aucun doute. Parce que le Dieu fidèle ne peut pas abandonner son peuple, donc il le sauvera inévitablement tôt ou tard. Et à ce moment-là, les autres nations seront témoins de cette œuvre de salut de Dieu et donc elles sauront que Dieu est sauveur, elles mettront leur confiance en lui. Elles seront donc sauvées à leur tour.

C’est le sens de la phrase « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je me glorifierai » : on pourrait traduire : « En toi, mon serviteur, je serai manifesté, reconnu, révélé ». C'est-à-dire, ma présence sera manifestée à travers toi. C’est à ce sens là qu’Israël aura été prophète du salut de Dieu. 

Chers amis, souvenons nous qu’Israël dans l’Ancien Testament c’est l’Eglise actuelle dans le Nouveau Testament, alors si Israël était le serviteur de Dieu dans l’Ancien Testament, c’est l’Eglise qui n’est autre que nous les chrétiens, les fidèles, les membres, etc… est son serviteur actuel. Nous, l’Eglise, nous sommes le prophète du salut de Dieu.

Ce souci du salut de toutes les nations est dit très fortement dans ce texte, comme une sorte de parallèle (on dit une inclusion) au début et à la fin. Pour commencer, le prophète s’adresse à elles dès les premiers mots : « Ecoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! » Et à la fin de ce passage, il insiste en précisant au peuple sa vocation : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus les rescapés d’Israël : je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

Car, on le sait, le projet de Dieu est un projet de salut, de bonheur, et il concerne l’humanité toute entière « jusqu’aux extrémités de la terre ».

 

Dernière remarque : être lumière pour les nations, c’est être instrument de Dieu « pour que son salut parvienne aux extrémités de la terre », c’est exactement la vocation du Messie, telle qu’on l’entrevoyait depuis toujours ; seulement ici, le Messie n’est pas présenté comme un roi ; il est présenté comme un serviteur, ce qui n’est pas la même chose ! Cela veut dire qu’avec Isaïe au temps de l’Exil à Babylone, au moment où justement on n’a plus de roi, l’attente du Messie prend désormais un autre visage.