Bartomeo jamba (Mar 10 :46-52)

Namakivaky ny tanànan’i Jeriko Jesosy mbamin’ny mpianany raha nizotra ho any Jerosalema, avy eo dia nivoaka ny tanàna izy ireo niaraka tamin’ny vahoaka betsaka hanao pelérinage any Jerosalema tahaka azy ireo ihany koa, noho ny Paska. Ary tamin’izay fivoahany ny tanànan’i Jeriko izay indrindra no nampidiran’i Marka ny zava-niseho mahakasika an’iBartomeo jamba.

Mba ahafahana mandray tsara izay zavatra niseho dia ndeha hozaraintsika telo ny teksa : ao aloha ny momba ny vahoaka sy ny fihetsiny, ny momba an’i Jesosy sy ny fihetsiny, ny mahakasika an’i Bartomeo, avy eo dia ampiharintsika amin’ny fiainana kristiana ankehitriny izany rehetra izany.

1 – Momba ny vahoaka :

Tsotra ny fijerin’ny vahoaka an’i Bartomeo : mpanelingelina izy (c’est un gêneur). Tsy vitan’ny hoe miankina amin’ny hafa izy raha misy tiany haleha indrindra raha lavitra, tsy vitan’ny hoe mangataka fotsiny, fa ny hitantsika eto dia niantsoantso izy (il se met à crier). Tsaroana mandrakariva ho manahiranana  manelingelina ny olona manana kilema, indrindra ho an’ny fiaraha-monina miaina amin’ny fiadanana, na dia tsy mikiakiaka aza izy ireny, na dia manao izay tsy handerenesana azy aza izy ireny, dia izay foana : manelingelina. Ary ny tena loza ho an’ny olona mananakilema dia ny tsy fahafahany hahatakatra ny finoana, noho ireo sakatsakana ara-tsaina, na tsy fahampian’ny fanabeazana, na tsy fijoroan’ny mpino amin’ny maha-mpino azy, na noho ny vesatry ny fiainam-pahotana.

Ry Havana, firifiry moa ny lehilahy sy ny vehivavy, firifiry moa ny tanora hita eny amoron-dàlana, jamba ara-panahy, tsy mahalala na inona na inona momba izany Jesosy izany, mba mandre ny fandalovan’ireo hoe miaraka amin’I Jesosy, manana an’i Jesosy, izay indraindray mampiasa ny anaran’i Jesosy. Ireny karazan’olona ireny dia tsy afaka manao zavatra hafa afa-tsy mangataka ny mba ho tiavina, mba te-ho topaza-maso, mba te-horesahina, fa moa manao izany ve ireo kristiana ireo ? Tsarovy ny tantaran’ilay lehilahy azon’ny jiolahy, nandalo fotsiny ny mpisorona, toy izany koa ny Levita, fa ilay lehilahy Samaritana izay fahavalon’ilay azon’ny jiolahy no namonjy azy ka nitondra azy tany amin’ny hopitaly. Noho izany, maro ny jamba ara-panahy misy eto amintsika miandry hohazavain’izay manana an’i Jesosy.

2 – Momba an’i Jesosy.

Ho an’i Jesosy, ny fisian’i Bartomeo jamba dia fomba iray ahafahany manozongozona sy manohitra ny fitiavan-tenan’ny vahoaka, ny fitiavan-tenan’ny tsirairay rehefa ao anaty vahoaka izy.Tamin’io fotoana io mantsy Jesosy dia mamim-bahoaka, malaza amin’ny vahoaka. Ireo olona niaraka taminy, ireo manodidina Azy, ireo tsy nisaraka taminy mihitsy, ireo ihany no ndeha hihoby Azy any Jerosalema amin’ny fiafaran’ny diany.

Fa Jesosy kosa, na dia teo aza ny tabataban’ny resak’ireo olona niara-dia sy nanaraka Azy, dia nandre ny kiakiaka miavak’ilay jamba. Nijanona Jesosy ary nampijanona ihany koa ny vahoaka. Satria ity olona ity, ity jamba ity izay tsy norahirahian’ny vahoaka, eny na dia nailikilik’izy ireo aza izy mba hangina, dia tokana aman-tany, tsy azo soloana ary homen’I Jesosy tombontsoa manokan’ ny fitiavany amin’io andro io.

Toy ny mahazatra Azy dia mitondra tena ho mpampianatra Jesosy. Nampianarina mba hihetsika ho amin’ny fitiava-namana ny vahoaka; tsy nisy fanomezan-tsiny ireo vahoaka nandalo ka tsy nijery akory ilay jamba, na Izy koa aza tsy nahamarika azy, fa tsotra fotsiny no nambaran’I Jesosy: “Antsoy izy”! Noho izany dia tonga mpanelanelana ny fiantràn’I Jesosy an’ilay jamba ny vahoaka.

3 – Momba ilay jamba

Ho an’ilay jamba dia ho voataiza ny finoany. Nandrasan’I Jesosy ho tonga teo anoloany izy ary nanontaniany: “Inona no tianao hataoko aminao?”. Toa zavatra mandeha ho azy izany amintsika, kanefa fantatr’I Jesosy ny lanjan’ny teny ho an’ilay jamba. Bartomeo tsy mahita an’I Jesosy, tsy misy azony vakiana na fantarina eo amin’ny mason’I Jesosy. Tsy maintsy niteny taminy Jesosy mba hisy ny fifandraisana eo Aminy sy ilay jamba. Ary Jesosy rahateo te-hanome ity olona ity am-pifaliana ny fahatokisany: “Rabôny ô, ny mba hampahiratina ny masoko”. Tsara kokoa ny miteny hoe “rabôny” noho ny “raby”. Ny rabony = mpampianatro, fa ny raby mpampianatra ankapobeny. Ary dia neken’I Jesosy ny fangatahany ho sitrana ary nomarihiny fa nampiasa finoana I Bartomeo.

Fampiharana

Ry Havana, isika ankehitriny koa dia afaka miaina indray ny fanasitranana toa izay niainan’I Bartomeo amin’ny filazantsika hoe: ilay jamba dia tsy iza fa izaho.

Tsy tombontsoa velively ho an’ny mpangataka ny fisian’ny vahoaka marobe, hoe be ny olona dia hahazo be; Bartomeo aza dia afaka niaritra teo tamin’io andro io, tsy fantatra intsony hoe nanomboka tamin’ny firy no teo. Fa rehefa mba nandre ny olona niresaka ny amin’I Jesosy, ilay Mpaminany avy any Nazareta izy, dia niantsoantso hoe: “Ry Jesosy Zanak’I Davida ô, mamindra fo amiko”. Raha adika amin’ny teny hafa dia hoe: “ Ianao Jesosy ilay Mesia nandrasana, mamindrà fo amiko”. Ka ny fandalovan’I Jesosy tany Jeriko dia tena vintana (chance) ho an’ny fiainany: tsy navelany nandalo fotsiny izany chance izany, fa nohararaotiny ny minitra vitsivitsy hikiakiahana mba hampangoraka an’IJesosy.

Ry Havana, ny fotoana hiarahantsika manao fanompoam-pivavahana amin’ity maraina/anio ity angamba no minitra vitsivitsy manana ny lanjany hihaonantsika amin’I Jesosy Kristy. Mijanona ho antsika Jesosy ankehitriny; sahia mikiakiaka Aminy, sahia matoky Azy ka miteny hoe: “Jesosy ô, mamindra fo amiko, ilay jambanao”. Tsapan’I Bartomeo ho manatona azy Izy, ary nandre teny vitsivitsy, teny tsara mbola tsy nisy toa izany, avy amin’ireo namany: “Matokia, mitsangana, miantso anao Izy”. Nariany ny lambany ka niantsambotra nankeo amin’I Jesosy izy: Rabôny ô, ny mba hampahiratana ny masoko”.

Ary isika ankehitriny, jamba miantsambotra eo anatrehan’ny Tompo, eo anoloan’I Jesosy izay vinaniantsika ho mbola tsy hitantsika aloha. Jamba kanefa matoky, jamba kanefa azo antoka fa Jesosy no ho tonga tompon’ny fahajambantsika (le maître de notre aveugelement)..

“Rabôny, ny mba hahitan’ny masoko”! Izany hoe hahirato ny masoko: mba ho fantatro ny famangianao ahy ato am-piangonana amin’izao fotoana izao! Mba hisaintsaina ny mariky ny fitiavanao ahy, mba hahita ny tananao manasa ahy. Mba ho hitako hoe ahoana no hametrahako ny maha-kristiana ahy eto amin’ity izao tontolo izao sady mihasarotra no mihamafy hatoka ity. Mba ho tsapako ny fitiavanao sy ny fahatokianao eo amin’ny asa izay ataoko na ao amin’ny Fiangonana, na ao amin’ny fianakaviana, na ny asako manokana. Mba hahay hahita ny fikasam-pitiavanao na dia misy aza izay hiaretana ao amin’nyFiangonana, miaraka amin’ny Fiangonana, avy amin’ny Fiangonana, ho an’ny Fiangonana sy ny famonjena izao tontolo izao.

Rabôny, mba hahita indray ny làlana manavao ilay fitiavako taloha! Mba hahita izay teny tsara hijoroako vavolombelonao, ny fihetsika hialàko ny “conflit de generation”. Mba ho reko indray androany ny teninao hoe: “Mandehana fa ny finoanao no nahavonjy anao”. Mba ho eo an-tongotrao mandrakariva anie aho ka hanaraka Anao amin’izay alehanao mba hanome voninahitra an’Andriamanitra.

Amin’izao Alahadin’ny Reformasiona izao, dia hiresaka manokana momba ny finoana isika. Ireo mpanitsy fivavahana tamin’ny taon-jato faha-16 toa an’I Martin Lotera, Jean Calivin, Ulrich Zwingli, dia samy niteny ny fahareseny lahatra amin’ireo fepetra dimy ny maha-protestanta, izay manomboka amin’ny SOLI na SOLUS izay midika hoe IRERY: Soli Deo Gloria (an’Andriamanitra IRERY ny voninahitra); Soli Gratia (Ny Fahasoavana IRERY); Soli Scriptura (Ny Soratra Masina IRERY); Solus Christus (Kristy IRERY) ary Soli Fide (Ny Finoana IRERY).

Tsy avy amin’ny Sakramenta n any fivavahana ny famonjena fa avy amin’ny FINOANA IRERY ihany. Izany no nambaran’ireo mpanitsy fivavahana tamin’ny taon-jato faha-16.

Raha marina fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana, tsy mila manao na inona na inona mba hahazoana azy ianao. Ny finona dia fanomezana maimaim-poana, amim-pitiavana, izay tsy miandry na inona na inona avy amintsika, na ezaka mendrika hataontsika mba hahazoana azy. Tsy azontsika amin’ny herintsika ny finoana. Fa isika kosa dia mpangataka finoana ihany, mpangataka fanantenana, mpangataka fahazavana sy fitiavana. Tahaka ilay olona ao amin’ny Filazantsara dia Bartomeo, dia mangataka amin’ny Tompo isika mba hanampiany antsika amin’ny tsy fahampian’ny finoantsika, ny hampitomboana izany ato amintsika, satria Jesosy, izay fiandohan’ny finoantsika no ilay mitarika ihany koa ho amin’ny fahalavorarian’izany finona izany, araka ny epistily ho an’ny Hebreo 12 :2. Izay mangataka finoana dia hahazo izany, satria ny faniriana hanana finoana dia efa asan’ny finoana izany.


L’aveugle Bar Timée (Mar 10 : 46-52)

Jésus, avant d’aborder la longue montée vers Jérusalem, traverse Jéricho, dans la vallée du Jourdain, puis il sort de la ville, accompagné d’une foule assez nombreuse, celle des pèlerins qui montaient comme lui, pour la Pâque, à la Ville Sainte. C’est à ce moment précis que Marc situe l’épisode de l’aveugle Bar Timée.

Pour mieux saisir et ressaisir ce qui s’est passé, nous allons suivre les faits : d’abord du point de vue de la foule, puis du point de vue de Jésus, et enfin du point de vue de Bar Timée lui-même, avant d’actualiser l’épisode dans notre vie de chrétiens.

1- Du point de vue de la foule :

Pour la foule, c’est bien simple : Bar Timée est un gêneur. Non seulement il est dépendant des autres pour ses longs déplacements, non seulement il mendie, mais voilà qu’il se met à crier ! Les handicapés sont toujours ressentis comme gênants par les sociétés où règne le confort, même lorsqu’ils ne crient pas, même lorsqu’ils n’ont pas de voix pour se faire entendre. Et le plus grave des handicaps, c’est de ne pas pouvoir accéder à la foi, soit à cause de barrières culturelles, soit à cause des séquelles d’une éducation, soit à cause du contre-témoignage des croyants, ou encore à cause du poids d’une vie de péché.

Combien d’hommes et de femmes, combien de jeunes, sont encore là , au bord de la route, entendant passer ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui ont Jésus, ceux qui parfois se servent de Jésus, sans pouvoir faire autre chose que de tendre la main vers un peu d’amitié vers un regard, vers un moment de dialogue.

2 – Du point de vue de Jésus :

Pour Jésus, la présence de l’aveugle Bar Timée va être, une fois de plus, l’occasion d’entamer et de contester l’égoïsme de la foule, l’égoïsme de chacun lorsqu’il est dans la foule. Pourtant Jésus est, ce jour-là, l’homme de la foule, le héros de la foule. Ces gens qui l’accompagnent, qui l’entourent, qui l’accaparent, sont les mêmes qui vont, à la fin du voyage, l’acclamer à Jérusalem.

Or Jésus, malgré le brouhaha des conversations, entend le cri isolé de l’aveugle. Jésus, en s’arrêtant, fait s’arrêter la foule. Car cet homme, cet aveugle que la foule néglige, et même qu’elle rabroue pour le faire taire, est, aux yeux de Jésus, unique, irremplaçable, et il sera, ce jour-là, le privilégié de son amour.

Jésus, comme à son habitude, va se comporter en éducateur. Il éduque la foule à la charité active ; sans faire aucun reproche à tous ces gens qui passaient sans voir l’aveugle, sans le remarquer, Jésus dit simplement :« Appelez-le ». La foule devient ainsi le relais de la charité de Jésus.

3 – Du point de vue de l’aveugle :

Quant à l’aveugle, c’est sa foi qui va être éduquée. Jésus attend qu’il arrive devant lui, et lui demande : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Cela nous semble évident, mais Jésus sait l’importance de la parole pour cet aveugle : Bar Timée ne voit pas Jésus ; il ne peut rien lire, rien deviner, dans les yeux de Jésus. Il faut que Jésus lui parle pour qu’il y ait communication entre eux deux. Et puis surtout, Jésus veut donner à cet homme la joie d’exprimer sa confiance :«Rabbûnī, que je retrouve la vue ! » Rabbûnī : c’est plus et mieux que « rabbī » ; c’est non seulement : « maître » (rabbi), mais « mon maître (rabbûni) ! ». Et Jésus accepta sa demande de guérison et signala que Bar Timée utilisait la foi.

Application :

Nous sommes maintenant à même de revivre cette guérison comme Bar Timée l’a vécue, en nous disant : l’aveugle, c’est moi.

Une grande foule n’est pas toujours une aubaine pour un mendiant ; et Bar Timée aurait pu se résigner ce jour-là. Mais entendant dans la foule parler de Jésus, le prophète de Nazareth, il se met à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » Autrement dit :« Jésus, toi qui es le Messie attendu, aie pitié de moi ! » Le passage de Jésus à Jéricho, c’est la chance de sa vie : il ne la laissera pas passer. Il a deux minutes pour crier, deux minutes pour attendrir Jésus.

Les instants que nous passons ensemble pour la liturgie de ce matin peuvent être les minutes d’une rencontre intense du Christ. Jésus s’arrête pour nous ; le tout est d’oser crier, d’oser lui faire confiance : « Jésus, aie pitié de moi, ton aveugle ». Bar Timée sent qu’on s’approche de lui, et il perçoit tout à coup quelques paroles, les plus belles que l’on puisse entendre sur terre de la part de compagnons ou de compagnes : « Confiance, lève-toi, Jésus t’appelle ! » Rejetant son manteau, il se lève d’un bond : «Rabbûnī, que je revoie ! »

Et nous voici, d’un bond, aveugles, devant Jésus que nous devinons sans le voir encore. Aveugles, mais confiants ; aveugles, mais certains que Jésus se rendra maître de notre aveuglement.

Rabbûnī, que je retrouve la vue ! Que je sache reconnaître ta visite, discerner les traces de ton amour, voir ta main qui m’invite. Que je voie comment me situer en chrétien dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus dur. Que je sente ton amour et ta fidélité à l’œuvre dans ma vie communautaire, familiale, personnelle. Que j’aperçoive comment rester constructif là même où les efforts et les intentions sont faussés par les idéologies ou dénaturés par les mass media. Que je sache voir ton dessein d’amour même lorsqu’il y a à souffrir dans l’Église, avec l’Église, par l’Église, pour l’Église et le salut du monde.

Rabbûnī, que je voie de nouveau par quel chemin rajeunir mon premier amour. Que je trouve les mots pour témoigner de toi, et les gestes qui enjambent le conflit des générations. Que je t’entende aujourd’hui me dire : « Va, ta foi t’a sauvé ! » Que je m’attache à tes pas pour te suivre sur la route en « glorifiant Dieu ».

En ce dimanche de la réformation, nous parlons particulièrement de la foi. Les Réformateurs au 16è siècle : Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, ont exprimé leurs convictions en cinq formules significatives du protestantisme commençant par SOLA ou SOLUS (seul) : SOLI DEO GLORIA (à Dieu seul la gloire) ; SOLA GRATIA (Seul la grâce) ; SOLI SCRIPTURA (L’Ecriture seule) ; SOLUS CHRISTUS (Seul Jésus-Christ) et SOLI FIDE  (la foi seule).

Le salut n'est pas donné par les sacrements ou la religion mais par la foi seule. C'est ce qu’affirmaient les réformateurs au 16è siècle.

S'il est vrai que la foi est un don de Dieu, vous n'avez rien à faire pour en bénéficier. La foi est un don gratuit, gracieux, qui n'attend, de notre part, aucun effort méritoire pour en bénéficier. Nous n'obtenons pas la foi par nos propres forces. Nous sommes seulement des mendiants de foi, d'espoir, de lumière et d'amour. Comme le personnage de l'Évangile, Bar Timée, nous demandons au Seigneur qu'il vienne en aide à notre manque de foi, qu'il la fasse grandir en nous, puisque Jésus, qui est au début de notre foi, est aussi celui qui la conduit à sa perfection, selon la Lettre aux Hébreux (12,2). Celui qui demande la foi l'obtient, car le désir de la foi est déjà un acte de foi.