Mpampianatra ô, inona no hataonay ? (Lio 3 :7-14 indd 12b)

Ny fotoanan’ny advento alohan’ny zava-drehetra dia fotoanan’ny fiovam-po na ny fibebahana. “Koa mamoaza voa mendriky ny fibebahana” (and 8). Izany no mahatonga ny mpitondra fivavahana hitondra zioga volomparasy izay mariky  ny fiovam-po na ny fibebahana. Miomana ho amin’ny fetin’ny Krismasy isika ka mila manova izay rehetra tsy nety teo amin’ny fiainantsika mba ahafahantsika mandray Ilay Andriamanitra tonga nofo izay manome antsika ny famindrampo sy ny famelan-keloka.

Tsara ny manamarika fa ny fihetseham-po izay maneho indrindra ny fampihavanana ao amin’ny Baiboly dia ny fifaliana. Tsy misy fifaliana toy izany ny amin’ny mpanota iray izay mibebaka. Tao amin’ny vakiteny voalohany ao amin’I Zefania dia izao no lazain’ny teksa: “ Ny Tompo efa nanaisotra ny fanamelohana izay nitambesatra taminao (efa namela heloka)…aza matahotra…Ny Tompo Andriamanitra no momba anao. Maneho ny hafaliany noho ny aminao Izy, ary ny fitiavany no anavaozany anao, noho ny aminao dia mientam-pihobiana Izy, toy ny amin’ny andro fety”. (Zef 3:16-17 Diem). Izany hoe faly Andriamanitra satria efa namela heloka Izy.

Mbola hitantsika ihany koa io fihetseham-po vokatry ny fifaliana io ao amin’ilay fanoharana momba ilay zanaka adala, izay nahatonga ilay Ray hampamono ny zanak’omby nafahy (matavy) ary nanasa ireo mpahay zava-maneno hanao fety satria ilay zanany efa very fa hita indray, ary efa maty fa velona indray. Ny famelan-keloka sy ny famindram-po dia mitondra fifaliana sy fiadanana ary fahatoniana.

Ao amin’ny Filazantsara anio, ry Havana, nandeha nitady an’I Jaona mpanao batisa ny olona mba hanontany azy hoe: “inona no tokony hataonay?”. Tsy fanontaniana ny amin’ izay tokony hataon’ny hafa, na izay tokony hataon’ny fitondram-panjakana, na izay tokony hataon’ny Fiangonana momba ny fahatongavan’ny fanjakan’Andriamanitra?... Tsia, tsy izany fa ny tokony hahafantarantsika izay tokony hataontsika?

Tsy ampy ry Havana, ny hoe “mino”, fa tsy maintsy aseho amin’ny asa izany! Ny fanontaniana manana ny lanjany ankehitriny,  toy ny amin’ny andro fitsarana farany, dia ny hoe: “inona no nataonao? Ahoana no fomba fiasanao? Ahoana no fomba nitondranao ny namanao? Matio dia mampatsiahy izany ao amin’ny toko faha-25: “noana aho fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho, fa nampisotroinareo, nararay aho fa tsy mba novangianareo…”

Jaona Mpanao batisa dia nilaza tamin’ireo olona tonga nanatona azy ny tokony hifanampiany, tsy hampiasa ny toerana ananany fahefana sy hery hanararaotana ny hafa, hizara ny ambim-bavany (surplus) amin’ireo izay tsy ampy ka mila fanampiana, ho marina sy mahatoky.  Tsy misy zava-mahagaga izany rehetra izany, fa fomba mahatoky sy marina hiainana ny fiainany no takiana. Nasain’I Jaona Mpanao batisa izy ireo hamoa voan’ny fiovam-po, voan’ny fibebahana.

Ho an’ny mpamory hetra sy ny miaramila dia tsy niteny mihitsy I Jaona mpanao batisa hoe tsy mety ny asanareo fa miovà asa, tsy izany fotsiny, fa mba hanana fitondran-tena vaovao: manaja ny fahamarinana, tsy manampatra na manararaotra ny fanany hery, hanaja ny zo, mijoro araka ny lalàna sy mandala ny fahaiza-miaina!

Ny fanontaniana izay tokony hapetrantsika androany dia ny hoe: Ary izaho?  Inona avy ireo fahotana eo amin’ny asa aman-draharahako, eo amin’ny fiainako isan’andro, izay tokony hahitsy na hiovàna? Fahotan’ny mpitandrina, ny mpampianatra, ny mpiasa birao, ny mpitsabo, ny mpitsabo mpanampy, ny mpiasam-panjakana, ny tompona-orin’asa, ny mpiasa madinika, ny mpivarotra, ny ankizy, ny ray aman-dreny? Sns..

Mba hanavahana ny tsara amin’ny ratsy, dia mampiasa sary nà fikororoham-bary Jaona Mpanao batisa. Samy efa nahita fomba fikororoham-bary daholo isika, na tsy nahita mivantana aza isika mety ho efa nahita tamin’ny filma sy ny reportage. Alaivo sary an-tsaina ny olona mikororoka vary. Mifangaro ao ny mololo sy ny vary, ary samy kororohina, fa noho ny mololo maivana dia lasan’ny rivotra izy, fa ny vary tsy misy mololo sisa izay mavesatra no mianjera mahitsy eo am-pamoloana. Toy izany ny fampisarahana ny tsara sy ny ratsy.

Ny fankalazana ny fibebahana amin’izao advento  izao dia manasa antsika hanao tahaka io mpamboly mikororo-bary io ka hampisaraka izay tena manana ny sandany, manana ny lanjany, izay tsara ho an’ny fiainatsika, ary izay tsy ilaina sy tsy mahasoa. Tsy maintsy tehirizina tsara ny voambary ary esorina hiala amintsika ny mololo tsy misy asany.

Ny fiforetana anaty, ny fitondrantena ratsy dia mety hampihena ny fanahintsika hoy ny hoditry ny alahelo izay manamafy ny fontsika, hiteraka fahaverezan’ny fifaliana sy ny fiadanana anaty. Raha tsy voahitsy ireo fitondran-tena ireo, dia misy zavatra tsy mety eo amin’ny fiainantsika, izay manakana antsika tsy hivelatra tanteraka. Avy eo isika dia lasa zatra miaina  ao amin’ny fanaraha-dàvahana na ny monotonie sy ny faharatsiratsiana (médiocrité).

Ny maha-Kristiana dia midika hoe mino fa azo antoka ny hahatonga ny fanjakan’Andriamanitra, raha ny rehetra no samy miezaka mba hampihena ny herisetra na an-drenivohitra na ambanivohitra, mba mihena ny fandaozana ny ankizy, mba tsy mitoka-monina irery tsy misy mpiresaka ny zokiolona, mihena ny tsy fafankahazona eo amin’ny mpiray vodirindrina, mihena ny tsi-fitoviana sy ny tsy fahamarinana amin’ny lafiny rehetra, mihena ny ady lavareny. Azo antoka ny fanjakan’Andriamanitra torian’I Jaona mpanao batisa raha ny tsirairay amintsika, araka ny antson’Andriamanitra amintsika no manao ezaka mba hanorina tontolo tsaratsara kokoa.

Mankalaza ny Noely dia tsy inona fa mankalaza ny fahatongavan’Andriamanitra amintsika, dia Ilay Andriamanitra izay manentana antsika mba hanorina miaraka Aminy tontolo vaovao. Ary ny fanontaniana izay mipetraka dia toy ireo napetraky ny olona tamin’I Jaona mpanao batisa tany an’efitra hoe: “ Inona no hatao mba hibebahana na hiovàna mba hahitàna an’Andriamanitra?” Amena!


Maître, que nous faut-il faire? (Luc 3 :10-18)

 La période de l’Avent est avant tout une période de conversion. C’est pourquoi le pasteur porte l’étole de couleur violette : symbole de la conversion ou repentance. C’est une période de préparation à la fête de Noël pendant laquelle nous sommes invités à recevoir Dieu dans nos vies en acceptant sa miséricorde et son pardon.

Le sentiment qui marque le plus la réconciliation dans la Bible, c’est celui de la joie. Dans la première lecture de Sophonie, le texte dit : «L’Eternel a détourné tes châtiments. Il t’a pardonné… Sois sans crainte… l’Eternel ton Dieu est au milieu de toi… il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour; il aura pour toi des transports d’allégresse.» (Sophonie 3 :16-17). Cela veut dire que Dieu est content parce qu’il a déjà pardonné.

Et nous retrouvons ce même sentiment de joie dans la parabole de l’enfant prodigue, lorsque le Père fait tuer le veau gras, invite les musiciens et organise la fête parce que son fils qui était perdu est retrouvé, son fils qui était mort est revenu à la vie! Le pardon et la miséricorde nous apportent la paix intérieure et la joie.

Dans l’évangile d’aujourd’hui, les gens qui vont trouver Jean Baptiste lui demandent : «Que devons-nous faire?» Il ne s’agit pas de savoir ce que les autres doivent faire pour que le Royaume de Dieu arrive, ce que le gouvernement doit faire, ce que l’Église doit faire?... Non. Qu’est-ce que « nous » devons faire?

Il ne s'agit pas non plus de savoir ce que nous devons penser ou ce que nous devons croire.  « Que devons-nous faire? ». Tout le message de Jésus ira dans le même sens. La question ultime, maintenant comme au jour du jugement, sera toujours « comment as-tu agi ? », « comment as-tu traité ton prochain ? ». Matthieu nous rappelle tout cela dans Matthieu 25 : « J’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire, j’étais malade…et vous ne m’avez pas visité… »

Et Jean Baptiste répond qu’ils doivent s’entraider, partager leur surplus avec ceux qui sont dans le besoin, être honnêtes et justes, qu’ils ne doivent pas utiliser leur position de force pour abuser des autres… Rien de bien extraordinaire dans tout cela, mais une façon honnête et juste de vivre sa vie. Ils sont invités à produire des fruits de conversion.

Aux percepteurs d’impôts et aux policiers de l’armée d’occupation Jean-Baptiste ne demande pas de changer de métier, mais seulement de se comporter de manière nouvelle : respecter la justice, ne pas abuser de la force qu’on a entre les mains, s’en tenir au droit, aux lois, au civisme.

Et moi? Quels sont les péchés habituels de ma profession, de ma situation, de ma vie de tous les jours? Péchés du pasteur, du professeur, de l’employée de bureau, de l’infirmière, du médecin, du fonctionnaire, du patron d’entreprise, de l’ouvrier salarié, du commerçant, des enfants, des parents?

Pour séparer le bien du mal, Jean Baptiste utilise la très belle image du vanneur. Vous avez sans doute déjà vu, dans un film ou dans un reportage, un vanneur sur son aire. Debout, un jour de grand vent, le fermier prend dans sa grande «pelle à vanner» un mélange de poussière, de balle, et de grain... et il lance le contenu dans l’air. Alors le grain plus lourd tombe à la verticale et la paille, plus légère, est balayée par le vent.

La célébration de la pénitence, en ce moment de l’avent, nous invite à séparer ce qui a de la valeur, ce qui a du poids, ce qui est bon dans nos vies, de ce qui n’en a pas, de conserver le grain de blé et de se débarrasser de la paille inutile.

Les repliements sur soi, les comportements négatifs risquent de rapetisser notre âme comme une peau de chagrin et d’assécher notre cœur, d’engendrer une perte de joie et de paix intérieure. Lorsque ces comportements ne sont pas corrigés, il y a en nous quelque chose qui ne tourne pas rond, qui nous empêche de nous épanouir pleinement. On s’habitue alors à vivre dans la monotonie et dans la médiocrité.

Être chrétien veut dire croire que le Règne de Dieu est possible, croire qu’il peut y avoir moins de violence dans nos foyers, moins d’abandon des enfants à eux-mêmes, moins de solitude chez les personnes âgées, moins de discordes entre voisins, moins de guerres, de famines, d’inégalités, d’injustices. Le Règne de Dieu est possible si chacun de nous, à l’invitation de Dieu, faisons des efforts pour créer un monde meilleur.

Fêter Noël, c’est fêter l’arrivée de Dieu parmi nous, un Dieu qui nous invite à construire avec lui un monde nouveau.

Que faut-il faire pour nous convertir à la vision de Dieu? Amen !