« Fa Jesosy no fihavanantsika, Izay nahiray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana » (Efes 2 :14)


Jesosy ilay mpampihavana sy andrianan’ny fiadanana
Ao amin’ny Filazantsara dia niverina tamin’ny tamin’ny fanirahana fitoriana ny fiadanana (mission de paix) voalohany ny Apostôly, ary nampian’i Paoly ao amin’ny Epistily ho an’ny Efesiana fa noho i Kristy dia nianjera (nirodana) ny efitry/rindrin’ny fisarahana rehetra. Tao amin’ny tenany, « no namonoan’i Kristy ny fandrafiana teo amin’ny hazofijaliana mba hiainantsika amin’ny fiadanana ». Nantsoina ho amin’ny fanantenana iray isika, satria iray ny Tena ary iray ny Fanahy…, iray ny Tompo, iray ny finoana, iray Andriamanitra sady Rain’izy rehetra… » (Efes 4 :4-5).


Mba hamaritana ny fisarahana, ny fanavakavahana ary ny fandrafiana na fankahalana misy eran’ny tontolo misy antsika dia nampiasa sarinà rindrina i Paoly, ary noraisiny hitondrany ny fanazavany ireo rindrina marobe nanasaraka ireo antokon’olona samy hafa tao amin’ny tempolin’i Jerosalema : « Narodan’i Kristy ny rindrina izay nampisaraka azy ireo, dia ny rindrin’ny fandrafiana, rindrin’ny fankahalàna ». Tao amin’ny Tempoly mantsy dia nisy ny rindrina, izay nandrara ny fidiran’izay rehetra tsy jiosy, misy sazy mahafaty ny fandikana izany, misy ny rindrina izay mametra ny fidirana sy ny fivoahan’ny vehivavy, ny rindrina izay misakana ny laîka na ny sarambaben’olona tsy handeha any amin’ny faritra natokana ho an’ny mpisorona, ny rindrina izay mandrara ny mpisorona tsy handeha any amin’ny toerana izay falehan’ny mpisoronabe irery ! Voasaratsarak’ireo rindrina ireo ny olona ireo, tahaka izay mbola misy ankehitriny dia ny fanjakan’Isiraely sy Palestine, izay voafaritry ny rindrina avo, ny tilikambo fiambenana ary ny fankahalana tsy mifaditrovana.


Manolotra asa fampihavanana amin’Andriamanitra sy amin’ny hafa ho an’ny olona rehetra i Kristy : « Izy no mandrava ny rindrin’ny fisarahana rehetra ».
Miaina ao amin’ny tontolo feno fizarazarana isika. Amin’ny lafiny iray, ao ireo firenena manankarena, ary amin’ny lafiny hafa, ao kosa ireo firenena mahantra, ao ireo miaina ao amin’ny faritry ny tanàna tsara tarehy itoeran’ny manan-katao, ao kosa ireo ao amin’ny faritry ny fonenana tsizarizary, ao ny faritany itobahan’ny sakafo, ao kosa ireo faritany misy mosary sy tsizarizary fiaina, ao ny firenena miaina ao amin’ny ady ary ao ireo firenena mandry fahalemana. Atsangana etsy sy eroa ny rindrin’ny fanavakavaham-bolo-koditra, ny rindrin’ny fivavahana, ny rindrin’ny firehankevitra na idéolojia, ny kolontsaina, ny hatsaram-panahy. Ampiakarina ny rindrina mba hiarovana amin’ny fifindrà-monina, amin’ny tsy manan-trano fonenana, ets., ets.


Ireo rindrina rehetra ireo dia mamorona tontolon’ny tsy fifankahazoana, tsy fifampitokisana ary fankahalàna na fifandrafiana. Mahatonga tolona mahafaty, izay efa nahafatesan’olona an’arivony sy fifindra-toerana an-tapitrisany izy ireo. Tsy ny ohatra no tsy misy amin’izany : Any Israely, misy tokoa ny rindrina mampisaraka ny Jiosy amin’ny Palestiniana, any Bosnie, ny musulmans amin’ny Kristiana, any Rwanda, ny Tutsis amin’ny Utus, any Irak, ny Sunis amin’ny Shiites sy ny Kurdes. Ao amin’ireo firenetsika izay lazaina ho demokratika, misy tokoa ny rindrina mampisaraka ireo antoko politika isan-karazany, ireo fivavahana, ireo olona samy hafa fihodirana, eo amin’ireo olona efa nonina ela hatramin’ny razambeny sy ireo mpifindra monina. Toa mihalava isan’andro ny lisitra. Raha vao misy ny rindrin’ny fisarahana dia mitoetra ny tsy fandeferana, mitombo ny fanambarana fihantsiana, mahazo toerana ny fizirizirian-tsaina, ny herisetra ary ny fifandrafiana.


Toa noforonina hanangana rindrina ny olombelona fa tsy hanorina tetezana. Eo anatrehan’ireo toe-javatra mahatsiravina ireo, i Paoly, izay Kristy no modely tonga lafatra, milaza amintsika hoe : « Fa efa notafianareo ny toetra vaovao…Fa amin’izany dia tsy misy intsony Grika sy Jiosy, na voafora sy tsy voafora, na lahy na vavy, na barbariana sy Skytiana, na andevo na tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin’ny rehetra »
Ao amin’ny tontolontsika isian’ny tsy fitoviana sy ny tsy fahamarinana, manasa antsika i Kristy mba ho olon’ny fiadanana sy ny fampihavanana. « Sambatra ny mpampihavana fa izy no hatao hoe zanak’Andriamanitra » (Mat 5 :9)


Nampihavana antsika tamin’Andriamanitra, tamintsika samy isika, ary tamin’ny hafa koa Kristy, tamin’ny famelany ny helotsika sy nampidirany antsika ho amin’ny fianakaviambeny. Izay indrindra no hevitry ilay vavaka tsara indrindra : ny Rainay izay any an-danitra. Mpirahalahy sy mpianadahy avokoa isika. Tokony handrava ny rindrina rehetra mampisaraka misy eo amintsika ny fahalalana izany.


Ny andron’ny Tompo, na ny Alahady dia manome lalana antsika handao ny fihetraketrahana, handrava ny rindrina izay mampisaraka antsika. Amin’io fotoana io mantsy no hihaonantsika amin’ny Tompo, handraisantsika ny famelan-keloka, ary hamelantsika ihany koa izay nanao meloka tamintsika.


Ny toetra mampiavaka voalohany indrindra ny Kristiana rehetra dia ny ho mpanorina ny fiadanana, ho mpampihavana (mpanakambana=rassembleur), mpandraharahan’ny firaisana. Izany no antony nandefasan’i Jesosy ny mpianany hamita iraka. Manangona fa tsy manaparitaka sy mampisaraka, manao izay azo atao mba hisorohana ny fiforonan’antoko (fitsitokotokoana), mba tsy hiparitahan’ny fifosafosana, mba tsy hahatonga ny fialonana sy ny avonavona hanimba ny fototra ijoroan’ny fikambanana.
Ny fankasitrahana tsara indrindra azo atao amin’ny olona iray dia ny maha-mpampihavana azy, ny maha-olon’ny fiadanana na fandriampahalemana azy.. Naniraka ny mpianatra handeha tsiroaroa Jesosy mba hanmabara ny Vaovao Mahafalin’ny Fanjakan’Andriamanitra, Fanjakan’ny fiadanana, ny halemem-panahy ary ny fitiavana. « Sambatra ny mpampihavana fa izy no hatao hoe zanak’Andriamanitra ». Amena !

 


« Car Jésus est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation » (Ephésiens 2 :14)

Jésus le réconciliateur et prince paix
Dans l’évangile, les apôtres reviennent de leur première mission de paix, et Paul ajoute dans l’épitre aux éphésiens que grâce au Christ tous les murs de séparation s’écroulent. En sa personne, «le Christ a tué la haine sur la croix pour que nous vivions en paix». «Nous sommes appelés à une seule espérance, car il y a un seul Corps et un seul Esprit... un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous...» (Éphésiens 4, 4-6).


Pour décrire la séparation, la discrimination et la haine omniprésentes dans notre monde, Paul utilise l’image du mur, faisant référence aux nombreux murs qui séparaient les différents groupes dans le temple de Jérusalem : «Le Christ a fait tomber le mur qui les séparait, le mur de la haine». Dans le Temple, il y avait : le mur qui interdisait, sous peine de mort, l’entrée à tous les non-Juifs; le mur qui limitait les allées et venues des femmes, le mur qui empêchait les laïcs de se rendre dans la section réservée aux prêtres, le mur qui défendait aux prêtres d’aller là où seul le grand prêtre pouvait aller! Par tous ces murs, les gens étaient séparés les uns des autres comme le sont aujourd’hui encore les états d’Israël et de Palestine, délimités par de hauts murs, des tours de gardes et une haine implacable.


Le Christ est celui qui nous propose une œuvre universelle de réconciliation avec Dieu et avec les autres, «il fait crouler tous les murs de séparation».
Nous vivons dans un monde plein de division. Il y a d’un côté les pays riches et de l’autre les pays pauvres, les secteurs de grandes richesses et les secteurs de taudis, les régions de grande abondance et les régions de famine et de misère, les pays en guerre et les pays en paix. On érige partout le mur de la discrimination raciale, le mur de la religion, le mur de l’idéologie, de la culture, de la vertu. On élève des murs pour se protéger des immigrés, des sans-logis, etc., etc.


Tous ces murs créent un univers d’incompréhension, de méfiance et de haine. Ils provoquent des luttes mortelles, causant des milliers de morts et des millions de déplacés. Les exemples ne manquent pas : en Israël, un véritable mur sépare les Juifs des Palestiniens, en Bosnie, les musulmans des chrétiens, au Rwanda, les Tutsis des Utus, en Irak, les Sunis des Shiites et des Kurdes. Dans nos pays démocratiques, les murs existent entre les différents partis politiques, entre les religions, entre les personnes de différentes couleurs, entre les citoyens de vieille souche et les immigrés. La liste de ces murs semble s’allonger tous les jours. Lorsqu’il y a un mur de séparation, l’intolérance s’installe, les déclarations agressives se multiplient, le fanatisme, la violence et la haine prennent toute la place.


L’être humain semble avoir été créé pour ériger des murs plutôt que de construire des ponts. Devant ces situations désastreuses, Paul, pour qui le Christ est le modèle parfait, nous dit : «Vous avez revêtu l’homme nouveau... Là il n’y a ni de Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni hommes ni femmes, ni barbares, Scythes, esclaves ou homme libre; il n’y a que le Christ, qui est tout et en tous.»
Dans notre monde d’inégalité et d’injustice, le Christ nous invite à la paix et à la réconciliation : «Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils ou fille de Dieu!» (Mt 5, 9).


Le Christ nous réconcilie avec Dieu notre Père, avec nous-mêmes, et avec les autres, en nous pardonnant et en nous intégrant à sa grande famille. C’est là le sens de notre belle prière : le Notre Père. Nous sommes tous frères et sœurs. Cela devrait faire crouler tous les murs de séparation qui existent entre nous.
Le jour du Seigneur nous permet de laisser tomber notre agressivité, de détruire les murs qui nous séparent. Nous rencontrons le Seigneur, recevons son pardon, et pardonnons ceux et celles qui nous ont offensés.


La caractéristique principale de tout chrétien, c’est d’être un artisan de paix, un rassembleur, un agent d’union. C’est pourquoi Jésus envoie ses disciples en mission. Rassembler plutôt que disperser et séparer, tout faire pour éviter que les factions se forment, que les commérages se diffusent, que la jalousie ou l’ambition viennent miner les fondements mêmes de la communauté!


Le compliment le plus beau que l’on puisse faire à quelqu’un c’est qu’il est un rassembleur, une personne de paix … Jésus les envoya deux par deux pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, un Royaume de paix, de compréhension et d’amour. «Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu.» - Amen !