ARY JESOSY NIJERY AZY TSARA DIA TIA AZY …. (Mar 10:21a)

Tao amin’ity sombiny lavalava notsoahina tao amin’ny Filazantsara ity, dia tohizan’I Marka ny fampianaran’I Jesoa ny amin’ny fepetra ilaina mba hahatonga ho mpianany. Teny an-dàlana ho any Jerosalema izay hiaretan’I Jesosy ny fiampangana Azy sy hamonoana Azy no nisehoan’izany fampianarana izany.

Zavatra telo miavaka tsara no ambara ato amin’ity Filazantsara ity: ny fiantsoana ilay zatovo mpanankarena, ny fahasarotan’ ny fidirana ao amin’ny fanjakan’ny lanitra ary ny valisoa omena izay manaraka an’I Kristy. Natambatra mba hanome fandalinam-pinoana amin’izay tokony ho fihetsika manoloana ny harena ireo zavatra telo ireo.

Ry Havana, mamerimberina tsy an-kitsahatra I Kristy fa ny harena dia mety ho zava-misakana ny làlan’ny fiainana maha-kristiana. Ny herin’ny fahefan’ny vola dia nambaran’I Jesoa manontolo tamin’ny toriteniny. I Lioka dia milaza ao amin’ny toko faha-16 and 13 fa “tsy hainareo ny manompo an’Andriamanitra sy mamôna” (ny Mamôna dia teny aramena milaza ny andriamanitra vola). Tamin’ny fanoharana ny amin’ilay mpamboly mpanakarena, dia  tonga “adala” na very saina izy, ary nieritreritra tam-pony fa noho ny volany na ny hareny dia tsy nilaina intsony Andriamanitra (Lio 12:16-20). Ao amin’ny fanoharana ny amin’ny voa nafafy, dia milaza mandrakariva Jesosy, fa ny harena no mangeja ny tenin’Andriamanitra tsy hamokatra ka tsy mamoa izy (Mat 13:22: “ ary ilay nafafy teny amin’ny tsilo dia izay nandre ny teny, ary ny fiahiahiana izao fianana izao sy ny fitaky ny harena mangeja ny teny, ka dia tsy mamoa izy”). Ilay lehilahy mpanankarena izay nanao fanasam-be isan’andro, nefa Lazarosy maty teo am-baravarany raha mba nikasa hitsimpona izay latsaka avy amin’ny latabany (Lio 16:19-31) dia ohatra velona milaza ny fanajamban’ny harena eo anoloan’ny filan’ny hafa. Na aiza n’aiza dia voalaza mandrakariva  fa tamin’ny fomba tsy dia mazava, tsy azo itokiana no nahazoan’ireny mpanankarena ireny ny hareny! Voaeloka izy satria ny fananany dia nanajamba azy eo anatrehan’ny fahorian’ny mahantra izay maty eo am-baravarany, raha izy masahisahy amin’ny zava-tsy fanao, mividy rentirenty sy manao fanasam-be isan’andro.

Ny tantaran’ity zatovo mpanankarena voalazan’ny filazantsaran’I Marka ity dia ratsy fiafara : “dia nanjombona tery ny tarehiny tamin’izany teny izany, ka niala tamin’alahelo izy, satria nanana harena be” (and 22): natahotra ny antsy izay efa vonona ny hanapaka ny fiadanany izy. Nolaviny “ny handeha any amin’ny tany izay mbola tsy fantany” tahaka ny nataon’I Abrahama fahiny na dia efa tao amin’ny fahanterana aza izy (75 taona);

Ry havana, mba ahazoantsika tsara ity texte ity, dia tsy maintsy maka fototra amin’ny fomba amam-panao any Mediteranée isika. Amintsika mantsy, ny harena dia midika hoe be vola. Ho an’ireo firenena manodidina ny ranomasina Mediterannée kosa, ny harena, alohan’ny zava-drehetra dia ny fananana fianakaviana, ny fianakaviana manontolo, trano, tany. Ny fiafaran’ny filazantsara amin’ity androany ity dia milaza ireo karazana harena ireo izay tsy voatery ho vola be miangona any amin’ny banque. “Lazaiko aminareo marina tokoa: tsy misy olona efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na reny,, na ray, na zanaka, na tany, noho ny amiko sy ny filazantsara, ka tsy handray zato heny” (and 29-30). Nasain’I Jesoa hizara amin’ny malahelo ny hareny izay mamatotra azy ilay zatovo mpanakarena, ary koa mba handao ny haja aman-kasin’ny fianakaviany izay manakana azy tsy ho mpianatr’I Kristy. Ry Havana, mba handrosoana hatrany amin’ny fiainana kristiana, dia asaina isika hiady amin’ny fitsaràtsarana an-tendrony (préjugés) sy ny haja aman-kasina sasantsany ny fianakaviantsika. Tokony tsy ho hita eo amintsika koa ny fisehoana ho mahalala feno ny ara-pivavahana izay mitovitovy amin’ny fanaon’ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ary ny mpisorona. Mandreraka ihany koa ireo teolojiana mamiratra, mpitarika ara-panahy, manakarena ara-pahendrena sy fahamasinana, tsy mahafoy fananana, noho ny mpanakarena ara-indostria na mpivarotra mpanakarena izay mamoy fananana amin’ny fanarahana ny Tompo.

Ny tsy firaiketam-po amin’izay ananana no mety ho samy hafa, fa izy rehetra dia manasa antsika amin’ny fanamaivanana antsika mba hanaraka ny Tompo: Abrahama dia nantsoina handao ny fireneny, Petera ny haratony, Matio ny famorian-ketrany, Elisa ny famboleny, ary Natanaela ny fialokalofany. Ho an’izy rehetra ireo dia mafy ihany ny zavatra natrehany kanefa nitondra fanafahana nilaina izy rehetra. Jesosy dia nilaza io fahafoizana io tamin’ny fanoharana ny amin’ny perla sy ny harena nafenina tany an-tsaha; “Nisy olona nahita harena tany an-tsaha ka dia nafeniny; ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra, dia nividy izany saha izany “ (Mat 13:44). Ny tantaran’ity zatovo mpanankarena ity dia manambara amintsika fa tsy mety ny fanarahana ny Tompo raha  mbola misy enta-mavesatra mitoetra manelingelina antsika. “Fa ho moramora kokoa ny hidiran’ny rameva amin’ny vodi-fanjaitra no ny hidran’ny mpanankarena amin’ny fanjakan’Andriamanitra”.

Ry Havana, tsapantsika fa Jesoa amin’ny fanasany antsika hanaraka Azy dia tsy manisy resaka mihitsy amin’izay ilaozantsika fa amin’ny fahasambarana izay ho hitantsika kosa amin’ny fanatanteraha izany “Ny olona iray nahita harena, ary noho ny hafaliany dia lasa…”. Ny fandavana ny harena dia tsy tanjona ho an’ny tena fa zavatra tsy maintsy takiana mialoha mba hahatongavana ho mpianatry ny Tompo. Ny tsirairay dia tokony handà izay rehetra misakana azy tsy hamaly ny fanasàna manao hoe: “Avia ary handeha hanaraka Ahy”.

Miantso ho amin’ny fihoarana aloha Jesosy ary alohan’ny zavatra rehetra izany. Ho an’ilay mpanankarena, ny fihoarana tadiavina dia ny fialàna  amin’ireo harenany be dia be. Ho an’ny hafa dia ny fanadinoany izay maha-izy azy (titres) sy ny fahombiazany amin’ny aferafera na amin’ny politika, miova ho amin’ny fikarakarana ny hafa, manitsy ny tsy fahampianany amin’ny fanaovana asam-piatràna, ny fitiavan-tena, ny hakamoana etc…. Ny zava-dehibe dia ny fahafahana amin’izay mamatotra, ny tsirairay dia samy manana ny fomba hanarahany na’I Kristy, satria nijery azy Jesoa ary tia azy!


Jésus fixa sur lui son regard et l’aima (Mc 10 :21)

 Dans ce long extrait d’évangile, Marc poursuit l’enseignement de Jésus sur les exigences requises pour devenir son disciple. Cet enseignement a lieu sur la route en direction de Jérusalem.

Il y a trois éléments distincts dans cet évangile : l’appel du jeune homme riche, la difficulté d’entrer dans le royaume des cieux et la récompense accordée à ceux et celles qui suivent le Christ. Ces trois éléments sont combinés pour offrir une catéchèse sur l’attitude qu’on doit avoir vis-à-vis la richesse.

Chers amis, le Christ répète continuellement que la richesse peut devenir un obstacle sur le chemin de vie chrétienne.  Le pouvoir de l’argent est dénoncé par Jésus dans tout au long de sa prédication. Luc nous dit au chapitre 16, 13 : «Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon» (Mammon est le nom araméen pour désigner le dieu argent). Dans la parabole du riche fermier, celui-ci devient fou ou amnésique,  et s’imagine qu’avec son argent il peut se passer de Dieu (Luc 12, 16-20). Dans la parabole de la semence, le Christ nous dit que souvent la richesse étouffe la parole de Dieu et l’empêche de porter du fruit (Matthieu 13, 22)  « Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l’attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. ». L’homme riche qui festoie tous les jours alors que Lazare se meurt à sa porte (Luc 16, 19-31) est un exemple qui indique comment la richesse peut nous rendre aveugle aux besoins des autres. Nulle part il est dit que le riche avait acquis ses richesses de façon malhonnête. Il est condamné parce que ses possessions l’ont rendu aveugle aux souffrances du pauvre qui se mourrait à sa porte, pendant que lui se payait le grand luxe et festoyait tous les jours.

L’histoire du jeune homme riche, dans cet évangile de Marc, se termine mal : « cet homme s'en alla tout triste; car il avait de grands biens.» : il a peur du couteau prêt à trancher dans ses sécurités. Il refuse de partir vers une terre inconnue, comme l’avait fait Abraham autrefois, dans sa vieillesse (75ans).

Pour bien comprendre ce texte, chers amis, il faut nous reporter à la tradition méditerranéenne. Pour nous, la richesse signifie avoir plein d’argent. Pour les pays entourant la Méditerranée, la richesse comprend d’abord et avant tout la famille, la maison, la terre. La fin de l’évangile d’aujourd’hui indique ce genre de richesse qui dépasse l’argent accumulé dans le compte bancaire : «Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres». Le jeune homme riche est invité à partager l’argent qui le retient comme un boulet au pied, mais aussi à s’éloigner des valeurs de sa famille, valeurs qui l’empêchent d’être un disciple du Christ. Mes amis, pour progresser dans la vie chrétienne, nous sommes invités à combattre les préjugés et certaines valeurs de notre famille. Nous devons aussi mettre de côté la suffisance religieuse qui s’apparente à celle des docteurs de la Loi, des pharisiens et des prêtres. Il est aussi pénible à de brillants théologiens, à de grands directeurs spirituels, riches de leur sagesse et de leur sainteté, qu’à un riche industriel ou un commerçant cossu, de se dépouiller pour marcher derrière Jésus.

Les détachements peuvent être différents, mais tous ils nous invitent à l’allègement pour suivre le Seigneur : Abraham a été appelé à quitter son pays, Pierre ses filets, Matthieu son bureau de douane, Élisée sa ferme, Nathanaël sa retraite. Pour chacun, les coûts sont élevés mais ils apportent une libération nécessaire. Jésus parle de ce genre de dépouillement dans la parabole de la perle et du trésor caché dans un champ. «Un homme ayant trouvé un trésor dans un champ s’en va ravi de joie vendre tout ce qu’il possède, et achète ce champ.» (Matthieu 13, 44) L’histoire du jeune homme riche nous rappelle qu’on ne peut se mettre à la suite du Seigneur en demeurant encombré de lourds bagages. « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu».

Chers frères et sœurs en Christ, nous constatons qu’en nous invitant à le suivre, Jésus ne met pas l’accent sur ce qu’on doit abandonner mais sur le bonheur que l’on découvre à le faire : «Un homme ayant trouvé un trésor s’en va ravi de joie». La renonciation aux richesses n’est pas un but en soi mais simplement une exigence préalable pour devenir un disciple du Christ. Chacun et chacune doit renoncer à ce qui l’empêche de répondre à cette invitation : «Viens et suis moi».

Jésus appelle d’abord et avant tout au dépassement. Pour l’homme riche, se dépasser eût été de se détacher de ses trop grands biens. Pour d’autres, ce sera d’oublier ses titres et ses réussites en affaires ou en politique, de changer sa façon de traiter les autres, de corriger son manque de générosité, son égoïsme, sa paresse, etc. L’important est de se libérer, chacun à sa façon, pour suivre le Christ, car Jésus fixa sur lui son regard et l’aima !