NY NAKAN’NY DEVOLY FANAHY AN’I JESOSY (LIO 4 :1-13)

Ny tantaran’ny nakana fanahy an’i Jesosy izay vao avy novakiantsika teo dia milaza amintsika ny toerana fototra niavian’ny famelezana, ny fiasan’ny ratsy sy ny fahotana izay tian’i Jesosy ho sedraina mba itovizany amintsika amin’ny lafiny rehetra, afa-tsy ny fahotana( satria tsy nanana ota Izy) : « Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka antsika, kenefa tsy nanana ota » (Heb 4 :15).

Andeha ary hojerentsika amin’ny an-tsipiriany kokoa ny tantaran’ireo fakam-panahy tantarain’i Lioka mba hisintonana lesona momba ny diantsika mankany amin’ilay Ray mpamindra fo.

I – Faritry ny fitantaran’i Lioka

Voalohany dia andeha ho marihintsika fa niala lavitra ny vahoakany Jesosy ary lasa nankany an-tany efitra. Ny tany efitra dia toerana mahatahotra, tsy mahatamana. Toeran’ny zavatra tsy ampoizina ihany koa izany. Izany no toerana nivezivezen’ny vahoaka Hebreo na ny Zanak’Isiraely nandritra ny 40 taona talohan’ny nidirany tao amin’ny Tany nampanantenaina. Tamin’ny fandehanana tany an’efitra, Jesosy dia mampiseho ny firaisan-kina tamin’ny vahoakany izay tokony ho tsaroana fa ny razany dia Arameana (Jiosy) mpanjenjena araka ny ilazan’ny texte ao amin’ny Deotornomia azy, izay rentsika teo amin’ny vakiteny voalohany. Nandeha tamin’izany koa Jesosy, ary tany no nahafantarany ny fakam-panahy sy ny fanontaniana momba ny fiainany sy ny iraka ataony izay tantaran’i Lioka amintsika.

Hita ho irery Jesosy tany an’efitra. Tao amin’ny vavakany dia mitady ny sitrapon’Andriamanitra Izy. Tao amin’izay fikarohany izay dia hitany ny fifandonana amin’ny Fanjakan’ny maizina izay Satana no solontenany, fifandonan’ny tsara sy ny ratsy izany, dia ny aizina sy ny mazava. Manomboka ny ady ara-panahy : etsy an-daniny, Andriamanitra sy ny teniny, eo an-kilany kosa dia ny fisintonan’izao tontolo izao amin’ny endrika samihafa. Ahoana ny fomba hametrahana ny fahazavana amin’ny toerana rehetra ? Izany no zavatra ampianarin’i Jesosy antsika eto ary anasàna antsika hanao araka izay azontsika atao sy araka ny fiantsoana azontsika.

II – Ireo fakam-panahy nahazo an’i Jesosy

Ny fakam-panahy voalohany : Rehefa nanomboka noana Jesosy dia nilaza taminy ny Mpakafanahy : « Raha Zanak’Andriamanitra Ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo », fa Jesosy namaly hoe : « Voasoratra hoe : Tsy ny mofo ihany no hiveloman’ny olona ». Fehezanteny fantatry ny vahoaka Jiosy rehetra izany, satria hita ao amin’ny Deotornomia 8 ; ampatsahiviko anareo ny votoatin’izany teny izany (contexte) : izany dia entina hisaintsainana ny zavatra niainan’ny vahoaka Isiraely nandritra ny fifindrà-monina teo ambany fitarihan’i Mosesy izany : « Tsarovy ny làlana rehetra izay nitondran’i Jehovah Andriamanitrao anao tany an’efitra izao efa-polo taona izao, hampanetry tena anao sy hizaha toetra anao ary hahalala izay ao am-ponao, na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Dia mampanetry tena anao Izy ka namela anao ho noana, dia nanome anao ny mana hohaninao izay tsy fantatrao na ny razanao, hampahafantarany anao fa tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona ; fa izay rehetra aloaky ny vavan’i Jehovah no iveloman’ny olona » (Deo 8 :2-3). Manomboka izao dia fantatry ny vahoaka avy amin’ny traikefany izay atao hoe fahasambaran’ny fahantrana : « Sambatra izay rehetra noana, fa miantehitra amin’Andriamanitra irery izy ireo mba hameno azy ireo izany ».

Raha niantso an’i Jesosy ny Mpakafanahy dia niteny Azy hoe : « Raha Zanak’Andriamanitra Ianao dia poroy izany », dia nahazo valiny tamin’i Jesosy izy : « Izaho manan-kanin-kohanina izay tsy fantatrareo…Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’Izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany » (Valin-teny izay nataon’i Jesosy ny mpianany tao amin’ny resaka nifanaovany tami’ilay Samaritana, Jao 4 :32-34).

Ny fakam-panahy faharoa sy valinteny faharoa nataon’i Jesosy : Nampanantena Azy ny fanjakana rehetra eto an-tany ny Mpakafanahy. ; ary izao no navalin’i Jesosy : « Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao ». Eto Izy dia nitanisa ny texte izay fantatra indrindra ao amin’ny Test Taloha, satria io dia tohin’ny « Shema malazan’Israely » na ny fanekem-pinoana Jiosy. Izay tokony ho marihina dia ny fifamadian’ ny fomba fijery eo amin’ny takian’ny Mpakafanahy sy ny fanomezana maimaimpoana avy amin’Andriamanitra : Hoy ny Mpakafanahy : atomboy amin’ny fiankohofana dia omeko anao (mampanantena izay tsy azy izy) ; Andriamanitra kosa, mifanohitra amin’izany, manome Izy aloha, ary aorian’izany dia hoy Izy : Aza adino izay nomeko anao, ary matokia ahy amin’ny ho avy.

Izao no voasoratra ao amin’ny Deotornomia : « Ary rehefa entin’i Jehovah Andriamanitrao ianao ho any amin’ny tany izay nianianany tamin’i Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homena anao…dia mitandrema fandrao hadinonao Jehovah, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin’ny tany Egypta, tamin’ny trano nahandevozana. Matahora an’i Jehovah Andriamanitrao ianao, ka manompoa Azy, ary aoka ny anarany no hianiananao » (Deo 6 :10…13)

Ny fakam-panahy fahatelo : « Raha Zanak’Andriamanitra Ianao, mivarina any ambany any ; fa voasoratra hoe : Izy handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro Anao ; ary ny tànany no hitondran’ireo Anao, fandro ho tafintohina amin’ny vato ny tongotrao ». Fa Jesosy namaly hoe : « Voalaza hoe : Aza maka fanahy an’i Jehovah Andriamanitrao » (Deo 6 :16), izany hoe, tsy hangataka amin’ny Andriamanitra porofon’ny fanatrehany sy ny fiarovany Ianao. Fantatry ny Zanak’Andriamanitra fa eo ambany fialofan’Ilay avo indrindra Izy na inona na inona mitranga.

Maneno amin’ny fomba hafahafa manoloana ny fanontanian’ny Mpakafanahy hoe « raha Zanak’Andriamanitra ianao », ny valintenin’i Jesosy anankitelo ; hita ho tsy mitovy hevitra, momba ny atao hoe Zanak’Andriamanitra ny devoly sy Kristy ! « Raha Zanak’Andriamanitra Ianao, dia porofoy izany » hoy ny Mpakafanahy, ary nanaporofo izany marina tokoa Jesosy, saingy  nijanona ho mahatoky tamin’ny Rainy Izy.

III – Fampiharana

Averiko vetivety sady hazavaiko ny fitantarana ny fakam-panahy telon’i Jesosy tany an’efitra izay notantaraina antsika amin’izao fiatombohan’ny Karemintsika izao. Tokony hampiasaintsika ity fitantarana ity, mba hamelona ny fiovam-pontsika, dia ny fiverenantsika eo amin’Ilay Ray mpamindrafo. Moa ve isika tsy mba alaim-panahy tahaka ny nakana fanahy an’i Jesosy ?

Ny filantsika ny zavatra ara-nofo (nos besoins matériels) dia tsy misy hafa amin’ny filana mofo, ka afaka manidy antsika ary manakana antsika tsy hihaino ny tenin’Andriamanitra izay milaza amintsika indray fa tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olombelona, fa ny teny sy ny fihetsika izay mampitombo azy amin’ny tsara sy hiaina amin’ny fahafenoana. « Ny hoe miaina amin’ny fahafenoana, dia misafidy ny ho feno famindrampo sy mahavatra mihaino ny filàn’ny hafa ; mivavaka  sy mikarakara ny marary, ny olona mijaly sy ny miala aina, ary hanaraka sy hampionona ny rahalahy sy ny anabavintsika tsirairay mandrampahafatintsika »

Ny fanjakan’izao tontolo izao dia izao rehetra izao manodidina antsika. Ireto avy no iantsoana izany: fitadiavana tombontsoa, ny fanararaotana, ny famoretana, ny ady, ny tsy tsy fitoviana, etc. Ny valintenintsika dia tokony hiharihary toy ny an’i Jesosy fa zavatra iray no ilaina : ny Fanjakan’Andriamanitra. « Katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany » (Mat 6/33). (Pouvoir=fahefana)

Farany, ny haavon’ny voninahitra toy ny an’ny Tempolin’i Jerosalema mety hahatonga ny olona ho rendremana/matoritory ka hahatonga hieritreritra fa mahavita-tena izy, ary mamela izay manodidina azy ary indrindra Ilay hany tokana mpamonjy azy. (Matim-boninahitra ka tsy miraharaha n’iza n’iza) « Ny fiovam-po ao amin’i Kristy, ny finoana ny Filazantsara, hoy ny nosoratan’ny Papa Benoit XVI tao amin’ny hafatra Kareminy tamin’ny 2010 manambara fandaozana tanteraka ny hadisoam-piheverana ho mahavita tena, ary mahita sy manaiky ny fahantran’ny tena manokana.

Famintinana

Matetika isika alaim-panahy amin’ny zavatra telo : hanina, fahefana ary voninahitra. Nivoaka mpandresy tamin’ireo fakam-panahy tsirairay avy ireo anefa Jesosy. Ary ahoana no nivoahany ho mpandresy ? Tena tsotra : nionona tamin’ny fitanisana ny Soratra Masina Izy indrindra ny bokin’ny Doetornomia.

Tao amin’ireo fakam-panahy telo ireo, dia nambaran’i Jesosy antsika ny toetra fototra telo maha-zanaka ary manafoana ny karazana fakam-panahy. Ny hoe zanaka, mialoha ny zava-drehetra dia mahafantatra fa ny fiainantsika dia avy amin’Andriamanitra, ary mandray avy Aminy ny fivelomantsika isika ; ny hoe zanaka, dia matoky ny Ray, tsy maka fanahy Azy, miantehitra amin’ny teniny ; ny hoe zanaka, dia mivavaka Aminy irery, tsy miandry famonjena avy amin’ny hafa. Izany rehetra izany no dikan’ ny Karemintsika : miova fo na mibebaka, mba ho tonga Kristiana, zanak’Andriamanitra, mitoetra mitodika amin’Andriamanitra ao anatin’ny fahatokiana sy ny fitiavana. Amena !


LA TENTATION DE JESUS (LUC 4 :1-13)

Le récit des tentations de Jésus que nous venons de lire nous indique les principaux terrains d’où viennent les attaques, les assauts du mal et du péché que Jésus a voulu subir pour être en tout semblable à nous sauf le péché : « En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché » (Hébreux 4, 15).

Regardons plus en détail le récit des tentations racontées par Luc pour en tirer des leçons pour notre cheminement de retour vers le Père miséricordieux.

 I – Le cadre du récit de Luc 

Tout d’abord notons que Jésus s’éloigne des siens et se rend au désert. Le désert est un lieu hostile, peu accueillant. C’est aussi le lieu des surprises. C’est le lieu où le peuple hébreu a erré pendant quarante ans avant d’entrer dans la Terre promise. En allant au désert, Jésus se fait solidaire de son peuple qui doit se rappeler que son père était un Araméen vagabond comme le dit le texte du Deutéronome que nous avons entendu dans la première lecture. Jésus se met en marche lui aussi et c’est là qu’il va connaître les tentations et les questionnements sur sa vie et sa mission que nous raconte Luc. 

Au désert, Jésus se retrouve seul. Et dans sa prière il cherche la volonté de Dieu. Dans cette recherche il vit un affrontement avec le Royaume des ténèbres dont Satan est le représentant, c’est l’affrontement du bien et du mal, des ténèbres et de la lumière. Le combat spirituel se met en marche : d’un côté Dieu et sa Parole, de l’autre les attraits du monde sous diverses formes. Comment faire toute la place à la lumière? C’est ce que les réactions de Jésus nous enseignent ici et c’est ce que nous sommes invités à faire selon nos possibilités et notre vocation. 

II – Les tentations de Jésus 

Première tentation : quand Jésus commença à souffrir de la faim, le Tentateur lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain » et Jésus répondit : « Il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Phrase bien connue du peuple juif tout entier, car elle se trouve au chapitre 8 du Deutéronome ; je vous rappelle le contexte : il s'agit d'une méditation sur l'expérience d'Israël pendant l'Exode sous la conduite de Moïse : « Tu te souviendras de toute la route que le SEIGNEUR ton Dieu t'a fait parcourir depuis quarante ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté ; ainsi il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim et il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du SEIGNEUR. » (Dt 8, 2-3). Désormais le peuple sait d'expérience ce qu'est la béatitude de la pauvreté : « Heureux ceux qui ont faim, ils comptent sur Dieu seul pour les combler. »

Quand le Tentateur interpelle Jésus en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le », il reçoit pour toute réponse : « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas... Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » (C'est la réponse que Jésus fera à ses apôtres dans l'épisode de la Samaritaine, Jn 4, 32-34).

Deuxième tentation, deuxième réponse de Jésus : le Tentateur lui promet tous les royaumes de la terre ; et Jésus répond « Tu te prosterneras devant le SEIGNEUR ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Là il cite le texte le plus connu peut-être de tout l'Ancien Testament, puisqu'il est la suite du fameux « Shema Israël », la profession de foi juive. Ce qu'il faut remarquer c'est l'inversion de la perspective entre les exigences du Tentateur et les dons gratuits de Dieu : le Tentateur dit : commence par te prosterner, puis je te donnerai (il promet ce qui ne lui appartient pas) ; Dieu, au contraire, commence par donner, et seulement après, il dit : n'oublie pas que je t'ai donné, alors fais-moi confiance pour la suite.

Voici le texte du Deutéronome : « Quand le SEIGNEUR ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob, de te donner... garde-toi d'oublier le SEIGNEUR qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. C'est le SEIGNEUR ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est par son nom que tu prêteras serment. » (Dt 6, 10... 13).

Troisième tentation : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus répond : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le SEIGNEUR ton Dieu » (Dt 6, 16), c'est-à-dire tu n'exigeras pas de Dieu des preuves de sa présence et de sa protection. Le Fils de Dieu sait, lui, qu'il est en permanence sous l'abri du Très-Haut quoi qu'il arrive.

Ces trois réponses de Jésus sonnent donc étrangement face aux interpellations du Tentateur « si tu es le fils de Dieu » ; visiblement, le démon et le Christ n'ont pas la même idée sur le Fils de Dieu ! « Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le » semble dire le Tentateur et Jésus le prouve, réellement, mais c'est en restant fidèle à son Père.

 III – Application 

J’ai repris brièvement en le commentant le récit des trois tentations de Jésus au désert qui nous sont racontées au début de notre Carême. Ce récit devrait nous servir, à alimenter notre conversion, notre retour vers le Père miséricordieux. En effet, ne sommes-nous pas tentés nous aussi comme Jésus l’a été? 

Nos besoins matériels sont réels comme le besoin de pain, mais ils peuvent nous refermer sur nous-mêmes et nous empêcher d’entendre la Parole de Dieu qui nous redit que l’humanité ne se nourrit pas seulement de pain, mais de paroles et de gestes qui la font grandir dans le bien et vivre en plénitude. « Vivre en plénitude, c'est choisir de se montrer miséricordieux et attentif aux besoins des autres; de prier et de prendre soin des malades, des personnes qui souffrent et des mourants; et d'accompagner et de réconforter chacun de nos frères et chacune de nos sœurs jusqu'à ce que la mort nous sépare ».

Les royaumes du monde sont partout autour de nous. Ils se nomment : recherche de profit, exploitation, oppression, guerres, inégalités etc. Notre réponse se doit d’affirmer comme celle de Jésus qu’une seule chose est nécessaire : le Royaume de Dieu. « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît » (Mathieu 6, 30).

 Enfin, les hauteurs de la gloire comme celles du Temple de Jérusalem peuvent griser les personnes au point où elles se pensent auto-suffisantes et laissent de côté ceux et celles qui les entourent et surtout Celui qui est leur seul salut. « Se convertir au Christ, croire à l'Évangile, écrivait le pape Benoît XVI dans son Message du Carême pour 2010, implique d'abandonner vraiment l'illusion d'être autosuffisant, de découvrir et accepter sa propre indigence. » 

Conclusion 

Nous sommes fréquemment tentés par trois choses : les biens matériels, le pouvoir et la gloire. Mais de chaque tentation, Jésus sort victorieux. Et comment en sort-il victorieux ? Très simplement : il se contente de citer les Ecritures, plus particulièrement le livre du Deutéronome.

Dans ces trois tentations, Jésus nous dévoile les trois attitudes filiales fondamentales et épuise toute forme de tentation. Être fils, c’est avant tout reconnaître que notre vie vient de Dieu, et recevoir de lui notre subsistance ; être fils, c’est faire confiance au Père, ne pas le mettre à l’épreuve, s’appuyer sur sa Parole ; être fils, c’est l’adorer lui seul, ne pas attendre d’un autre le salut. C’est tout le sens de notre Carême : se convertir, pour devenir chrétien, fils de Dieu, demeurer tourné vers Dieu dans la confiance et l’Amour.

Amen!