Manome izay rehetra ananana (I Mpanj 17 :10-16 ; Mar 12 :38-44)

Eo am-pamakiana ireto textes ato amin’ny Baiboly ireto, dia mahatsiaro ny angano nosoratan’ilay poète antsoina hoe Tagore ny tena. Izany dia tantaran’ny mpangataka mahantra iray izay nifanena tamin’ny « cortège » mirentin’ny mpanjaka. Teo am-pahitana izany dia nieritreritra ity mpangataka mahantra ity fa androm-bintana (jour de chance) ho azy io andro io. Noho izany dia natolony nankany amin’ilay kalesy volamena ny tànany mba hangataka. Gaga anefa izy, satria nanontany azy ny mpanjaka hoe : inona no homenao ahy ? Diso fanantenana ilay mpangataka ka nikaroka voambary vitsivitsy tao amin’ny kitapony ka nanomezany voa iray an’ilay mpanjaka. Tamin’ny hariva dia nanao ny kaontiny ilay mpangataka. Tamin’ireo voam-bary sisa tao anatin’ny kitapony, no nahitany voa iray lasa volamena. Izao no noteneniny teo am-pitomaniana : « tahaka izay nomeko daholo ilay voam-bary ».

Angano ihany izany ry havana. Kanefa mahakasika na mandray ny tenin’ny Baiboly amin’ity alahady ity izany. Rehefa naniraka an’i Elia mpaminany tany an’efitra Andriamanitra, dia tsy ny hampibebaka no antony fa hangataka. Ary tao aminà mpitondrantena mahantra izy no nanao fangatahana. Mifanohitra tamin’ilay mpangataka voalazan’i Tagore, fa ny an’ity vehivavy mpitondrantena ity fa izay rehetra nananany dia nomeny daholo. Ary avy tamin’izay kely nananany izay no nanatanterahan’ny Tompo zava-dehibe. Tsy nety lany na ritra ny kobany sy ny diloilony na ny menakany. Ho antsika Kristiana, io vehivavy mpitondrantena io dia endriky ny finoana tia mizara. Nino izay nambaran’ny mpaminany izy ka nizara izay nananany. Tahaka izay nolazain’ny Apostoly Jakoba taty aoriana hoe : « izaho  haneho aminao ny finoako amin’ny asako ».

Manindry ny fahantran’ny fitaovana ampiasain’Andriamanitra ihany koa ny Filazantsara : rehefa nandray ny toetra maha-olombelona Izy, dia nivadika tanteraka ny zavatra rehetra fa tsy araka ny tokony ho izy : teraka tao an-tranon’omby Izy, niaraka tamin’ny mpanota Izy, nitsara mafy ireo nanome betsaka tao amin’ny tempoly mba hisehosehoana Izy ; midera ny famendrehan’ilay mpitondratena mahantra izay tsy nanana na inona na inona fa izay rehetra kely nananany dia nomeny manontolo Izy. Ny mahagaga amin’ity Filazantsara ity dia ny fanomezana ny toerana voalohany ho an’ny madinika, ho an’ireo voailika, ho an’ireo izay faraidiny eto amin’izao tontolo izao. Fa ny mifanohitra amin’izany kosa, dia manana teny tena henjana manohitra ireo mpanora-dalàna sasantsasany izay tsy mitady afa-tsy ny fisehosehoana eny an-kianja na tsena, any amin’ny synagoga sy ny fanasàna Izy. Mandany ny fananan’ny mpitondratena izy ireo raha tokony hanampy azy. Fa ny tena loza dia ny fietren’izy ireo (mpitondratena) ho amin’ny fahantrana. Mamadika ny asany ireo mpanora-dalàna ireo ary tsy afaka ny ho modely, amin’ny fihetsika toy izany.

Ho antsika ihany koa no nanoratana sy nanambarana ity Filazantsara ity : Mitandrema ianareo dia ireo mitady ny pejy voalohany ao amin’ny gazety (izany hoe ireo te-hisehoseho, te-hisongadina), ireo mitady fahombiazana amin’ny fitsapan-kevitra (sondage), ireo manao lahateny goavana amin’ny fahitalavitra. Tsy tao amin’ny ampahan’ireo mpanora-dalàna tamin’ny andron’i Jesoa ihany io avonavona io. Manambana antsika rehetra ihany koa io (manao menace antsika ny avonavona). Hita mandrakariva eo amin’ny fiainantsika ankehitriny ny fakam-panahy hitady ny toerana aloha (fisehosehoana). Mahafinaritra foana ny mandray doka sy fankasitrahan’ (admiration) ny hafa. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fijerin’Andriamanitra. Mahita lavitra noho isika Izy dia izay tena ao am-pon’ny tsirairay.

Izay maha-zava-dehibe ny fiainana dia ny fitiavantsika isan’andro ireo rehetra manodidina antsika. Hoy Georges Guynemer : « Rehefa tsy manome ny zava-drehetra isika, dia naman’ny tsy nanome na inona na inona». Ny Filazantsara androany dia manasongadina mpitondratena mahantra iray izay nandrotsaka vola madinika anankiroa. Tsy nisy olona natsikaritra azy. Saingy na dia tsy nisy nahalala aza izany dia nisarika kosa ny sain’i Jesosy ny nataon’ity mpitondratena ity. Nasehony fa izay rehetra nananany no nomeny dia ny fivelomany rehetra. Andriamanitra no nomeny izay rehetra nananany. Ao Aminy no nametrahany ny fitokisany rehetra. Mifandray amin’ny fanambarana ny fahasambarana ity Filazantsara ity : « Sambatra ny malahelo am-panahy ». Nambara ho sambatra izy ireo, tsy noho ny fahantràny fa noho ny fahazoany ny Fanjakan’ny lanitra.

Irin’ny Tompo ho toy izany eo imasony isika. Manoro hevitra antsika Izy mba ho toy ny olona tsotra izay manalavitra ny fihatsarambelatsihy, tsy ny an’ny hafa ihany izany fa ny antsika ihany koa. Miandrandra antsika hanome ny tsara indrindra avy amintsika ho an’ilay tonga amintsika Izy. Izany no nanomezan’i Jesosy ny ainy. Naka ny toeran’ny mpanompo farany ambany Izy mba hanasa ny tongotry ny mpianany. Nandidy azy ireo hanaraka ny ohatra nasehony Izy. Zava-dehibe ho antsika ankehitriny izany. Tsy afaka hionona amin’ny teny mahafinaritra fotsiny isika. Miandry antsika hametraka ny fiainantsika mifanaraka amin’ny fitiavana ao aminy ny Tompo.

Mba hahatakarana tsara ny lanjan’ity Filazantsara ity dia hitodika amin’ny hazo fijalian’i Kristy isika. Takantsika amin’izany fa nomeny hatramin’ny farany ny zava-drehetra. Ary mbola manohy manolotra ny tenany ho antsika tsirairay Izy. Mampatsiahy antsika ny taratasy/Epistily ho an’ny Hebreo fa ny fijalian’i Kristy dia nanova ny tantara. Ao aminy dia voavonjy ny olona rehetra. Noho izany dia miantso antsika hianatra hiaina eo ambany fijerin’Andriamanitra fa tsy ny fijerin’olombelona ity Filazantsara ity. Manosika antsika izy (filazantsara) mba handinika ny fepetran’ny fahalalahan-tànantsika : Ny zava-dehibe dia tsy ny habetsahan’ny zavatra omentsika, fa ny tena fahafoizantsika ny zavatra tena manan-danja indrindra amintsika. Rehefa manome, indraindray isika mahatsapa-tena fa very na maty antoka (banky rompitra). Ny manome dia mahazo ny fiainana mandrakizay.

Amin’ity Alahady ity ny vahoaka eto Frantsa dia mankalaza ny fahatsiarovana ny « fampitsaharana ny ady » na armistice. Manoloana ny tsangam-baton’ireo maty noho ny ady, dia hahatsiaro ireo nanolotra ny ainy mba hahafahantsika miaina ao anaty firenena malalaka isika. Tsy adinontsika ihany koa ireo rehetra niharan’ny ady, ireo niharan’ny herisetra ary ny fampihorohoroana rehetra. Hahatsiaro ihany koa ireo fianakaviana nidonam-pahoriana, ny zaza kamboty, ary ireo olona maratra mafy rehetra. Mandritra ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo, mandritra ny fanompoam-pivavahana ataontsika, ma,dritra ny vavaka hataontsika dia hitodika amin’ny Tompo ary hiteny Aminy hoe : « Ampianaro izahay hanome ny tsara indrindra avy aminay. Ny fiainanay manontolo anie ho feno ny fitiavanao, ho feno fitiavana anao sy ireo rahalahinay rehetra » - Amena !


Tout donner ( I Roi 17 :10-16, Marc 12 :38-44)

 

 En lisant ces textes bibliques, j’ai pensé à un conte du poète Tagore. C’est l’histoire d’un pauvre mendiant  qui rencontre le cortège rutilant du roi. En le voyant, il pense que c’est son jour de chance. Alors, il tend la main vers le char en or. A sa grande surprise, le roi lui demande : Qu’as-tu à me donner ? Le mendiant déçu cherche au fond de son sac quelques grains de blé et il en donne un au roi. A la fin de la journée, le mendiant fait ses comptes. Et dans ses pauvres grains, il en trouve un en or. Il se dit en pleurant qu’il aurait dû tout donner.

 Ce n’est qu’un conte. Mais il rejoint les textes bibliques de ce dimanche. Quand Dieu envoie le prophète Elie au désert, ce n’est pas pour convertir mais pour mendier. Et c’est à une pauvre veuve qu’il fait appel. Contrairement au mendiant de Tagore, elle donne tout le peu dont elle dispose. Et c’est avec ce peu que le Seigneur a réalisé de grandes choses. Sa farine et son huile ne s’épuisèrent pas. Pour nous chrétiens, cette veuve est le visage de la foi qui partage. Comme le dira plus tard l’apôtre Jacques : « Moi c’est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. »

 L’Evangile insiste aussi sur la pauvreté des moyens que Dieu emploie : quand il prend la condition humaine, il fait tout à l’envers : il naît dans une étable, il fréquente les pécheurs ; il juge sévèrement ceux qui donnent beaucoup au temple pour se faire remarquer ; il vante les mérites d’une pauvre veuve qui n’a rien mais qui donne  tout. Ce qui est étonnant dans cet évangile, c’est la première place donnée aux petits, aux exclus, à ceux qui sont les derniers en ce monde. Par contre, il a des paroles très dures contre certains scribes qui ne cherchent qu’à être bien vus  sur les places publiques, dans les synagogues et les dîners. Ils dévorent les biens des veuves au lieu de leur venir en aide. C’était d’autant plus grave qu’elles étaient réduites à la misère. En agissant ainsi, ils trahissent leur fonction et ne peuvent servir de modèle.

 C’est aussi pour nous que cet évangile a été écrit et proclamé : Méfiez-vous de ceux qui cherchent les premières pages dans les journaux, les succès dans les sondages, les grands discours à la télévision. Cet orgueil n’est pas seulement le lot des scribes du temps de Jésus. Il nous menace tous plus ou moins. La tentation de rechercher les premières places est toujours bien présente. C’est toujours agréable de recevoir des éloges et d’attirer l’admiration des autres. Mais le plus important c’est le regard de Dieu. Il voit mieux que nous ce qu’il y a dans le cœur de chacun.

 Ce qui fait la valeur d’une vie c’est notre amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent. Georges Guynemer disait : « Tant qu’on n’a pas tout donné, on n’a rien donné. » L’Evangile de ce jour met en avant une pauvre veuve qui dépose deux piécettes. Personne ne l’a remarquée. Mais sans le savoir, elle a attiré l’attention de Jésus. Il montre qu’elle a tout donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. C’est à Dieu qu’elle donne tout. C’est en lui qu’elle met toute sa confiance. Cet évangile rejoint celui des béatitudes : « Heureux les pauvres de cœur. » Ils sont proclamés heureux, non à cause de leur misère mais parce que le Royaume des cieux est à eux.

 Le Seigneur souhaite que nous soyons ainsi devant lui. Il nous recommande d’être comme des gens simples qui se méfient de l’hypocrisie, pas seulement celle des autres mais aussi la nôtre. Il attend de nous que nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour celui qui vient à nous. C’est ainsi que Jésus a donné sa vie. Il prend la place du dernier des esclaves pour laver les pieds de ses disciples. Il leur ordonne de suivre son exemple. C’est important pour nous aujourd’hui. Nous ne pouvons pas nous contenter de belles paroles. Le Seigneur attend de nous que nous mettions notre vie en accord avec l’amour qui est en lui.

 Pour bien comprendre toute la portée de cet Evangile, nous nous tournons vers la croix du Christ. Nous comprenons alors qu’il a tout donné jusqu’au bout. Et il continue à se donner pour chacun de nous. La lettre aux hébreux nous rappelle que la Passion du Christ a changé l’histoire. En lui, tous les hommes sont sauvés. Cet évangile nous appelle donc à apprendre à vivre sous le regard de Dieu et non celui des hommes. Il nous provoque surtout à réviser le critère de notre générosité : Ce qui prime ce n’est pas la quantité de ce que nous donnons mais le dépouillement effectif de ce à quoi nous tenons le plus. En donnant, on a parfois l’impression de perdre, de se perdre. Donner c’est gagner pour la vie éternelle.

 En ce dimanche, le peuple de France commémore l’armistice. Devant le monument aux morts, nous penserons à tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre dans un pays libre. Nous n’oublions pas les victimes de toutes les guerres, des violences et des attentats. Nous penserons aussi aux familles endeuillées, aux enfants orphelins et à tous les grands blessés. Au cours de la Sainte Cène, au cours de notre culte, au cours de nos prières, nous nous tournons vers le Seigneur en lui disant : Apprends-nous à donner le meilleur de nous-mêmes. Que toute notre vie soit vraiment remplie de ton amour pour toi et pour tous nos frères. Amen