Ny batisan’i Jesosy (Lio 3 :21-22)

Hatramin’ny Krismasy, dia nisy fanambarana foana miantefa amintsika. Tamin’ny alin’ny Krismasy, dia nisy ny vaovao mahafaly nambara tamin’ny mpiandry ondry, ny mahantra ary ireo voailikilika. Tamin’ny Alahady farany teo dia nankalaza ny Epifania isika. Io fankalazana io no nambarana ny vaovao mahafaly tamin’ ny firenena rehetra sy ny olombelona rehetra ny maha-mpanjaka sy mpamonjy an’i Jesosy Kristy. Anio ny perikopantsika dia miresaka ny batisan’i Jesosy : nampahafantarina tamin’ny vahoakan’Isiraely i Kristy Mpamonjy. Nahita ny lanitra misokatra sy ny Fanahy nidina teo amin’i Jesosy ireo vahoaka teo am-piandrasana. Re tamin’izany ny feon’ny Ray izay manamarina ny iraka nampanaovina Ilay Teny tonga nofo izany. Araka ny lovantsofina Jiosy dia tapaka ny fifandraisana eo amin’ny lanitra sy ny tany. Azo averina indray izany amin’ny fahatongavan’i Kristy Mpanavotra.

Efa nampahafantarin’ny mpaminany Isaia io vaovao mahafaly io (vakiteny voalohany). Nandre teny tena mahery isika hoe : « Ampionony, ampionony ny oloko ». Fantatsika fa ny olona resahina eto dia vao avy niaina nandritra ny taona maro ny vesatry ny ady, ny fandravàna ary ny sesitany. Tsy nisy zavatra niangana. Koa ahoana ahafahana mino ilay Andriamanitry ny fanekena eo anatrehan’izany fijaliana be dia be izany ? Matetika isika no manana fanoherana mitovy amin’izany rehefa tsy mandeha amin’ny laoniny fa miharatsy ny zavatra iray : milaza isika fa raha misy Andriamanitra, dia tsy hisy izany loza rehetra izany !

Saingy, indro ny mpaminany fa miditra an-tsehatra araka ny nanirahan’ny Tompo azy. Mijoro ho vavolombelona ny finoany sy ny fahatokiany izy. Ny Andriamanintsika dia toy ny mpiandry ondry mikarakara ny andian’ondry rehetra. Ao anatin’io andian’ondry io, dia mikarakara manokana ireo biby izay tena mila ny fiarovany Izy : « ny zanak’ondry », « ny ondrivavy izay mampinono ny zanany ». Izany dia fomba iray hitenenana fa Andriamanitra dia tsy afaka handao ny olony. Tonga eo amintsika Izy mba hamonjy antsika olony. Avy amin’izay vaovao tsara/mahafaly izany no entintsika mijoro vavolombelona eo amin’izao tontolo izao ankehitriny.

Ny asam-panompoana na ny minisiteran’i Jaona Mpanao batisa, izay nentin’ny Filazantsara androany tamintsika, dia tokony ho takatra amin’ny fahazavan’izany hafatra izany. Tonga tao Jordana izy mba hanasa/hanentana ny olona hiova fo (hibebaka). Ny mpisorona sy ny levita Hebreo dia nitady hahafantatra  hoe iza izy. Tsia, tsy izy ilay Mesia, na i Elia na ny mpaminany toa an’i Mosesy nambaran’ny Deotornomia. Nolazainy fotsiny feo miantso mafy any an’efitra izy : « Amboary ny làlan’i Jehovah ». Ao amin’ny toriteniny izy dia, miresaka momba ny lohasaha hototofana, ny tendrombohitra sy ny havoana haetry izy. Izany dia fanotofana ( i.z fanatanterahana) ireo tena tsy ampy na tsy tanterantsika ny amin’ny lalàn’Andriamanitra sy fanetrena na fanesorana ny hambom-piavonavonana sy ny fikomiana. Izany no namporisihan’i Jaona Mpanao batisa ny vahoaka hiova fo sy handray ny batisa mba hanehoany ny fanirian’izy ireo  hadio.

Fa indro ary Jesosy tonga sy hatao batisa. Kanefa Izy, ilay zanak’Andriamanitra mandrakizay, tsy mba nanana fahotana hamelàna heloka. Tena madio tanteraka Izy. Ka maninona Izy no nangataka ny batisan’ny fiovam-po/fibebahana ? Ny valiny dia hitantsika ao amin’ny Filazantsara manontolo : fanehoana ny asa nanirahana Azy ity batisa ity. Jesosy, Ilay iraky ny Ray, dia namonjy/niditra eto amin’izao tontolo izao mpanota mba hanehoana aminy fa tsy mahafoy azy Andriamanitra. Niditra tao amin’ny ranon’i Jordana Izy, madio amin’ny fahotana rehetra (tsy nanana ota). Nivoaka avy tao Izy, mitondra ny fahotan’izao tontolo izao. Noraisina tao Aminy io fahotana io satria tiany ny hanafaka antsika amin’izany.

Zava-dehibe ho antsika ankehitriny izany. Matetika mantsy ny fiainantsika voaloton’ny hatezerana, ny fitiavan-tena, ny lolom-po. Tokony homentsika ny Tompo izany rehetra izany. Tiany ny hanafaka antsika amin’izany satria manakana antsika tsy hiaina tsara izany. Noho izany dia aza misalasala ny mametraka izany eo am-pototry ny hazo fijaliana izay zavatra ratsy rehetra mitranga eo amin’ny fiainantsika. Tanteraka amin’ny fahatongavan’i Jesosy ny fampanantenan’Isaia : namonjy ny olony vesaran’ny fahoriana Andriamanitra. Tonga hampionona azy Izy, hilaza aminy ny fitiavany miredareda. Ao amin’ny Filazantsara manontolo dia hitantsika ho « Fahazavan’ny firenena rehetra » Izy. Izy no ilay manokatra ny mason’ny jamba ary manafaka ny babo.

Ity Mpamonjy ity no nampahafantarin’ny Ray amin’ny olony amin’ity Alahady ity : « Ianao no Zanako malala ! ». Ny mahafinaritra dia natao ho antsika ihany koa io teny io : isika rehetra koa dia zanaka malalan’ny Ray. Ny famonjena dia ho an’ny rehetra na dia eo aza ny tahotra sy ny fahadisoantsika. Ny fanjakan’ny Fahazavany dia manerana an’izao tontolo izao. Tsy misy na iza na iza afaka hampijanona ny Tenin’Andriamanitra na manakana azy tsy hitondra vokatra. Toy ny afo iray izay miandry fotsiny ny hiparitahany eran’izao rehetra izao izany. Io afo io dia tsy inona fa ny fitiavana miredaredan’Andriamanitra.

Ny anaram-boninahitra hoe « Mpamonjy », izay mifandray amin’ny an’i Jesosy, dia antitranterin’i Paoly ao amin’ny taratasy ho an’i Titosy : « Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, sy ny fitiavany ny olona… » (Tit 3 :4). Izany dia ny « famonjena ny olona rehetra ». Ny batisan’i Jaona Mpanao batisa dia fanambarana ny batisa kristiana. Izany batisa Kristiana izany dia tsy fihetsika nà – fibebahana fotsiny intsony fa fitsofohana/fisitrihana tanteraka ao amin’ny fitiavan’Andriamanitra. Manavao antsika ao amin’ny Fanahy Masina izy. Hatramin’izao, dia miova ny zavatra rehetra, tsy misy na inona na inona intsony toy ny teo aloha. Io andinin-tSoratra Masina io dia voamarika bebe kokoa ho an’ireo kristiana voalohany izay avy amin’ny tontolon’ny jentilisa. Nanomboka fiainam-baovao izy ireo tamin’ny niarahany tamin’i Jesosy.

Noho izany, dia ndeha haverintsika hambara aminy ny fahasambarantsika azontsika amin’ny finoana Azy sy ny nanaovana batisa antsika tao Aminy. Ny Fanahy Masina anie hampahafantatra antsika an’i Jesosy avy Nazareta ary manana ny tenin’ny Fiainana Mandrakizay sy mamonjy antsika. Mihoatra noho ny hatramin’zay lasa izay ary, dia hivavaka aminy isika hoe : « Ianao no Andriamanitray ary izahay olonao/vahoakanao, sokafy aminay ny lalan’ny fiainana mandrakizay ». Amena !


Baptême de Jésus (Luc 3 : 21-22).

 

Depuis Noël, nous allons de révélation en révélation. La nuit de Noël, c’était la bonne nouvelle annoncée aux bergers, des pauvres, des exclus. Dimanche dernier, nous avons fêté l’Epiphanie. Cette fête c’est celle de la bonne nouvelle annoncée à toutes les nations et toutes les races. Aujourd’hui, c’est le baptême de Jésus : le Christ Sauveur est révélé au peuple d’Israël. Ce peuple en attente voit le ciel se déchirer et l’Esprit descendre sur Jésus. La voix du Père se fait entendre ; elle vient confirmer la mission du Verbe fait Chair. D’après la tradition juive, la communication entre le ciel et la terre était coupée. Elle est de nouveau possible par la venue du Christ Rédempteur.

Cette bonne nouvelle était déjà annoncée par le prophète Isaïe (1ère lecture). Nous avons entendu des paroles très fortes : « Consolez, consolez mon peuple ». Nous savons que le peuple en question vient de vivre des années de plomb avec les guerres, les destructions et les déportations. Rien ne lui a été épargné. Alors comment croire au Dieu de l’alliance devant tant de souffrances accumulées ? Nous avons souvent la même réaction quand tout va mal : on se dit que s’il y avait un Bon Dieu, il n’y aurait pas tous ces malheurs.

Mais voilà que le prophète intervient de la part du Seigneur. Il témoigne de sa foi et de sa confiance. Notre Dieu est comme un berger qui prend soin de tout le troupeau. A l’intérieur de ce troupeau, il porte une attention toute particulière aux bêtes qui ont le plus besoin de sa protection : « les agneaux », « les brebis qui allaitent leurs petits ». C’est une manière de dire que Dieu ne peut abandonner son peuple. Il vient à nous pour sauver son peuple. C’est de cette bonne nouvelle que nous avons à témoigner dans le monde d’aujourd’hui.

Le ministère de Jean Baptiste, qui nous est rapporté par l’Evangile de ce jour, doit être compris à la lumière de ce message. Il arrive au Jourdain pour inviter les gens à se convertir. Les prêtres et les lévites Hébreux cherchent à savoir qui il est. Non il n’est pas le Messie, ni Elie ni le prophète semblable à Moïse annoncé par le Deutéronome. Il affirme simplement être la voix qui crie à travers le désert : « Préparez les chemins du Seigneur ». Dans son discours, il parle de ravins à combler, de collines à abaisser. Il s’agit de combler les graves manquements à la loi de Dieu et de rabaisser les prétentions orgueilleuses et la rébellion. C’est ainsi que Jean Baptiste exhorte le peuple à se convertir et à recevoir un baptême pour exprimer son désir d’être purifié.

Or voilà que Jésus arrive et se fait baptiser. Pourtant, lui, le Fils éternel du Père, n’a pas de péché à se faire pardonner. Il est totalement pur. Alors pourquoi demande-t-il un baptême de conversion ? La réponse, nous la trouvons tout au long des évangiles : ce baptême est une manifestation de sa mission. Jésus, l’envoyé du Père, rejoint le monde pécheur pour lui montrer que Dieu ne l’abandonne pas. Il entre dans les eaux du Jourdain, pur de tout péché. Il en ressort, porteur de tout le péché du monde. Ce péché, il le prend sur lui car il veut nous en libérer.

C’est important pour nous aujourd’hui. Notre vie est souvent polluée par la colère, l’égoïsme, la rancune. Tout cela, nous devons le donner au Seigneur. Il veut nous en libérer car cela nous empêche de vivre. Alors, n’hésitons pas à déposer au pied de la croix tout ce qui va mal dans notre vie. Avec la venue de Jésus, c’est la promesse d’Isaïe qui se réalise : Dieu rejoint son peuple accablé par le malheur. Il vient le consoler, lui dire son amour passionné. Tout au long des évangiles, nous le découvrons comme « Lumière des nations. Il est celui qui ouvre les yeux des aveugles et libère les captifs.

C’est ce Sauveur que la voix du Père révèle à son peuple en ce dimanche : « Tu es mon Fils bien aimé ». Ce qui est merveilleux, c’est que cette parole est aussi pour nous : nous sommes tous les enfants bien-aimés du Père. Son Salut est offert à tous malgré nos peurs et nos fautes. Son règne de Lumière s’étend au monde entier. Rien ni personne ne peut arrêter la Parole de Dieu ni l’empêcher de produire du fruit. C’est comme un feu qui ne demande qu’à se répandre dans tout l’univers. Ce feu, c’est l’amour passionné de Dieu.

Ce titre de « Sauveur », accolé à celui de Jésus, revient de façon appuyée dans la lettre de  Paul à Tite : « Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes… » (Tite 3 :4) Il s’agit du « salut de tous les hommes ». Le baptême de Jean Baptiste était une annonce du baptême chrétien. Ce dernier n’est plus un geste de pénitence mais une immersion totale dans l’amour de Dieu. Il nous renouvelle dans l’Esprit Saint. Désormais, plus rien ne peut être comme avant. Ce passage était beaucoup plus marqué pour les premiers chrétiens qui venaient du monde païen. Avec Jésus c’est une vie nouvelle qui commençait pour eux.

Alors oui, redisons-lui notre bonheur de croire en lui et d’avoir été baptisés en lui. Que l’Esprit Saint nous donne de reconnaître en Jésus de Nazareth Celui qui a les paroles de la Vie Eternelle et qui nous sauve. Plus que jamais, nous le prions : « Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, Ouvre-nous le chemin de la vie. » Amen !