Naniraka ny mpianany handeha tsiroaroa hamita iraka Jesosy … (Mar 6 :7)


Hatramin’ny fanombohan’ny fiainany fantatry ny rehetra, no nanombohan’ny Tompo nifidy mpiara-miasa taminy. Matoky antsika Andriamanitra. Manasa antsika Izy hiara-miasa Aminy. Ao amin’ny Baiboly manontolo, dia ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, ny olona antsoin’Andriamanitra dia olon-tsotra tahaka ahy sy ianao : ohatra, Amosa dia mpamboly, Petera dia mpanarato matihanina, Matio, mpamory hetra, Paoly dia mpanao lay.
Nasain’i Kristy niaraka taminy nandritra ny fotoana vitsivitsy aloha izy ireo, mba handraisany ny fanofanana fotoatra. Eo am-piandohan’ny Filazantsara, dia hitantsika ireo apôstôly niaraka tamin’i Jesosy tamin’ireo fivezivezeny. Mijery ny fiasany izy ireo ary mandray fampianarana mavesa-danja avy Aminy , fomba fiaina vaovao. Manomana azy ireo ho amin’ny fanirahana Jesosy.


Notazonin’ny Kristiana nandritra ny taon-jato maro izany modely izany. I.H : Ny Alahady na ny amin’ny andron’ny Tompo, dia miangona manodidina an’i Jesosy isika, mba hihaino ny teniny sy hizara ny fiainany. Avy eo, dia miparitaka any amin’ny fiainantsika avy isika. Amin’ny fiafaran’ny fanompoam-pivavahana, dia irahina isika ho any amin’ny fianakaviantsika, ankohonantsika, hamonjy ny asantsika, ka izao no teny fanirahana tononina amintsika hoe : « Mandehana amin’ny fiadanan’i Kristy…efa nahazo maimaimpoana ianareo ka manomeza maimaimpoana ».


Eo am-pamakiana ny Filazantsara androany, dia mahatsapa isika fa tsy nanao na nanome hafatrafatra momba ny fotom-pampianaran’ny « fanirahana » Jesosy. Tsy nolazainy tamin’ireo apôstôliny « izay tokony hotorian’izy ireo ». Fa niditra tamin’ny antsimpiriany kosa ny amin’izay « tokony hataony » : olona mandeha (mi-voyage) mifindrafindra toerana tsy mitondra afa-tsy zavatra kely dia kely, manararaotra ny fampiantranoana azy, mpandala na mpivoy ny fiadanana sy ny fampihavanana, manampy ny marary, sns. Manan-danja kokoa amin’i Jesosy ny fijoroana vavolombelona amin’ny fomba fiaina noho ny fijoroana vavolombelona amin’ny teny. Matoky ny mpianany Izy, mino ny maha-olombelona azy Izy, mino antsika Izy fa isika no misalasala ny momba Azy matetika. Manana fahatokiana be dia be antsika Izy ka mamela hiasa malalaka amin’izay fomba entintsika hanatanterahana ny asa fitoriana ny Filazantsara.
Milaza amintsika i Kristy fa noho ny asantsika tsirairay, dia ho lasa tsara izao tontolo izao : « Ary demonia maro no navoakany ; ary nohosorany diloilo ny marary maro ka nositraniny ». Inona avy moa ireo devoly amin’izao androntsika izao ? Ahoana no ahafahantsika manatsara ny tontolo manodidina antsika ?
Ny voambolana nampiasain’i Kristy ao amin’ny Filazantsara dia ny hoe « tamin’ny fotoany ». Saingy mora azontsika fa ireo mpianatra dia nirahina mba hanao izay nataon’i Jesosy. Azo fehezina amin’ireto fehezanteny telo manaraka ireto ny votoatin’ny iraka nampanaovina azy ireo :
Fanambarana ny amin’ny Fanjakan’Andriamanitra, izay mitaky fiovam-po, fomba iray hafa ahafahana miaina ny fiainany tsy mitovy amin’izay niainany teo aloha.


Miady amin’ny ratsy sy mandroaka ny demonia izay misakana antsika tsy hiaina malalaka.
Miasa ho an’ny tombontsoan’ireo mijaly sy mahantra, mba hanatsara ny kalitaon’ny fiainany.
Andeha ho hazavaintsika amin’ny an-tsipiriany ireo hevitra telo ireo :


a- Ny miova fo dia midika hoe manova ny toe-tsaintsika feno fitiavan-tena. Tokony ho hahafantatra hanaiky ny andraikintsika isika ary miezaka hanatsara ny tontolo iainantsika, amin’ny fialana amin’ny ratsy sy amin’ny fanampiana izay ao anaty fasahiranana.


Vao haingana aho namaky lahatsoratra toy izao : « Amin’izao fotoana izao, any amin’ny firenena rehetra, mitaraina isika fa tsy ampy ny vola ho an’ny hopitaly, ho an’ny fahasalamana, ho an’ny zokiolona, ho an’ny fanabezana ny tanora, sns… Eritrereto raha afaka miova fo ny firenen-tsamy hafa, raha tokony handany vola be tsy toko tsy forohana amin’ny fihazakazahana ho amin’ny fitaovam-piadiana, ny ady tsy misy fiafaràna, ny lalaon’ny kisendrasendra (loka), ny fanatanjahan-tena, ny alikaola, ny zava-mahadomelina… Raha misy ampahany amin’io vola io natokana ho an’ny fanabeazana, ho amin’ny fikarohana ara-pitsaboana, ho amin’ny fanorenana fefiloha, trano mahatanty horohoron-tany, amin’ny fampidiran-drano ny efitra sy ny fanamainana ny honahona ! Alaivo sary an-tsaina, fa raha misy amphanay amin’io vola io mba hanampiana izay ao anaty fahasahiranana. Mety hampiova ny endriky ny tany izany… »


b- Ny mandroaka ny demonia ankehitriny dia azo adika hoe manampy ny olona mitoetra irery sy tsy mba misy mpiaro mba ho afaka amin’ny fanirerena, mba ho afaka amin’ny tahotra, ny tsy fahamarinana, ny ahiahy, amin’ny aretina. Azo adika koa ho fanafahana amin’ny poizin-tsigara (nicotine), ny fibobohana alikaola, ny fiakinan-doha amin’ny loka…izay midika ho fiadiana amin’izay rehetra manandevo !


c- Ny manasitrana ny marary. Misy fomba maro hanaovana izany : mahay mitia, manotrona, mampahery, manampy, mamela heloka. Ao an-tsaiko amin’izany ireo mpilatsaka an-tsitrapo any amin’ny hopitaly, ireo olona mitsidika ny marary, ireo mitondra ny fanasan’ny Tompo any amin’ny trano fonenan’ireo zokiolona, ireo izay mizara sakafo voaomana, etc…


Naniraka ny mpianany nandeha tsiroaroa Jesosy satria ny fanirahana dia raharaha iombonana. Fifanohanana no ilaina amin’ny fanatanterahana ny asa. Manankarena amin’ny finoan’ny hafa ny finoantsika, ny finoan’ny Ray aman-dreny, ny finoan’ny raibe sy ny renibe, ny finoan’ny namana, ary mandray anjara amin’ny finoan’ny hafa ihany koa ny finoantsika. Ny fitsipika voalohan’ny fampielezam-pinoana (apostolat) dia ny « fanaovana tarika » (faire équipe) ; ny fiainam-pirahalahiana dia efa mariky ny fitiavana : « jereo ny fifankatiavan’izy ireo », hoy ireo olona mantsy ireo Kristiana voalohany.
Maniraka antsika koa Jesosy androany tahaka ny nanirahany ny apostoliny. Manasa antsika hitory Izy, hanambara ny Vaovao Mahafaly, hiady amin’ny ratsy ary ho avy hanampy ireo mijaly. Ny fitoariana ny Filazantsara dia manambara fa afaka handresy ny herisetra, ny tsi-fahamarinana, ny fanirerena ary ny fahakiviana isika amin’ny fiarahantsika miaraka. Maniraka antsika Kristy. Mila antsika Izy. Matoky antsika Izy. Isika no tànany, isika no fony eto amin’izao tontolo izao mila fitiavana sy halemem-panahy. « Naniraka ny mpianany hamita iraka Jesosy ». Amena

 


 

Jésus se mit à envoyer ses disciples en mission deux par deux… (Mc 6 : 7)


Dès le début de sa vie publique, le Seigneur choisit des collaborateurs. Dieu a confiance en nous. Il nous invite à travailler avec lui. Dans l’Ancien et le Nouveau Testaments, les gens que Dieu appelle sont des gens ordinaires comme vous et moi : Amos était fermier, Pierre, un pêcheur de métier, Matthieu, un publicain, un percepteur d’impôts, Paul, un tisseur de tentes.


Le Christ les invite d’abord à rester avec lui pendant quelque temps, afin de recevoir une formation de base. Au début des évangiles, nous voyons les apôtres accompagner Jésus dans ses pérégrinations. Ils le regardent agir et reçoivent de lui un enseignement important, une nouvelle façon de vivre. Jésus les prépare à la mission.


C’est le modèle que nous, les chrétiens, avons retenu à travers les siècles. Le jour du Seigneur, nous nous rassemblons autour de Jésus, pour écouter sa parole et partager sa vie. Ensuite, nous nous dispersons dans notre milieu de vie. À la fin de la célébration, nous sommes envoyés dans notre famille, dans notre milieu de travail: «Allez dans la paix du Christ… Gratuitement vous avez reçu, donnez gratuitement!»


En lisant l’évangile d’aujourd’hui, nous constatons que Jésus ne fait pas de recommandations sur le contenu doctrinal de la «mission». Il ne dit pas à ses apôtres «ce qu’ils doivent prêcher». Mais il entre dans les détails pour leur dire «ce qu’ils doivent être» : des voyageurs qui se déplacent avec peu de choses, qui profitent de l’hospitalité des gens, qui sont des promoteurs de paix et de réconciliation, qui accompagnent les malades, etc. Pour Jésus, le témoignage de vie est plus important que celui de la parole. Il fait confiance à ses disciples, il croit en l’être humain, il a foi en nous, alors que nous doutons si souvent de lui. Il a tellement confiance en nous qu’il nous laisse libres d’agir comme bon nous semble dans l’œuvre d’évangélisation.


Le Christ nous dit qu’à cause de chacun de nous, le monde peut devenir meilleur : «ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient». Quels sont les démons de notre temps? Comment pouvons-nous améliorer le monde autour de nous?
Le vocabulaire utilisé par le Christ dans l’évangile est celui de son temps. Mais nous comprenons facilement que les disciples sont envoyés pour faire ce que Jésus lui-même a fait. Le contenu de leur mission se résume dans les trois phrases suivantes :


a) Annoncer le Royaume, ce qui demande une conversion, une façon différente de vivre sa vie.
b) Combattre le mal et chasser les démons qui nous empêchent de vivre librement.
c) Agir en faveur de ceux et de celles qui souffrent et sont démunis, afin d’améliorer leur qualité de vie.
Nous allons expliquer en détails ces trois points :


a) Nous convertir veut dire changer notre mentalité trop égoïste. Il faut savoir accepter nos responsabilités et essayer d’améliorer notre monde, en évitant d’ajouter au mal et en aidant ceux et celles dans le besoin.
Je lisais dernièrement un texte qui disait : «Aujourd’hui, dans tous les pays, nous nous plaignons de ne pas avoir assez d’argent pour les hôpitaux, la santé, les personnes âgées, l’éducation des jeunes, etc. ... Imaginez si les différentes nations pouvaient se convertir : au lieu d’engloutir des sommes colossales dans la course aux armements, les guerres interminables, les jeux de hasard, les sports, l’alcool, la drogue… Si une bonne partie de cet argent était consacrée à l’éducation, à la recherche médicale, à l’édification de digues, de bâtiments antisismiques, à l’irrigation des déserts et l’assèchement des marécages! Imaginez, si l’on utilisait une partie de cet argent pour aider ceux et celles qui sont dans le besoin! Cela changerait la face de la terre!...»


b) Chasser les démons aujourd’hui signifie aider les personnes seules et sans défense à se libérer de la solitude, de la peur, de l’injustice, de la crainte, de la maladie. Ça veut dire aussi nous libérer de la nicotine, de l’abus d’alcool, de l’addiction aux jeux de hasard... ça veut dire lutter contre tous nos esclavages!


c) Guérir les malades. Il y a bien des façons de le faire : savoir aimer, accompagner, encourager, aider, pardonner. Je pense aux bénévoles dans les hôpitaux, aux gens qui visitent les malades, à ceux et celles qui apportent la sainte cène dans les résidences de personnes âgées, qui distribuent les repas de la popotes, etc.


Jésus envoie ses disciples deux par deux car la mission est une aventure communautaire. Notre foi est enrichie par la foi des autres, par la foi de nos parents, de nos grands parents, de nos amis, et notre foi contribue à la foi des autres. La première règle de l’apostolat, c’est de «faire équipe» : la vie fraternelle est déjà un symbole de l’amour : «Voyez comme ils s’aiment», disaient les gens au sujet des premiers chrétiens.
Jésus nous envoie aujourd’hui comme il envoie ses apôtres. Il nous invite à évangéliser, à annoncer la Bonne Nouvelle, à combattre le mal et à venir en aide à ceux et celles qui souffrent. L’évangélisation proclame qu’ensembles nous pouvons vaincre la violence, l’injustice, la solitude et le découragement. Le Christ nous envoie. Il a besoin de nous. Il nous fait confiance. Nous devons être ses mains et son cœur dans un monde qui a besoin d’amour et de tendresse. « Jésus se mit à les envoyer en mission». Amena !